Top

Solicitarea de a se constata calitatea de proprietar prin edificare a unei case din chirpici

Prin cererea înregistrată la data de 6.04.2009 reclamantul P. D. a solicitat în contradictoriu cu Unitatea Administrativ teritorială a corn..,, constatarea calităţii de proprietar prin edificare a unei case construită din chirpici situată în com….,sat …, jud.Bacău.

In motivarea acţiunii, reclamantul a arătat ca în anul 2007 a edificat o casă situată în com.Solonţ, în suprafaţă de 2 0 m2 formată dintr-o cameră construită din chirpici şi acoperită cu azbociment.

Acţiunea a fost legal timbrata cu suma de 100 lei taxa judiciara de timbru si 1,5 lei timbru judiciar ambele anulate la dosarul cauzei.

In dovedirea cererii reclamantul a depus la dosar înscrisuri: adeverinţa nr.1319/2009 eliberată de Primăria comunei Solonţ (fi.5), carte de identitate P. D. (fi.6), certificat de deces P. P. (fi.20), copie T.P.nr.117239/1994 (fi.21).

Parata deşi legal citata nu s-a prezentat in instanţa si nu a depus întâmpinare.

A fost admisă pentru reclamant proba cu înscrisuri

precum şi proba cu martorul …..

Analizând actele si lucrările dosarului instanţa constata următoarele:

Reclamantul a edificat o casă din chirpici de aproximativ 2 0 mp pe un teren atribuit acestuia de tatăl său P P şi care la rândul său dobândise terenul prin moştenire de la părinţii săi.

Coroborând declaraţia testimoniala cu certificatul de deces al numitului P P şi titlul de proprietate nr. 117239 din 28 sept 1994 al numitei P 0 rezultă faptul că terenul pe care a fost construit imobilul în discuţie a fost atribuit în folosinţă reclamantului de către tatăl acestuia.

Pe aceasta suprafaţa de teren reclamantul a edificat o casă în suprafaţă de 20 m2 formată dintr-o cameră construită din chirpici şi acoperită cu azbociment situată pe terenul în suprafaţă de 1856 mp., cu următorii vecini: Păunaş Vasile pe două laturi, Izlaz comunal pe două laturi din com.Solonţ, jud.Bacău.

Potrivit art.492 C.civ. instituie prezumţia că orice construcţie, plantaţie sau lucru făcut în pământ sau

asupra pământului sunt făcute de către proprietarul acelui pământ cu cheltuiala sa si că sunt ale sale.

In consecinţă, în raport de considerentele arătate în cele ce preced instanţa va constata că reclamantul a dobândit prin efectul accesiunii imobiliare artificiale dreptul de proprietate o casă în suprafaţă de 2 0 m formată dintr-o cameră construită din chirpici şi acoperită cu azbociment situată pe terenul în suprafaţă de 1856 mp., cu următorii vecini: Păunaş Vasile pe două laturi, Izlaz comunal pe două laturi din com…. , jud.Bacău.

Va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete: