Top

Plângere contravenţională

DOSAR NR. 535/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 452/14.10.2009

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 14.10.2009

Complet format din :

PREŞEDINTE – XX

Cu participare :

GREFIER – ZZ

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile având ca obiect ”plângere contravenţională” formulată de petentul N. I. în contradictoriu cu intimata Inspectoratul Judeţean de Poliţie B..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns petentul N. I. lipsă fiind şi intimata Inspectoratul Judeţean de Poliţie B..

Procedură legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează următoarele :

– cauza este la al doilea termen de judecată;

– procedura de citare a fost legal îndeplinită, după care :

Petentul prezent în faţa instanţei de judecată arată că a săvârşit fapta pentru care a fost sancţionat contravenţional, însă arată că nu are posibilităţi materiale deoarece în urmă cu aproximativ 2 luni i-a ars casa, în acest sens depunând la dosarul cauzei procesul – verbal de intervenţie din data de 15.08.2009 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” al judeţului Bacău.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul.

Petentul, având cuvântul, solicită admiterea în parte a plângerii, modificarea procesului – verbal de constatare al contravenţiei seria CC nr. – încheiat la data de 17.06.2009, şi aplicarea unei sancţiuni contravenţionale.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 535/25.06.2009 petentul N. I. a solicitat în contradictoriu cu intimata IPJ Bacău, anularea procesului verbal de contravenţie seria CC nr. – încheiat la data de 17.06.2009, motivând că nu este vinovat şi că este în imposibilitate de a achita amenda.

Plângerea nu a fost motivată în drept.

Au fost anexate plângerii următoarele înscrisuri: procesul verbal de contravenţie seria CC nr. -.

Plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este scutită de taxa judiciară de timbru în temeiul art. 36 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Conform art. 1 alin. 2 din OG 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar.

Intimata, legal citată, nu a depus întâmpinare.

Petentul a propus în apărare şi instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria CC nr. – încheiat la data de 17.06.2009 petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 480 de lei în baza art. 99 alin. 2 şi art. 108 alin. 1 lit. a din OUG 195/2002 reţinându-se în sarcina sa săvârşirea contravenţiilor prevăzute de art. 36 alin. 1 şi art. 147 pct. 1 din OUG 195/2002, constând în aceea că la data de 17 iunie 2009, ora 14,42, a condus pe DJ 241, pe raza comunei -, autoturismul Dacia 1310 cu număr de înmatriculare BC 70 GIA, fără a purta centură de siguranţă şi fără a avea asupra sa actul de identitate, permisul de conducere şi certificatul de înmatriculare.

Deşi O.G. nr. 2/2001 nu prevede dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a procesului-verbal de constatare a contravenţiilor si de aplicare a sancţiunii, din economia prevederilor art. 34 alin. 1 rezultă că acesta se bucură de o prezumţie relativă de legalitate şi temeinicie.

Sub aspectul legalităţii, instanţa apreciază că procesul-verbal a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale, neexistând nici una dintre cauzele de nulitate ce pot fi invocate din oficiu, în conformitate cu dispoziţiile art. 17 din OG nr. 2/2001.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa a luat act de mărturisirea petentului că recunoaşte săvârşirea acestor contravenţii. Însă, în virtutea rolului activ şi în baza prevederilor art. 21 alin. 3 din OG 2/2001, instanţa va individualiza sancţiunea ce urmează a fi aplicată contravenientului pentru cele două contravenţii săvârşite şi reţinute în procesul verbal. Astfel instanţa apreciază că cele două contravenţii reţinute nu prezintă un grad de pericol social foarte mare, nu s-a produs nici un incident, petentul nu a urmărit vreun scop ilicit, iar în ceea ce priveşte circumstanţele personale ale petentului, din procesul verbal de intervenţie din 15.08.2009 depus la dosar, rezultă că imobilul casă aparţinând acestuia a fost avariat în mare parte prin producerea unui incendiu în data de 15.08.2009.

Potrivit dispoziţiilor art.7 alin.3 din O.G. nr.2/2001, avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune, în speţă instanţa apreciind că aceasta este măsura adecvată în raport de gravitatea faptei săvârşite şi urmând să modifice procesul verbal de contravenţie şi să înlocuiască sancţiunea amenzii aplicată petentului cu avertismentul.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NU7MELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite în parte plângerea formulată de petentul N. I., domiciliat în comuna G., judeţul B. în contradictoriu cu intimata Inspectoratul Judeţean de Poliţie B..

Modifică procesul – verbal seria CC nr. 3400945 încheiat la data de 17.06.2009 în sensul că înlocuieşte sancţiunea contravenţională principală aplicată în cuantum de 48 de lei (8 puncte amendă) cu sancţiunea „avertisment”.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 14.10.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

XX/YY

19/19.10.2009

Ex. 4

Etichete: