Top

Contraventii

Judecătoria Moineşti Sentinţa civilă nr.599/22.02.2011

Prin cererea înregistrată la data de 25.06.2010 sub nr. de dosar … petenta SC F. SRL a solicitat în contradictoriu cu D. R. D. şi P. I., anularea procesului verbal nr. 1102225/ 07.06.2010, iar în subsidiar înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea avertisment.

In motivare petenta a precizat că a fost sancţionată contravenţional deoarece autospecializata cu nr. de înmatriculare HR 07 HWE aparţinând societăţii a circulat fără rovinietă valabilă pe ruta Miercurea Ciuc- Iaşi.

Fapta nu a fost corect reţinută deoarece fusese achitată rovinietă aşa cum rezultă din factura fiscală nr. 1040006228, iar procesul verbal este lovit de nulitate deoarece conducătorul auto nu a fost întrebat dacă doreşte să formuleze obiecţiuni, procesul verbal nu a fost semnat de nici un martor.

In subsidiar s-a solicitat înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea avertisment.

In susţinere au fost depuse înscrisuri, respectiv procesul verbal contestat, copia facturii fiscale nr. 1040006268, anexa la factură.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a arătat că pentru circulaţia pe drumurile publice utilizatorii au obligaţia de a achita rovinietă, că petenta la momentul controlului nu a făcut dovada achitării taxei, lipsa martorului nu atrage nulitatea procesului verbal, mai ales că agentul constatator a fost în imposibilitate de a solicita unui martor să semneze procesul verbal deoarece, cu excepţia conducătorului auto, nici o altă persoană nu mai era de faţă, obiecţiunile nu puteau fi formulate de conducătorul auto deoarece nu acesta era persoana sancţionată ci petenta, iar în funcţie de actele depuse în susţinerea plângerii instanţa va urma să aprecieze asupra temeiniciei acesteia.

Din actele şi lucrările dosarului, prin prisma probatoriului administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de constatare a contravenţiei nr. 1102225/ 07.06.2010 petenta a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 4500 lei deoarece a circulat fără rovinietă valabilă pe ruta Miercurea Ciuc – Iaşi.

în privinţa susţinerii petentei că la momentul controlului era achitată rovinietă, dovadă pe care o face cu factura fiscală depusă la dosar, instanţa constată analizând acest act că simpla existenţă a facturii nu presupune în mod automat şi achitarea acesteia, mai ales ca atât din susţinerile petentei, cât şi din datele înscrise pe factură, rezultă că aceasta a fost achitată ulterior emiterii, prin ordin de plată ce nu a fost depus la dosar.

1

Astfel, este evident că la momentul efectuării controlului, conducătorul auto al societăţii nu avea asupra sa dovada de achitare a taxe de drum, fapta fiind corect reţinută de organul constatator.

In ceea ce priveşte susţinerea că procesul verbal este lovit de nulitate deoarece nu i s-a pus în vedere conducătorului auto să formuleze obiecţiuni se constată că în primul rând, nemenţionarea obiecţiunilor este o cauză de nulitate relativă a procesului verbal, partea trebuind să facă dovada cauzării unei vătămări prin aceste fapt, vătămare ce nu poate fi reparată decât prin anularea actului, chestiune ce nu a fost dovedită în cauză, iar dacă a existat în realitate o vătămare aceasta a fost acoperită prin formularea prezentei plângeri în cadrul căreia petenta a avut posibilitatea de a formula criticile pe care le are referitor la procesul verbal.

In al doilea rând, aşa cum se menţionează şi de intimată prin întâmpinare, obiecţiunile formulate la momentul încheierii procesului verbal trebuie să aparţină persoanei sancţionate, conducătorul auto al petentei neavând această calitate.

In legătură cu faptul că procesul verbal nu este semnat de nici un martor, de asemenea se constată că această situaţie nu atrage nulitatea absolută a procesului verbal, mai ales în situaţia din prezenta speţă în care petenta nu a susţinut că la bordul autovehiculului aparţinând societăţii s-ar fi aflat dovada de achitare a rovinietei.

In aceste condiţii instanţa constată că procesul verbal contestat a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în materie, fiind legal şi temeinic întocmit.

Referitor la sancţiunea aplicată se reţine că aceasta trebuie să fie proporţională cu gravitatea faptei şi având în vedere că petenta a achiziţionat ulterior rovinieta instanţa urmează a admite în parte plângerea şi de a dispune înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea avertisment, prin această din urmă sancţiune fiind atins scopul aplicării legii în speţa de faţă.

Etichete: