Top

Pretenţii

Pronunţând sentinţa civilă nr.4115/27.05.2010 Judecătoria Bacău a admis în parte cererea formulată de reclamanta A.P. nr.89, cu sediul în Bacău, în contradictoriu cu pârâţii B.V. şi B.M., ambii domiciliaţi în Bacău şi a somat pârâţii să plătească reclamantei suma de 3973,60 lei, din care 2655,01 lei reprezentând contravaloare cote de întreţinere aferente perioadei iunie 2008-septembrie 2009, şi 1318,59 lei penalităţi de întârziere.

Pentru a pronunţa această sentinţă, a reţinut judecătoria că:

Potrivit evidenţelor depuse de reclamantă şi necontestate de pârâţi, aceştia, în calitate de proprietari, nu au achitat cotele de întreţinere restante pe perioada iunie 2008 – septembrie 2009, aferente apartamentului 1, existând o restanţă ce provine de dinainte de această perioadă, respectiv din anul 2007.

Potrivit art.46 din legea nr.230/2007 toţi proprietari au obligaţia să plătească lunar conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor asociaţiei de proprietari, iar conform art.49 alin.2 din acelaşi act normativ termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice.

Conform susţinerilor reclamantei, necontestate de pârâţi, aceştia figurează în evidenţele asociaţiei cu un debit de 6923,32 lei, la nivelul lunii septembrie 2009, datorat pentru neîndeplinirea obligaţiei de a achita cheltuielile de întreţinere comune, în raport de prevederile legale de mai sus.

Instanţa a constatat că reclamanta nu a depus la dosar liste privind cotele de întreţinere decât pentru perioada iunie 2008-septembrie 2009, rezumându-se a depune pentru perioada iulie 2007-iunie 2008 un centralizator care specifică existenţa unui report de 1315,32 lei la nivelul lunii iunie 2008(f.7), report pentru care nu există însă liste de întreţinere.

Din listele cheltuielilor de întreţinere depuse la dosar şi centralizatorul întocmit de reclamantă a rezultat că pentru perioada iunie 2008– septembrie 2009 pârâţii, în calitate de proprietari ai apartamentului 1, figurează cu restanţe la cotele de întreţinere în cuantum de 2655,01 lei.

În aceste condiţii, reclamanta a făcut aplicarea Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari consemnată în Procesul Verbal aflat la fila 27 dosar, şi a calculat penalităţi de întârziere de 0,02% pe zi de întârziere la suma restantă, în total 1318,59 lei.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei reclamanta a făcut dovada existenţei parţiale a debitului calculat conform prevederilor legale, debit necontestat de către pârâţi.

Pe cale de consecinţă, instanţa a admis în parte acţiunea şi, în baza art.46 şi art.49 alin.2 din Legea nr.230/2007, a obligat pârâţii să plătească reclamantei suma de 3973,6 lei, din care 2655,01 lei reprezentând cote de întreţinere, şi 1318,59 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente, pentru perioada iunie 2008-septembrie 2009.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs A.P. nr.89 Bacău, reprezentată de d-l V.V., preşedintele asociaţiei, solicitând, în temeiul art.304 pct.8 şi 9 cpc, modificarea în parte a sentinţei în sensul obligării pârâţilor la plata integrală a sumelor datorate, în valoare totală de 6.923,32 lei.

În dovedirea susţinerilor sale, recurenta a depus la dosar înscrisuri (f.5-17).

Deşi legal citaţi, intimaţii-pârâţi nu s-au prezentat în instanţă şi nu au depus întâmpinare la dosar.

Analizând declaraţia de recurs înregistrată la 29.07.2010 (f.3,4), Tribunalul a constatat că aceasta poartă doar semnătura consilierului juridic, d-l. D.D., nefiind semnată şi de către reprezentantul legal al asociaţiei.

Potrivit art.69 alin.(2) cpc avocatul care a asistat pe o parte la judecarea pricinii, chiar fără mandat, poate face orice acte pentru păstrarea drepturilor supuse unui termen şi care s-ar pierde prin neexercitarea lor la timp. El poate să exercite de asemenea orice cale de atac împotriva hotărârii date; în acest caz însă, toate actele de procedură se vor îndeplini numai faţă de partea însăşi.

Prin citaţia emisă pentru termenul de judecată din 11.04.2011 (f.31), Tribunalul a solicitat reprezentantului legal al asociaţiei recurente să se prezinte în instanţă pentru a semna declaraţia de recurs sau, după caz, să facă dovada împuternicirii exprese acordate consilierului juridic de a declara recurs împotriva sentinţei civile nr.4115/2010 pronunţată de Judecătoria Bacău, solicitări cărora nu li s-a dat curs.

Considerând că dispoziţiile art.69 alin.(2) cpc sunt de strictă interpretare, neputând fi extinse şi în ceea ce îi priveşte pe alţi reprezentanţi ai părţilor (în speţă pe consilierii juridici), Tribunalul a constatat incidente dispoziţiile art.161 cpc, potrivit cărora când instanţa constată lipsa capacităţii de exerciţiu a drepturilor procedurale a părţii sau când reprezentantul părţii nu face dovada calităţii sale, se poate da un termen pentru împlinirea acestor lipsuri, în caz contrar cererea urmând a fi anulată.

Etichete: