Top

Infractiuni

JUDECĂTORIA MOMEŞTI JUDEŢUL BACĂU SENTINŢA CIVILĂ NR. 3008

Din 14.12. 2010

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr…../260/2009 pe rolul

Judecătoriei Moineşti, jud. Bacău , reclamantul G. D. a chemat în judecată pe pârâţii F.A. şi F.M. solicitând obligarea acestora să-i lase în deplină proprietate şi liniştită posesie , suprafaţa de 21,20 mp teren situat

în Moineşti, str…..jud. Bacău, să-şi ridice construcţia de pe terenul

proprietatea sa ,cu cheltuieli de judecată.

Acţiunea a fost timbrată cu 83 lei ron prin chitanţa nr. 1281561/ 24.08.2009, 0,30 lei timbru judiciar şi în motivare arată reclamantul că pârâţii îi ocupă fără drept o suprafaţă de teren asupra căreia are drept de proprietate prin edificarea unei toalete , situaţie existentă încă din anul 1995 şi deşi a încercat clarificarea pe cale amiabilă, nu a găsit înţelegere .

In drept s-au invocat prevederile art.480,483 şi următoarele Cod civil.

In baza art.115 Cod proc. civilă , 480 Cod civil pârâţii au formulat întâmpinare – reconvenţională , în care solicită respingerea ca nefondată a cererii , obligarea reclamantului să-i în lase deplină proprietate şi liniştită posesie , suprafaţa de 2 mp şi se impune introducerea în cauză conform art.57 Cod proc. civilă a celorlalţi moştenitori rămaşi după decesul soţiei sale , G. D. şi A.M.

Cererea a fost timbrată cu 6 lei prin chitanţa nr.0105700/01.02.2010, 1,50 lei timbru judiciar şi în motivare , pârâţii arată că de fapt în conformitate cu actele de proprietate , reclamantul este cel care le ocupă din teren.

G.D. a formulat cerere în baza art.57-58 Cod proc. civilă (fila 21 dosar) timbrată cu 83 lei prin chitanţa nr. 0108167/ 03.03.2010 , prin care a chemat în judecată şi pe G.D. şi A.M., deoarece pot pretinde aceleaşi drepturi, fiind moştenitori asupra terenului în litigiu care face parte din masa succesorală după defuncta soţie.

In cauză s-au depus acte, au fost audiaţi martori, s-au luat interogatorii,s-a efectuat o expertiză de specialitate, probatorii din analiza cărora instanţa a reţinut următoarele :

Conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr…..

/13.10.1994 , G.M. şi G.D. au devenit proprietarii suprafaţa de 650 mp

2

teren construcţii , situat în intravilanul oraşului Moineşti , pct…v cu vecinii: proprietate Văsâi Eugen, v-Bejan Ion , E str. Oituz , S~ proprietatea moştenitorilor Fenea , drum .

In cuprinsul contractului se face menţiunea că schiţa aferentă face parte integrantă din contract iar vânzătorii au fost CI. şi CE. (filele 4-5 dosar).

Din suprafaţa totală , soţii G. au vândut fiului şi norei G.D. şi G.E., suprafaţa de 388 mp (filele 7-8 dosar).

Aceeaşi vânzători ca ai reclamantului, CI. şi CE. mai înainte , cu două luni , respectiv 04.08.1994 , au vândut pârâţilor F.M. şi F.A. suprafaţa de 500 mp teren construcţii , împreună cu o casă , situate în intravilanul oraşului Moineşti, …. , învecinat cu ….aşa cum rezultă din schiţa aferentă(filele 14-15 dosar).

In interogatoriu luat, pârâţii FM. Şi F.A. nu recunosc faptul că au ocupat din terenul proprietatea reclamantului suprafaţa de 21,20 mp , că ar fi construit o toaletă pe acest teren , nu este de acord să elibereze terenul şi doreşte să rămână hotarele aşa cum au fost la data cumpărării (fila 35 -36 dosar).

Reclamantul tot la interogatoriu (fila 37 ) spune că a mai rămas cu 311mp teren după ce a vândut fiului său , stabilindu-se la data vânzării să fie Vi din suprafaţa totală de 650 mp şi arată că din anul 1994 se află atât gardul despărţitor cât şi toaleta respectivă ( a se avea în vedere că este anul în care fiecare dintre părţi a cumpărat terenul.

Martorul propus de pârâţi , D.M. , relatează că în anul 1996 a construit pe vechiul aliniament la solicitarea familiei F. , un gard . Relatează că exista o toaletă pe terenul pârâţilor care era folosită de ambele familii.

Raportul de expertiză de specialitate topo nu a fost contestat de către părţi şi acesta relevă că din măsurători atât reclamantul cât şi pârâţii stăpânesc mai mult teren care excede contractelor de vânzare-cumpărare iar schiţele la cele două contracte nu corespund cu realitatea din teren.

Concluzionează totuşi expertul că dacă se ia în considerare faptul că reclamantul are documentaţie cadastrală pentru terenul rămas după ce a vândut în anul 2004 , în această situaţie pârâţii ar ocupa terenul reclamantului în suprafaţă de 16 mp.

Acţiunea în revendicare este acea acţiune reală-petitorie prin care proprietarul, care a pierdut posesia bunului său, cere restituirea acestui bun de la posesorul neproprietar.

3

Din situaţia de fapt dovedită şi schiţele care au însoţit contractele de vânzare-cumpărare de la acelaşi autor, în condiţiile în care este mai mult teren decât în acte , nu rezultă că pârâţii au posedat teren aparţinând reclamantului.

De asemenea nu rezultă că la rândul său reclamantul ocupă teren din proprietatea pârâtului.

Art. 480 Cod civil arată că proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele prevăzute de lege iar art. 481 Cod civil statuează că nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa , afară numai pentru cauză de utilitate publică şi primind o dreaptă şi prealabilă despăgubire.

Faţă de cele arătate anterior, va fi respinsă acţiunea reclamantului împreună cu cererea de intervenţie formulată de moştenitorii G.D., A.M. şi cererea reconvenţională.

Vor fi compensate cheltuielile de judecată.

Etichete: