Top

Acţiune în constatare

Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea adresată Judecătoriei Bacău la data de 03. 06 .2009, reclamanta BD a chemat în judecată ca pârât pe BV pentru ca prin hotărâre judecătorească să se constate că a construit pe terenul proprietatea acestuia din sat C. com O., un imobil casă compus din 4 camere, un hol şi dependinţe.

Cererea a fost timbrată cu 2790 lei taxă judiciară de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar.

In motivarea acţiunii reclamanta arată că este fiica pârâtului şi a edificat construcţia ce face obiectul acţiunii fără autorizaţie de construire dar având acordul acestuia.

In dovedirea acţiunii depune copie de pe adeverinţa emisă de Primăria Com O. nr. 1475/2009; a propus şi instanţa a încuviinţat proba cu expertiză tehnică construcţii, şi proba testimonială fiind audiat ca martor FM

Legal citat, pârâtul s-a prezentat in instanţă şi a fost de acord cu acţiunea.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

In cursul anului 2009 reclamanta a edificat cu mijloace proprii pe terenul înscris in rolul agricol al pârâtului, tatăl său, un imobil casă de locuit din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din 6 încăperi şi chiler.

Situaţia de fapt expusă rezultă din declaraţiile martorei audiate în cauză şi nu este contestată de către pârât.

Prin raportul de expertiză tehnică întocmit s-a identificat construcţia ce face obiectul acţiunii ca fiind situată in com O. sat C., pe terenul proprietatea pârâtului; de asemenea a fost evaluată construcţia identificată ca fiind proprietatea reclamantei.

Potrivit art.482 C. civ. proprietatea unui lucru imobil dă drept asupra a tot ce se uneşte ca accesoriu cu acel lucru în mod natural sau artificial iar potrivit art.488 C. civ. tot ce se uneşte si se încorporează cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului.

De asemenea, art. 492 C. civ. prezumă că orice construcţie, plantaţie sau lucru făcut în pământ sau asupra pământului sunt făcute de către proprietarul acelui pământ cu cheltuiala sa si că sunt ale sale.

In raport de probele administrate, instanţa constată că reclamanta a răsturnat prezumţia relativă de proprietate instituită in favoarea pârâtului şi că a dobândit prin edificare dreptul de proprietate asupra construcţiei edificate pe terenul sus menţionat, conform constatărilor raportul de expertiză imobiliară întocmit de expert EA.

Etichete: