Top

Plângere contravenţională

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI – JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR. 3570/270/2009 – plângere contravenţională –

Înreg. 12.06.2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3624

Şedinţa publică din data de 17.11.2009

Completul de judecată format din:

Preşedinte – Liliana Stroe-Munteanu

Grefier – Liliana Georgescu

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe petentul …………………………..în contradictoriu cu intimata ………………………………., având ca obiect plângere contravenţională.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns petentul personal şi martorul ……………………., lipsă fiind intimata şi martorul ……………………. .

Procedura legal îndeplinită.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, instanţa procedează la audierea martorului, sub prestare de jurământ, declaraţia acestuia fiind consemnată la dosar.

Petentul precizează că nu insistă pentru relaţiile de la poliţie.

Instanţa, constatând că nu sunt cereri noi de formulat şi probe de administrat, consideră cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Petentul, având cuvântul, solicită anularea sancţiunilor din procesul verbal.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

– deliberând –

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că petentul ………………… a formulat plângere contravenţională împotriva procesului verbal seria ….. nr. ………………. încheiat la data de …………………. de ……………………. pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. art.135 lit.h din HG 1391/2006, motivând că nu se face vinovat de comiterea contravenţiei şi că vina aparţine pieton ului care a păşit pe trecerea de pietoni în momentul în care maşina era angajată deja pe trecere.

În cauză s-au administrat proba testimonială şi proba cu acte, instanţa reţinând:

Prin procesul verbal contestat petentul a fost sancţionat cu amendă în sumă de .,….. lei şi reţinerea permisului de conducere pentru contravenţie prevăzută de art. 135 lit.h din HG 1391/2006, reţinându-se că n u a acordat prioritate unui pieton angajat în traversare, precum şi cu avertisment pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 147 al.1 din HG 1391/2006, reţinându-se că nu a prezentat la control actele de identitate.

La rubrica obiecţiuni agentul constatator a menţionat susţinerea petentului care, pe lângă faptul că are nevoie de permis, a precizat că autoturismul era angajat pe trecerea de pietoni în momentul în care a călcat pietonul.

La rubrica martor asistent agentul constatator nu a menţionat nici un nume. Prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei intimata ……………………….a propus proba cu martorul ocular ……………………. Deşi numele martorului propus nu apare în procesul verbal instanţa a admis această probă şi a citat pe martorul ………………… dar acesta nu s-a prezentat în instanţă şi nici intimata prin reprezentantul său nu a insistat în administrarea acestei probe.

Petentul, la rândul său, a propus proba cu martorul …………………., care a declarat că a asistat la împrejurarea care a condus la sancţionarea petentului întrucât avea întâlnire cu acesta în zona intersecţiei din faţa………………………., unde locuieşte petentul.

A mai arătat martorul că era atent la trafic deoarece petentul întârziase la întâlnire şi a observat că, în momentul în care autoturismul petentului s-a înscris pe trecerea de pietoni din faţa sensului giratoriu nu era nici un pieton iar când maşina era trecută de jumătate pe trecere o femeie a pus un picior de pe trotuar pe trecere.

Instanţa reţine că declaraţia martorului confirmă obiecţiunile din procesul verbal şi susţinerea petentului din plângere.

Faţă de această situaţie urmează a fi admisă plângerea şi a fi desfiinţat procesul verbal contestat întrucât din probele administrate rezultă că situaţia de fapt nu a fost corect reţinută în procesul verbal de către agentul constatator.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite plângerea formulată de petentul ……………………….., domiciliat în …………………, str……………….., bl….., sc….., ap…., judeţul …………… împotriva procesului verbal seria… nr. ………….. încheiat la ……………… de ……………………

Desfiinţează procesul verbal susmenţionat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.11.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. L.S.M. – 14.12.2009

Tehnored. 14.12.2009

Ex.4/com. părţi 15.12.2009

Etichete: