Top

Modificare titlu proprietate

Dosar Nr.151/829/2007 – fond funciar –

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 603/26-11-2008

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 26-11-2008

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE: CRĂCIUN ANCA

Cu participare:

GREFIER : SAULEA LILIANA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect”modificare titlu proprietate”, formulată de reclamantul B. F. în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală ____ şi Comisia Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 12-11-2008, în faţa aceluiaşi complet de judecată, fiind consemnate prin încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N ŢA

– deliberând –

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 151/28.02.2007 reclamantul X a chemat în judecată pârâtele Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ___ şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău, solicitând instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să oblige pârâtele să completeze titlul de proprietate nr. 55076/2002 pentru suprafaţa de teren intravilan curţi construcţii de 483 mp în sola 107/5, parcela 14 şi pentru suprafaţa de teren intravilan arabil de 417 mp în sola 107/5 parcela 15, situate pe raza comunei Onceşti, sat Satu Nou. A mai solicitat reclamantul ca titlul de proprietate menţionat să fie modificat în sensul de a se trece la prenumele titularului ___ în loc de ___.

În motivarea cererii sale , în fapt, reclamantul a arătat că în anul 2002 a fost pus în posesie cu suprafaţa de 1001 mp în intravilanul satului ____, comuna ____, dar titlul său de proprietate nu respectă amplasamentul aşa cum a fost el achiziţionat de reclamant în anul 1986 când a cumpărat la licitaţie casă şi anexe, iar când i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru cei 1000 mp, în mod greşit au fost trecuţi în titlu doar 518 mp, fiind prejudiciat pentru 483 mp. A mai arătat faptul că are dreptul şi la o suprafaţă de 900 mp intravilan arabil, în titlu fiind trecută la categoria intravilan arabil doar suprafaţa de 483 mp.

Cererea a fost motivată în drept pe dispoziţiile art. 1075 cod civil, art. 8, 9 din Legea 18/1991.

Fiind o cerere întocmită în baza legilor fondului funciar, este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

Au fost administrate proba cu înscrisuri şi cu expertiză tehnică de specialitate.

Pârâtul H.I. a solicitat şi instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri, a probei testimoniale, fiind audiat martorul P. C-tin (fila 60).

Pârâta Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ___ a formulat o cerere în cadrul dosarului 1005/2006 pe rolul Judecătoriei Podu Turcului (fila 2 dosar conexat) prin care a solicitat modificarea titlului de proprietate al reclamantului în concordanţă cu schiţa întocmită cu ocazia cumpărării prin licitaţie în anul 1986 şi modificarea prenumelui reclamantului din titlul de proprietate al acestuia în sensul de a se trece ___în loc de ____ cum din eroare a fost trecut. Această cerere a fost calificată ca fiind o cerere reconvenţională care, nefiind introdusă în termen legal, a fost disjunsă şi s-a format dosarul nr. 60/829/2008. Având în vedere faptul că această cerere reconvenţională are acelaşi obiect ca obiectul prezentei cauze, instanţa a decis ca aceste ultime două dosare să fie conexate în temeiul art. 164 Cod procedură civilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin certificatul de moştenitor şi vacanţă succesorală nr. 1351/06.11.1984 (fila 7) moştenitorul Popa Gheorghe a primit terenul în suprafaţă de 250 mp aferent curţi construcţii şi o casă construită din paiantă, cu mici dependinţe şi a fost obligat să plătească statului suma de 11.267 lei. Pentru că nu a achitat această sumă, a fost vândut la licitaţie imobilul din comuna ____, satul ____, judeţul Bacău, numiţilor B Ghe. C. şi B. A., care au cumpărat imobilul pentru fiul lor, reclamantul B. F. Prin procesul verbal de licitaţie încheiat la data de 24 aprilie 1986 la Consiliul popular al comunei ____ (fila 8) imobilul a fost adjudecat definitiv numitului B. F.. De precizat este faptul că obiect al acestei vânzări la licitaţie l-a făcut doar imobilul casă, fiind cunoscut faptul că în anul 1986 era interzisă înstrăinarea terenurilor.

La data de 28 iunie 2002 reclamantului i s-a eliberat titlul de proprietate nr. 55076 (fila 2) pentru suprafaţa de teren intravilan în comuna ___ de 1001 mp, situaţi în tarlaua 107/5 parcela 15 (483 mp) şi în tarlaua 107/5 parcela 14 (518 mp), prima suprafaţă fiind categoria arabil, iar cea de-a doua categoria curţi construcţii.

La data de 29.09.2006 comuna ___ îi eliberează reclamantului un proces verbal de punere în posesie cu număr 1578 (fila 3) prin care îl pune pe acesta în posesie cu suprafaţa de 1000 de mp, dar toată această suprafaţă este categoria curţi construcţii, fiind situată în tarlaua 107/5 parcela 14.

Reclamantul susţine că a cumpărat în 1986 prin acea licitaţie publică un teren cu o deschidere la şosea de 42 de mp, amplasamentul trebuind să fie cel din procesul verbal de punere în posesie nr. 1578/29.09.2006. Aşa cum am arătat şi anterior, obiect al acelei vânzări la licitaţie l-a constituit doar imobilul casă, neputându-se astfel stabili exact amplasamentul şi deschiderea terenului, iar în certificatul de moştenitor menţionat la moştenitorul Popa Gheorghe este trecută o suprafaţă de doar 250 mp. Suprafaţa de teren de sub casă de 44,84 mp este trecută în titlul său de proprietate, după cum rezultă din raportul de expertiză efectuat în cauză (fila 179-181).

De asemenea, suprafeţele din titlul de proprietate al reclamantului sunt în concordanţă cu caietul de măsurători al comisiei locale, după cum rezultă şi din expertiza extrajudiciară efectuată în cadrul altui dosar între reclamant şi numitul H. I.(fila 71-74), şi din expertiza judiciară efectuată de expert Trânc Vasile.

De precizat este şi faptul că procesul verbal de punere în posesie este, în baza dispoziţiilor art. 34 şi 36 din HG nr. 890/2005, un act premergător eliberării titlurilor de proprietate şi nu ulterior, cum este cazul în această speţă, iar dacă procesul verbal de punere în posesie nu corespunde titlului de proprietate, valabilitate are acest din urmă act, procesul verbal neputând modifica un titlu.

Instanţa reţine că pârâta Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor —, prin cererea din dosarul conexat, solicită ca titlul de proprietate al reclamantului să fie modificat în sensul procesului verbal de punere în posesie eliberat ulterior, dar numai în ce priveşte amplasamentul celor 1000 mp, pentru a fi întreaga suprafaţă curţi construcţii în tarlaua 107/5 parcela 14.

Instanţa va respinge aceste cereri având în vedere considerentele anterior menţionate, precum şi faptul că amplasamentul aşa cum este solicitat de către reclamant este cuprins în titlul de proprietate al numitului H. I. care este în concordanţă şi cu caietul de măsurători, încălcându-se astfel dreptul său de proprietate.

În ceea ce priveşte suprafaţa de 900 mp teren intravilan arabil solicitată de reclamant a fi trecută în titlul de proprietate, instanţa reţine faptul că reclamantul nu a făcut dovada dreptului de proprietate asupra acestei suprafeţe în condiţiile art. 11 din Legea nr. 18/1991 republicată.

Privitor la cererea reclamantului de a se modifica titlul de proprietate nr. 55076/28.06.2002 în sensul schimbării prenumelui, văzând şi actele de stare civilă ale reclamantului, instanţa va admite acest capăt de cerere şi va dispune modificarea acestui titlu în sensul de a se trece la numele titularului B. F. în loc de B. F. cum din eroare s-a trecut.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul B. F., domiciliat în comuna Onceşti, sat. Satu Nou, judeţul Bacău în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală ___ şi Comisia Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

. Respinge primul capăt de cerere privind completarea şi modificarea titlului de proprietate nr. 55076/28-06-2002.

Dispune modificarea TP nr. 55076/28-06-2002 în sensul că la numele titularului în loc de B. F. se va trece B.F., aşa cum este corect.

Respinge acţiunea formulată de către pârâta Comisia Locală ___ pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor conexata la prezenta cauză.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 26-11-2008.

Preşedinte, Grefier,

Red. CA/ tehnored. SL

03-12/07.01.2009

Ex. 5

Sentinţa civilă este irevocabilă la data de 04.06.2009 prin decizia civilă nr.953/R/26.11.2009 a Tribunalului Bacău prin care a fost respins ca nefondat recursul declarat de recurent.

Etichete: