Top

Infractiuni

JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU SENTINŢA CIVILĂ NR. 916

Din 16.03.2011

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr… ./260/2009 pe rolul Judecătoriei Moineşti, jud. Bacău , reclamantul B. Ş. a chemat în judecată pe pârâţii S.I. şi S.A. solicitând obligarea acestora să-i lase în deplină proprietate şi liniştită posesie , suprafaţa de 1324 mp , teren arabil situat în T …. P …. din TP

nr…… , cu megieşii: DE, L M, pârâu, P M. , cu cheltuieli de

judecată.

Acţiunea a fost timbrată cu 200 lei ron prin chitanţa nr. 1286813/ 11.11.2009 , 1,5 lei timbru judiciar şi în motivare arată reclamantul că pârâţii îi ocupă fără drept o suprafaţă de teren asupra căreia are drept de proprietate.

In baza art.115 Cod proc. civilă pârâţii au formulat întâmpinare în care solicită respingerea acţiunii motivat că au titlu de proprietate pe terenul revendicat.

.A.

In cauză s-au depus acte , s-au luat interogatorii,s-a efectuat o expertiză de specialitate, probatorii din analiza cărora instanţa a reţinut următoarele:

Conform Titlul de proprietate nr……(fila 8 dosar), reclamantul B.Ş. este

proprietarul a unei suprafeţe de 1324 mp teren arabil, cu megieşii: DE, Lorent M, pârâu, Prisecaru M.

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr…… (fila 16-17

dosar) la BNP Cazan Diana, A.I. şi S.A. au devenit proprietari asupra 1000 mp

tern arabil , sola 103 , parcela 3005/54 , situată în….., cu vecinii:N-drum, E-

Prisecaru Vasile, S-teren găsit în plus şi pârâul Fund Fan, V-Burlacu Lucian.

In răspunsurile la interogatoriu , pârâţii nu recunosc că ar fi ocupat terenul reclamantului, că îl împiedică să îl folosească şi nu au fost de acord să îl lase în deplină proprietate şi liniştită posesie(fîlele 35,36).

Reclamantul , răspunzând la interogatoriu pârâţilor , arată că pârâţii îi ocupă terenul de peste 15 ani, că nu poate să folosească anual terenul şi că a fost împrejmuită suprafaţa din anul 2008 (fila 37 dosar).

Martorul C.Gh. (fila 38) propus de reclamant relatează că în prezent terenul este stăpânit de pârâţi care l-au folosit şi ca lot de folosinţă pe timpul CAP-ului deşi ar trebui să aparţină tatălui acestuia pe care îl chema tot B.Ş.

Martorul D.I. (fila 39), al pârâţilor, declară că de fapt părţile nu se înţeleg de la hotar , B.Ş. consideră că are mai puţin teren şi că de aproximativ un an , pârâţii au construit un gard pe limita preexistentă deja , respectiv o brazdă mai înaltă.

Expertiza realizată în cauză , de specialitate topo , arată că suprafaţa de teren de 1000 mp aparţinând pârâţilor este în hotar cu terenul reclamantei, pe o

2

lungime de 86,50 mp , este materializat cu gard pe toată lungimea , hotarul nu a suferit modificări , nu a fost mutat şi nu ocupă teren din cel al reclamantului , deşi stăpânesc în plus şi 178 mp iar reclamantul stăpâneşte doar suprafaţa de 2338 mp , cu un minus de 162 mp.

Au fost admise obiecţiunile reclamantului la raportul de expertiză şi s-a pus în vedere expertului să menţioneze dacă cele două terenuri se suprapun şi dacă pârâţii folosesc teren din cel al lui B. Ş.

Suplimentul raportului de expertiză reliefează faptul că terenurile nu se suprapun şi pârâţii Spătaru nu sunt în posesia vreunei suprafeţe de teren din cea a reclamantului.

Acţiunea în revendicare este acea acţiune reală-petitorie prin care proprietarul, care a pierdut posesia bunului său, cere restituirea acestui bun de la posesorul neproprietar.

Reclamantul nu s-a conformat prevederilor art. 1169 Cod civil în sensul „ că cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească”, respectiv faptul că a făcut dovada proprietăţii exclusive asupra terenului revendicat şi că pârâţii îi ocupă fără drept o suprafaţă din acesta.

Art. 480 Cod civil arată că proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut , însă în limitele prevăzute de lege iar art. 481 Cod civil statuează că nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa , afară numai pentru cauză de utilitate publică şi primind o dreaptă şi prealabilă despăgubire.

Faţă de cele arătate anterior, va fi respinsă acţiunea reclamantului ca nefondată.

In baza art. 274 Cod proc. civilă va fi obligat reclamantul care căzut în pretenţii, către pârâţi la plata cheltuielilor de judecată respectiv, onorariu apărător.

Etichete: