Top

Infractiuni

Judecătoria Moineşti

Sentinţa penală nr.265 din 19 aprilie 2011

La data de … a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti, sub nr. …/260/2011 plângerea formulată de petenta … împotriva Rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale din data de … şi a Rezoluţiei de prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr. … dispuse în dosar nr…./P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti.

în motivarea plângerii, petenta arată că prin Rezoluţia nr. … din data de … a prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti s-a dispus respingerea plângerii formulate împotriva Rezoluţiei din … prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de M.A. şi SC … SRL …, soluţie dispusă în dosar nr…./P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti.

Petenta consideră soluţia de netrimitere în judecată dispusă faţă SC … SRL … este netemeinică având în vedere că în motivare s-a reţinut că impozitele şi contribuţiile sunt datorate pentru perioada dec.2007 – august 2010, însă din fişa sintetică şi declaraţia 100 rezultă că aceste contribuţii sunt datorate pentru venituri salariale plătite până la data concedierii celor 2 salariaţi.

La termenul de judecată s-a prezentat administratorul statutar al intimatei, M.A., care a formulat apărări oral solicitând respingerea plângerii.

La dosarul cauzei a fost ataşat dosarul de urmărire penală nr. …/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti.

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, instanţa reţine următoarele:

Prin Rezoluţia din data de … din dosar nr…./P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, s-a dispus neînceperea urmării penale împotriva numitei M.A. şi împotriva persoanei juridice SC … SRL …, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art. 6 din Legea 241/2005, întrucât fapta nu există.

împotriva acestei soluţii a formulat plângere petenta …. care a fost respinsă prin Rezoluţia nr. … din data de ….

în conformitate cu dispoziţiile art.2781 C.pr.pen, după respingerea plângerii făcute conform art. 275-278, împotriva Rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale se poate face plângere în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare potrivit art. 277 şi 278 C.pr.pen.

înainte de a analiza pe fond plângerea formulată, instanţa este ţinută să constate dacă plângerea a fost formulată în termenul legal de 20 de zile reglementat de art. 2781 C.pr.pen.

Verificând dosarul cauzei, instanţa constată că la fila 4 se află adresa de înaintare către petenta a Rezoluţiei nr. … din data de …, acesta fiind înregistrată la … sub nr…. din ….

Instanţa constată că plângerea care face obiectul prezentei cauze a fost expediată prin poştă la instanţă, data prezentării la poştă fiind 24.03.2011-

2

fila 7 dosarul cauzei, astfel că plângerea care formează obiectul prezentei cauze este formulată în termenul legal prevăzut de lege.

Verificând susţinerile petentei raportat la soluţia de netrimitere în judecată dispusă faţă de intimata SC … SRL …, pe baza actelor de cercetare efectuate în dosarul nr. …/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, instanţa constată următoarele:

La data de …, … a formulat plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti solicitând efectuarea de cercetări faţă de SC …SRL …şi M.A., în calitate de administrator al SC … SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 6 lit din Legea 241/2005-f. 3 dosar nr. …/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti.

în plângerea formulată, petenta a arătat în esenţă că SC … SRL nu a achitat obligaţiile bugetare cu reţinere la sursă în sumă de 1.222 lei, aferente perioadei decembrie 2007-august 2010 şi trecând mai mult de 30 de zile de la data scadenţei acestor obligaţii bugetare, sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art. 6 din Legea 241/2005. în plângerea penală formulată se precizează că aceste aspecte au fost sesizate de către …, prin adresa nr. …din …, pe care petenta a anexat-o la plângere.

Prin Rezoluţia din data de …, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de SC … SRL … şi M.A., în conformitate cu dispoziţiile art. 228 alin 6 rap. la art. 10 lit a C.pr.pen. reţinându-se că fapta nu există. Prin Rezoluţia

nr….. prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti a

dispus respingerea plângerii formulată împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale, reţinându-se în esenţă că nu exista obligaţia de achitare a contribuţiilor cu reţinere la sursă în sarcina SC … SRL, pentru perioada menţionată în plângere, respectiv decembrie 2007-august 2010 întrucât societatea nu a avut salariaţi în această perioadă astfel că nu avea obligaţia de plată a contibuţiilor cu reţinere la sursă.

Instanţa reţine că soluţia de neîncepere a urmăririi penale dispusă prin Rezoluţia din … este corectă, motivat de următoarele considerente:

Petenta a formulat plângere penală pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 6 din Legea 241/2005, constând în neachitarea de către SC … SRL a obligaţiilor bugetare cu reţinere la sursă în sumă de 1.222 lei, aferente perioadei decembrie 2007-august 2010 aşa cum rezultă în mod expres din plângerea formulată, aflată la fila 3 dos. urm.pen.

în aceeaşi plângere se menţionează că aceste aspecte au fost sesizate de către …, prin adresa nr. … din …, pe care petenta a anexat-o la plângere-f. 5 dos. urm.pen şi în această adresă menţionându-se că SC …SRL figurează cu debite restante reprezentând contribuţii cu reţinere la sursă în sumă de 1.222 lei, aferente perioadei decembrie 2007-august 2010.

Astfel, instanţa constată că în mod corect organele de cercetare penală au efectuat cercetări faţă de persoana juridică şi administratorul acesteia sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prin neplata cu rea credinţă, mai mult de 30 de zile, a obligaţiilor cu reţinere la sursă ce ar fi datorate de societate pe perioada decembrie 2007-august 2010 şi au dispus soluţie de neîncepere a urmăririi penale având în vedere dovezile administrate în cauză din care rezultă că societatea nu mai avea angajaţi din luna octombrie 2007 şi prin urmare nu exista un temei pentru plata unor

3

astfel de obligaţii, întrucât petenta aşa a solicitat în plângerea penală -respectiv efectuarea de cercetări pentru neplata contribuţiilor cu reţinere la sursă aferente perioadei decembrie 2007-august 2010.

Prin urmare, nici în plângerea penală şi nici ulterior, în cursul cercetărilor penale efectuate, petenta nu a solicitat efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art. 6 din Legea 241/2005, constând în neachitarea de către SC … SRL a obligaţiilor bugetare cu reţinere la sursă aferente perioadei anterioare datei de 1.10.2007, aşa cum susţine petenta în plângerea adresată instanţei.

Prin urmare, neexistând o plângere penală în sensul efectuării de cercetări şi pentru perioada anterioară datei de …, organele de cercetare penală nu au efectuat cercetări penale pentru perioada anterioară datei de …, iar soluţia dispusă la plângerea petentei, care vizează perioada decembrie 2007-august 2010 este corectă.

Motivat de aceste considerente, instanţa constată că soluţia de neîncepere a urmăririi penale dispusă prin Rezoluţia din … este corectă, plângerea formulată de petentă fiind nefondată urmând să o respingă ca atare, în conformitate cu dispoziţiile art. 2781 alin 8 lit a C.pr.pen şi să menţină Rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale.

în temeiul art. 192 alin 2 C.pr.pen, instanţa va obliga petenta la plata sumei de 50 lei cheltuieli judiciare către stat.

Etichete: