Top

Somaţie de plată

Dosar nr.1464/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 188

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 19.01.2011

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe creditoarea — şi pe debitorul —– având ca obiect „ somaţie de plată”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit creditoarea —- şi debitorul —.

????? Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care:

Instanţa constată că s-au depus prin serviciul registratură de către creditoarea S.C — SRL relaţiile solicitate prin care a precizat suma pe care doreşte să o recupereze de la debitor, şi dacă înţelege să-şi restrângă pretenţiile solicitate prin acţiunea introductivă.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare pe somaţia de plată formulată de creditoare.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

– deliberând –

Asupra cauzei comerciale deduse judecăţii, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. 1464 din 22.10.2010, reclamanta creditoare S.C ____SRL cu sediul in municipiul ___, Str. Ştefan O, Iosif , Bl 2C , SC 4 a , chemat în judecată pârâtul, debitorul ____ cu sediul in com ___, jud Bacau pentru ca instanţa, prin hotărâre judecătorească să dispună somarea acestuia la plata sumei de 2379,72 lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate, in urma contractului de difuzare.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii reclamanta arată că între creditoare si debitor au fost incheiate raporturi comerciale ce au avut ca obiect furnizarea de produse editoriale.

În susţinerea cererii reclamanta a depus inscrisuri.

Astfel au fost atasate la dosar filele 3-24 contractul de furnizare produse editoriale incheiat intre parti , facturile fiscale emise de catre creditoare si notele privinda comanda produselor livrate.

Debitorul nu s-a prezentat în instanţă pentru a-si sustine apararea si nu a formulat intampinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Între creditoarea SC ____ SRL în calitate de furnizor de produse de difuzare si debitorul ——– în calitate de beneficiar s-a încheiat contractul de livrare produse editoriale nr. 1/7.01.2009( filele 3-5)din dosar , prin care creditoarea s-a obligat să livreze debitorului produse editoriale si acesta sa le achite la pretul stabilit prin contract.

În temeiul acestui contract creditoarea a livrat produsele mai sus mentionate (carti si materiale didactice ) si a emis facturile atasate la filele 11-14 din dosar in valoare de 2739,72 ron .

Debitorul nu si-a respectat la termen obligatiile de plata motiv pentru care a fost obligata si la penalitati de intarziere de 0,5 % pe zi prevazute la punctul 6.1 din contract .

La termenul din data de 19.01.2011, creditoarea si-a restrans pretentiile solicitate prin cererea de chemare in judecata la suma de 1990,63 lei.

Faţă de aceste aspecte instanţa apreciază că cererea de chemare în judecată este întemeiată astfel cum a fost formulată, creanţa pretinsă de creditoare fiind certă şi lichidă în condiţiile art 1 din OG 5/2001.

Totodată se reţine că obligaţia debitoarei de a plăti contravaloarea serviciilor facturate, corelativă dreptului de creanţă pretins de creditoare, a fost asumată de debitoare printr-un contract constatat printr-un înscris, şi prin existenta facturilor emise de aceasta, îndeplinind cerinţele art. 1 din OG nr. 5/2001 modificată şi completată, astfel încât cererea este apreciată ca fiind justificată şi va fi admisă, cu consecinţa somării debitoarei să plătească creditoarei suma de 1990,63 lei reprezentând contravaloare facturi neachitate si penalitati de intarziere.

In baza art 274 Cod Procedura Civila va obliga debitoarea la plata cheltuielilor de judecata constand in taxa de timbru si timbru judiciar.

PENTRUACESTE MOTIVE

ÎN NUMEL LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte somaţia de plată formulată de creditoarea S.C — , cu sediul în mun. —, str. O. Iosif, bl.2C, sc.4, ap.45, judeţul Hunedoara în contradictoriu cu debitorul —, domiciliat în mun. Bacău, str. Calea Bârladului nr. 61, oficiul nr.8 – Şerbăneşti, judeţul Bacău.

Somează debitorul să plătească creditoarei în termen de 10 zile suma de 2639,72 lei constând în contravaloare factură neachitată şi penalităţi.

Cu acţiune în anulare în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19.01.2011.

Etichete: