Top

Somaţie de plată

Tip speţă: sentinta civila

Titlu: somatie de plata

Data speţă: 26.11.2010

La data de 11.06.2010 a fost inregistrată pe rolul Judecatoriei Constanţa sub nr.23251/212/2010 actiunea civila formulata de creditoarea SC V. R.SA. impotriva paratului L.I. având ca obiect somatie de plata pentru suma de 632,29 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de telefonie mobila prestate, penalităţi conventionale în cuantum procentual de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, aferete pretului neachitat, contravaloarea dobanzilor comerciale legale aferete pretului neachitat, 1279,66 lei reprezentând taxa pentru rezilierea contractului, 98,80 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

In motivarea actiunii creditoarea a aratat că debitorul refuza achitarea sumei menţionate ce reprezintă un rest al debitului rezultat din prestarea de servicii, că factura cuprinzand taxa de reziliere, ca, de altfel, rezilierea insasi, nu au fost contestate de către debitor.

Actiunea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa de timbru si 0,3 lei timbru judiciar.

Debitorul, legal citat, nu a depus întâmpinare.

În dovedirea acţiunii creditoarea a depus acte.

Prin sentinţa civilă nr.17381/07.07.2010 pronunţată în dosarul nr. 23251/212/2010, Judecătoria Constanţa si-a declinat competenţa de soluţionare în favoarea Judecătoriei Buhuşi, care a înregistrat cererea sub nr. 1444/199/2010.

Analizând probele administrate în cauză, instanta retine ca debitorul a încheiat contractele de prestări servicii nr.8481935/15.09.2008 si nr.8449942/11.09.2008 cu SC V. R. SA. prin care aceasta din urmă se obliga să furnizeze servicii de comunicaţii electronice (servicii V.). Debitorul şi-a asumat prin contract obligaţia de a achita contravaloarea facturilor emise, pentru serviciile prestate, ceea ce a si facut, pana la data de 31.10.2008 (cand a fost scadentă prima factura neachitata). Creditoarea a emis debitorului facturile fiscale nr.VDF30036647 din 17.10.2008 pentru suma de 323,60 lei, nr.VDF31912280 din 17.11.2008 pentru suma de 654,94 lei şi factura nr.VDF35707109 din data de 17.01.2009 pentru suma de 2101,21 lei, reprezentând sold precedent (723,54 lei), taxă reziliere 1279,66 lei şi penalizări de 98,01 lei.

Potrivit art.1 din Ordonanţa nr. 5 din 2001, procedura somaţiei de plata se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, insusit de părţi prin semnatura ori în alt mod admis de lege şi care atesta drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii. Certitudinea creanţei este, aşadar, o condiţie pentru admiterea cererii privind emiterea somaţiei de plată.

Creanţa certă este, potrivit Codului de procedură civilă, aceea a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă şi din alte acte emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.

Analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa constată faptul că suma pentru care se solicită a fi emisă somaţia de plată nu este certă, întrucât :

– suma de 632,29 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de telefonie mobila prestate nu se regăseşte în niciuna dintre facturile prezentate

– penalităţile convenţionale nu sunt determinate în mod clar, în condiţiile în care se solicită penalităti atât pentru prima factura ( din 17.10.2008), care figurează ca fiind sold precedent si in a doua factura (din data de 17.11.2008), pentru a fi reluata (intr-un cuantum mai mare) si in a treia factura (din data de 17.01.2009), pentru fiecare dintre ele solicitand creditoarea, in mod nejustificat, aplicarea penalitatilor

– taxa de reziliere, in cuantum de 1279,66 lei nu este stipulată, expres, in contract ( art.10 pct.2 la care face referire creditoare in actiunea principala se refera la plata unei taxe de reziliere in cuantum de 250 euro, care, convertita in moneda nationala, la data emiterii facturii, corespunde sumei de 1047, 5 lei, iar nu celei solicitate de catre creditoare).

În consecinţă, instanţa apreciază că nu este îndeplinită condiţia legală a certitudinii creantei.

În cadrul procedurii privind emiterea somaţiei de plată, instanţa nu poate să administreze probe pentru a stabili existenţa creanţei, aceasta fiind specifică procedurii de drept comun, la care partea interesată poate recurge. Din aceste motive, instanţa urmează să respingă cererea privind emiterea somaţiei de plată ca neîntemeiată.

Etichete: