Top

CIVIL-Acţiune în constatarea dreptului de proprietate asupra construcţiei edificate fără autorizaţie de construire. Calitate procesual pasivă a unităţii administrativ teritoriale

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. …/200/2009 din data de 12.12.2008, reclamanţii PC şi PE au solicitat ca, în contradictoriu cu pârâta COMUNA …..PRIN PRIMAR să se pronunţe o hotărâre prin care să se constate că sunt proprietarii imobilului casă de locuit, construită din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din două camere şi două holuri, în suprafaţă construită de 52 mp, situată în comuna ….sat …,jud. Buzău, terenul aferent construcţiei având următoarele vecinătăţi: N- BD, S –DC, E – drum sătesc, V-BM, pe terenul proprietatea pârâtei.

Prin încheierea pronunţată la data de 02.12.2009, instanţa a admis în parte cererea de acordare a ajutorului public judiciar în materie civilă, conform OUG nr. 51/2008, a redus cu 50 % cuantumul taxei de timbru şi timbrului judiciar datorate de reclamanţi şi a dispus ca aceştia să achite taxă judiciară de timbru de 265,50 lei şi timbru judiciar de 2,50 lei, taxa de timbru urmând a fi achitată în 12 rate lunare de câte 22,12 lei, începând cu luna decembrie 2009, diferenţa fiind avansată de stat.

Până la data pronunţării prezentei sentinţe reclamanţii şi-au îndeplinit obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru pentru perioada decembrie 2009 – februarie 2010, conform chitanţelor seria PMB nr…., …şi …/12.01.2010 (filele 30-32).

În motivare, reclamanţii au arătat că în anul 1998, pe un teren proprietatea pârâtei, au construit o casă construită din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din două camere şi două holuri, în suprafaţă construită de 52 mp, fără autorizaţie de construcţie.

În drept, au fost invocate prevederile art. 111 C.proc.civ.

În dovedirea acţiunii, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi proba testimonială, sens în care a depus la dosarul cauzei cu respectarea prevederilor art. 112 alin. 2 Cod procedură civilă copiile următoarelor înscrisuri: CI….., BI….., certificatul de căsătorie nr….., adeverinţa nr. …./29.10.2008 eliberată de Primăria comunei …., schiţa locuinţei întocmită de Călin Iosif.

Legal citată, pârâta nu s-a prezentat în instanţă, dar a formulat întâmpinare în termenul prevăzut de art. 1141 alin.2 C.proc.civ., prin care a învederat că este de acord cu acţiunea formulată de reclamanţi, precizând despre aceştia că sunt persoane defavorizate financiar.

A solicitat pârâta judecarea cauzei în lipsă, conform art. 242 alin. 2 C.proc.civ.

În baza art. 167 alin.1 C.proc.civ., instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile existente la dosar, apreciind ca acestea sunt pertinente, concludente şi utile dezlegării pricinii.

La solicitarea reclamanţilor a încuviinţat proba testimonială cu martorul BV, depoziţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei (fila 33).

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine:

Din depoziţia martorului BV(fila 33), rezultă că reclamanţii sunt cei care au construit imobilul pe un teren aparţinând primăriei, martorul fiind unul dintre muncitorii care a lucrat la renovarea imobilului ulterior.

Din coroborarea declaraţiei martorului audiat cu conţinutul înscrisurilor existente la dosar, respectiv adeverinţa nr. …/29.10.2008 eliberată de Primăria comunei…., schiţa locuinţei întocmită de Călin Iosif (filele 12-13) rezultă că această casă are o suprafaţă construită de 52 mp, fiind construită din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din două camere şi două holuri. Pentru efectuarea construcţiei, reclamanţii nu au făcut dovada că ar fi avut autorizaţie de construcţie.

Construcţia a fost amplasată pe terenul proprietatea pârâtei având următoarele vecinătăţi: N-BD, S –DC, E – drum sătesc, V- BM.

Articolul 492 C.civ. statuează că orice construcţie, plantaţie sau lucru făcut în pământ sau asupra pământului sunt prezumate a fi făcute de către proprietarul acelui pământ cu cheltuiala sa şi că sunt ale lui, până ce se dovedeşte din contra.

Acest text legal dă naştere la două prezumţii relative, dintre care prima, cu incidenţă în cauză, constă în aceea că o asemenea lucrare s-a făcut de însuşi proprietarul terenului respectiv, precum şi că lucrarea s-a făcut pe cheltuiala sa în ceea ce priveşte materialele şi manopera respectivă. Prezumţia instituită poate fi răsturnată, iar reclamanţii au făcut dovada că ei sunt cei care au construit imobilul, pârâta confirmând prin întâmpinare susţinerile lor. Probele administrate în cauză confirmă această situaţie, evidenţiind faptul că această construcţie există, că a fost edificată pe terenul proprietatea pârâtei, dar de către reclamanţi şi pe cheltuiala acestora.

În consecinţă, instanţa va admite acţiunea şi va constata că reclamanţii sunt proprietarii imobilului casă de locuit, construită din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din două camere şi două holuri, în suprafaţă construită de 52 mp, situată în comuna….., sat….., jud. Buzău, terenul aferent construcţiei având următoarele vecinătăţi: N-BD, S –DC, E – drum sătesc, V-BM, pe terenul proprietatea pârâtei.

Faţă de dispoziţiile art. 274 C.proc.civ. cu referire la principiul disponibilităţii părţii în procesul civil, instanţa va lua act că reclamanţii nu au solicitat plata cheltuielilor de judecată.

Etichete: