Top

Vânzări-Cumpărări

SENTINŢA CIVILA NR.2223 DIN7.12.2009

Asupra cauzei civile de faţă,

Constată că prin acţiunea înregistrată sub numărul , reclamanta A A, a chemat în judecată civilă pârâtul B V solicitând în contradictoriu cu acesta perfectarea vânzării cumpărării intervenite între părţi, la data de 28.02.2002 între reclamantă în calitate de cumpărătoare, şi pârât în calitate de vânzător pentru un apartament situat în Comăneşti,, jud. Bacău, la preţul achitat de 1700 USD.

Acţiunea este legal timbrată cu 500 lei, iar în motivare se arată că între cele două părţi s-a încheiat la data de 28.08.2002 un înscris sub semnătura privată intitulat „înţelegere” prin care acesta i-a vândut garsoniera situată în Comăneşti , jud. Bacău. Pentru acest imobil, reclamanta achitat suma de 1700 USD. La data respectivă garsoniera nu avea îmbunătăţiri, avea igrasie şi infiltraţii în tavan, dat fiind faptul că blocul nu era acoperit, iar imobilul se afla la ultimul etaj. De la data cumpărării şi până în prezent reclamanta stăpâneşte imobilul, a achitat toate taxele la primărie, şi la Asociaţia de proprietari, având în vedere că a anunţat în mod expres administratorul asociaţiei că devenise proprietară pe apartament. Reclamanta a insistat mereu să meargă la notar în vederea întocmirii actelor autentice, însă pârâtul găsea diverse pretexte şi amâna mereu. In cursul anului 2008, a adresat din nou rugămintea pârâtului de a merge la notar, însă acesta a precizat că preţurile au crescut la imobile şi doreşte în plus o sumă de bani, situaţie cu care reclamanta nu este de acord deoarece la data vânzării reclamanta i-a achitat un preţ chiar mai mare decât valora garsoniera în starea degradată în care se afla. Reclamanta a procedat la notificarea pârâtului prin executor, însă încercarea nu a dat nici un rezultat. In aceste condiţii reclamanta s-a adresat biroului de carte funciară Moineşti, unde i s-a eliberat un extras de carte funciară pe care 1-a anexat. Cu această ocazie a aflat că imobilul a fost dobândit de către pârât conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub numărul 3829/1995 la BNS Oneşti. DE asemenea a observat că acest spaţiu este ipotecat din 2006.

Reclamanta a depus înscrisul sub semnătura privată (fila 7), extrasul de carte funciară (fila 8), notificarea (fila 9).

Pârâtul depune întâmpinare prin care ridică excepţia lipsei de interes a reclamantei, motivat de faptul că în motivare reclamanta a precizat că aceasta stăpâneşte imobilul, a achitat taxele aferente la Primărie şi Asociaţia de proprietari a fost anunţată că reclamanta devenise proprietară, astfel că pârâtul consideră actul sub semnătură privată drept translativ de proprietate.

La termenul din data de 22.01.2009 acesta depune o reconvenţională prin care înţelege să se înscrie în fals împotriva actului sub semnătură privată raportat la situaţia că nu este semnat de el.

Prin încheierea din data de 05.02.2009 s-a dispus suspendarea cauzei raportat la situaţia ca s-a dispus trimiterea la Parchet a cauzei în vederea cercetării reclamantei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătura privată.

In cauză s-au depus acte, s-a administrat proba cu interogatoriul părţilor, probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarele:

La data de 28.02.2002, între cele două părţi a avut loc o înţelegere prin care reclamanta înţelegea să cumpere, iar pârâtul să vândă o garsonieră situată în Comăneşti, jud. Bacău, la preţul achitat de 1700 dolari.

Tot la acea dată, s-a încheiat un act sub semnătură privată intitulat „înţelegere” , semnat atât de reclamantă cât şi de pârât.

Pârâtul este proprietarul bunului înstrăinat astfel cum rezultă din contractul de vânzare cumpărare autentificat sub numărul 3829/28.04.1995. In anul 2006 pârâtul a fost de acord cu instituirea unei ipoteci în favoarea „Creditech” Coopetariva de Credit,în vederea garantării sumei de 20 000 lei reprezentând gestiunea pe care o are numita B N în cadrul locului său de muncă. Această ipotecă a fost notată în cartea funciară drept sarcină ce grevează imobilul în litigiu.

In urma înscrierii în fals s-a întocmit la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti dosarul 547/P/2009 în care a fost cercetată fapta reclamată. In acest sens s-a întocmit un raport de expertiză grafologică, ce a avut unic obiectiv stabilirea împrejurării dacă semnătura de la poziţia vânzător de pe înscrisul sub semnătura privată intitulat „înţelegere” a fost executată de B V. Raportul de expertiză a concluzionat că semnătura aparţine pârâtului din prezenta.

In privinţa ipotecii instituită asupra imobilului instanţa reţine că sub rezerva unor dispoziţii speciale, privind ipotecile legale, debitorul poate înstrăina bunul ipotecat, care se va strămuta însă către noul dobânditor, grevat de sarcinile ce îl apasă, dacă acestea au fost conservate prin inscripţia prevăzută de lege-respectiv înscrierea în cartea funciară.

Cu privire la natura juridică a convenţiei cuprinse în înscrisul sub semnătură privată mai încheiat între cele două părţi, instanţa apreciază că acesta este o promisiune sinalagmatică de vânzare – cumpărare ( antecontract ). în consecinţă, instanţa apreciază că între părţi s-a încheiat o promisiune sinalagmatică de vânzare cumpărare, valabilă atât sub aspectul condiţiilor de

fond prevăzute de art. 948 cod civil cât şi al condiţiilor de formă, promisiune care reprezintă un act de previziune, de proiectare în viitor a unei vânzări.

Cu toate acestea, pârâtul a refuzat să-şi îndeplinească obligaţia legal asumată prin înscrisul sub semnătură privată, deşi cealaltă parte şi-a realizat-o pe a sa, ceea ce dă naştere la o răspundere contractuală şi la posibilitatea creditorului de a obţine executarea silită în natură a obligaţiei de a face. Potrivit art. 969 cod civil, convenţia părţilor reprezintă legea acestora, iar potrivit art. 1073 cod civil, creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei sale.

Ipoteca conservată asupra imobilului în favoarea „Creditech” Coopetariva de Credit va rămâne să greveze în continuare acelaşi imobil, faţă de considerentele mai sus expuse, însă faţă de faptul că aceasta nu garantează un împrumut propriu zis, ci reprezintă doar o garanţie a gestiunii unei terţe persoane, va putea fi stinsă printr-unul din modurile prevăzute de lege de stingere a ipotecii.

Găsind astfel îndeplinite toate cerinţele de admisibilitate ale acţiunii, în baza art. 948, art. 969 şi art. 1073 – 1077 cod civil, instanţa va admite cererea reclamantei şi va perfecta vânzarea cumpărarea intervenită la data de 28.02.2002 între reclamantă în calitate de cumpărătoare, şi pârât în calitate de vânzător pentru un apartament situat în Comăneşti, jud. Bacău, ipotecat cu ipotecă de gradul I, în favoarea Băncii Cooperativa de credit Sucursala, la preţul achitat de 1700 USD.

Etichete: