Top

Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata (art.278 ind.1 C.p.p.)

plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.l C.p.p.).

SENTINŢA PENALĂ Nr. 375

Şedinţa publică de la 08 Octombrie 2009

Pe rol judecarea cauzei penal privind pe petentul N.M. domiciliat în comuna xxxxxx judeţul xxxx şi pe intimata H.S., cu domiciliul în xxxxxxx, având ca obiect plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.l C.p.p.).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns petentul-intimat şi intimata-petentă asistată de avocat Vasile Anina.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care, instanţa după consultarea dosarului de urmărire penală în interesul unei bune judecăţi pune în discuţie în baza art. 38 C.pr.pen. disjungerea celor două cauze .

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu disjungerea cauzelor în interesul unei bune judecăţi.

Petentul-intimat este de acord cu disjungerea cauzelor.

Avocat Vasile Anina pentru intimata-petentă nu se opune.

Instanţa dispune disjungerea celor două cauze în baza art. 38 c.pr.pen. şi judecarea separată a cauzelor din dosarele cu nr. 2885/260/2009 şi nr. 3028/260/2009 în interesul unei bune judecăţi.

Avocat Vasile Anina solicită a se lua act de faptul că ordonanţa din 6.04.2009 este pronunţată de d-1 procuror Valeriu Ciorăscu prezent astăzi în complet motiv pentru care, solicită ca acesta să fie întrebat dacă se abţine, urmând ca în cazul în care nu se va abţine, să se solicite recuzarea în temeiul art. 50-51 C.pr.pen..

Fiind întrebat, reprezentantul Ministerului Public apreciază că nu există legal pentru a se abţine.

Apărătorul intimatei depune la dosar cerere de recuzare a d-lui procuror Valeriu Ciorăscu.

Pentru soluţionarea cererii de recuzare instanţa a dispus suspendarea şedinţei de judecată urmând a fi reluat dosarul după soluţionarea acestei cererii.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la a doua strigare, a răspuns petentul şi intimata asistată de avocat Vasile Anina.

2

Instanţa a adus la cunoştinţă că cererea de recuzare a d-lui procuror Valeriu Ciorăscu a fost respinsă ca inadmisibilă apreciindu-se că motivul invocat nu face parte din cele prevăzute de art. 51 Cod procedură penală.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul în dezbateri pe fond.

Petentul având cuvântul pe fond, a arătat că organele de cercetare penală au întocmit dosarul de urmărire penală pe bază de vorbe şi nu de probe. Precizează că, a avut conflicte cu martorii care au fost audiaţi de poliţie din cauza pământului şi consideră că a fost sancţionat la propunerea poliţiei tară să fi fost vinovat motiv pentru care solicită să se admită plângerea.

Intimata prin avocat Vasile Anina având cuvântul pe fond a pus concluzii de respingere a plângerii ca nefondată în temeiul art. 278 l lit. a C.p.p. întrucât ordonanţa a fost dată conform probatoriului de la dosar, apreciază că soluţia este legală şi temeinică neexistând niciun viciu din punct de vedere a procedurii penale, cu cheltuieli de judecată conform chitanţei pe care o va depune în dosarul disjuns.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea plângerii, menţinerea rezoluţiei date de procuror în cauză şi a ordonanţei prim-procurorului.

Dezbaterile fiind terminate, instanţa a reţinut cauza spre soluţionare.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă, deliberând, constată următoarele:

Constată că s-a formulat plângere de către petentul N.M. împotriva Ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, nr.2808/P/2008, soluţie dată de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti.

Se arată în motivarea plângerii că petentul nu este de acord cu sancţiunea cu caracter administrativ aplicată, respectiv a amenzii de 500 lei, deoarece martorii care au dat declaraţii nu au fost de faţă, de asemenea că este pensionar şi nu a lovit-o pe intimata H.S..

Plângerea a fost formulată în termenul prevăzut de lege, petentul făcând dovada datei comunicării soluţiei procurorului.

Instanţa reţine în fapt:

Prin Ordonanţa nr.2808/P/2008 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a petentului pentru infracţiunile de lovire sau alte violenţe şi ameninţare prev. de art. 180 alin.2 şi art. 193 alin.l C. penal şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, respectiv amenda de 500 lei.

S-a dispus de asemenea scoaterea de sub urmărire penală a petentului şi a intimatei H.S.,învinuiţi, ambii cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.208 alin.l C. penal, cu aplicarea art.41 alin.2 C. penal, deoarece nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracţiuni, sub aspectul laturii obiective.

H.S. a formulat de asemenea plângere împotriva soluţiei procurorului dată în Ordonanţa nr.2808/P/2008, considerând că scoaterea de sub urmărire

3 penală pentru infracţiunea de fort deoarece pe rolul instanţei civile ar exista un dosar civil pentru partajarea bunurilor rămase de pe urma defunctului N.P. nu are nici o relevanţă iar aplicarea unei măsuri cu caracter administrativ pentru faptele de lovire şi ameninţare este greşită, apreciindu-se în mod eronat că faptele săvârşite nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni.

Deoarece ambele plângeri privesc aceeaşi ordonanţă, impunându-se ataşarea dosarului Parchetului nr. 2808/P/2008,la termenul din 5 august 2009, s-a dispus conexarea dosarului nr. 3028/2009 la prezenta cauză.

După analiza probelor din dosarul ataşat, în interesul unei bune judecăţi, instanţa la termenul din data de 8 octombrie 2009, în temeiul art.38 din C.pr.civilă,a dispus disjungerea cauzelor şi judecarea lor separată.

Cauza de faţă priveşte plângerea formulată de petentul N.M..

Petentul nu este de acord cu sancţiunea cu caracter administrativ aplicată, respectiv a amenzii de 500 lei, deoarece martorii care au dat declaraţii nu au fost de faţă, de asemenea a arătat că este pensionar şi nu a lovit-o pe intimata H.S.

Analizând dosarul parchetului, se reţine că H.S. a formulat plângere la data 14.10.2008 deoarece a dobândit un imobil prin contract de vânzare -cumpărare şi N.M. a ameninţat-o şi lovit-o pre data de 23.09.2008 şi o altă plângere la data de 3.11.2008, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti, reclamând că în perioada 9.10 – 30.10.2008 , s-a intrat în curtea imobilului proprietatea sa şi i s-au sustras toate materialele de construcţie.

Intimata a dobândit o casă construită din paiantă, acoperită cu şindrilă,compusă din 2 camere iar separat mici anexe gospodăreşti,împreună cu suprafaţa de 800 m.p. teren aferent în corn. xxxxxjud. Bacău, în baza contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr.35/17 noiembrie 1995, de la N.P..

Imobilele înstrăinate, vânzătorul le-a dobândit în calitate de moştenitor legal, conform certificatului de moştenitor nr.467/1969, în care petentul este remmţător,conform declaraţiei notariale nr.496/1969.

Din declaraţia martorului D.C.- (fila 38 dosar parchet), se reţine că la data de 23.09.2008 în curtea imobilului cumpărat de H.S. a auzit scandal,recunoscând vocea petentului N.M..

Acesta înjura şi adresa cuvinte jignitoare intimatei,după care martorul a văzut-o pe H.S. fugind prin via martorului, fiind lovită la o mână.

Martorul V.M., de asemenea a declarat(fîla 41 dosar parchet) că pe data de 23.09.2008, se afla în curtea imobilului proprietatea intimatei, când a intrat petentul cu o furcă în mână, adresând cuvinte jignitoare la adresa intimatei.

Când aceasta a ieşit din casă, petentul a întrebat-o de actele de proprietate ale imobilului, după care s-a repezit asupra intimatei lovind-o cu coada furcii peste braţul stâng şi picior,moment în care a intervenit S.S. şi i-a luat furca din mână.

N.M. a scos din buzunar şi a alergat după H.S..

H.S. posedă certificatul medico – legal nr. 1303/24.09.2008 (fila 18 dosar parchet),medicul legist concluzionând că aceasta prezintă leziuni traumaticele pot data din data de 23.09.2008 şi care au putut fi produse prin lovire cu corpuri contondente, leziuni ce necesită pentru vindecare 7-8 zile îngrijiri medicale.

4

Instanţa, având în vedere probele avute în vedere de organul de urmărire penală, probe concludente din care se reţine vinovăţia petentului cu privire la faptele de ameninţare şi lovire şi alte violenţe, constată că plângerea acestuia este nefondată.

ÎN DREPT:

în baza art.2781 alin.8 lit. a C. pr. penală, se va respinge ca nefondată, plângerea formulată de petent împotriva soluţiei procurorului, pe care o menţine.

în baza art. 192 alin.3,pct.2 C. pr. penală va fi obligat petentul să restituie statului cheltuielile judiciare avansate.

Ia act că în acest dosar nu s-a depus de către intimată chitanţa pentru onorariu de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Disjunge în baza art.38 C.pr.penală , cauza privind plângerea formulată de petenta H.S. domiciliată în xxxxxxxx şi dispune judecarea separată de cauza din dosar nr. 2885/2009, având ca obiect plângerea la soluţia procurorului formulată de N.M..

In baza art.2781 alin.8 lit. a C. pr. penală, respinge ca nefondată, plângerea formulată de petentul N.M. domiciliat în corn. xxxxx, jud. Bacău,în contradictoriu cu intimata H.S. domiciliată în xxxx, împotriva Ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală nr.2808/P/6.04.2009 a procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, soluţie pe care o menţine.

în baza art. 192 alin.3,pct.2 C. pr. penală obligă petentul la 50 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 8 octombrie 2009.

Preşedinte, Olguţa Lungu Tranole

Grefier, Liliana Panţira

Red. tehnored. Jud. O.L.T./ 9.10.2009

Pr.09.10.2009

Dact. L.P. 12 Octombrie 2009

Etichete: