Top

Anulare titlu proprietate

Dosar Nr.357/829/2009

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 416/07-10-2009

Şedinţa publică din 07.10.2009

Complet format din:

PREŞEDINTE: C. A.

Cu participare:

GREFIER : S. L.

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect”fond funciar – anulare titlu proprietate”, formulată de reclamanta C.Z. în contradictoriu cu pârâtul C. I. şi pârâtele Comisia Locală H., Comisia Judeţeană B. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns pentru reclamanta avocat Aur Elena, lipsă fiind reclamanta C. Z., pârâtul C. I. şi pârâtele Comisia Locală H., Comisia Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, învederând instanţei că procedura de citare a fost legal îndeplinită şi au sosit relaţiile solicitate către Comisia locală H. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, după care:

Instanţa constată că s-a depus la dosar prin serviciul registratură adresa nr. 2386/20-09-2009 înaintată de către Comisia Locală H. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în ce priveşte relaţiile solicitate.

Avocat Aur Elena având cuvântul faţă de această situaţie arată că nu mai are alte cereri de formulat în prezenta cauză şi solicită cuvântul pe fond.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul.

Apărătorul reclamantei având cuvântul solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată conform chitanţei pe care o depune la dosar, respectiv nr. 32 AEL din 07-10-2009 în sumă de 600 lei reprezentând onorariu avocat.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

– deliberând –

Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 357/14.05.2009 reclamanta C. Z. a chemat în judecată pârâţii C.I., Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor H. şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună radierea din titlul de proprietate nr. 173704/09.01.1995 a pârâtului C. I..

În motivarea în fapt a cererii sale reclamanta a arătat că pârâtul C. I. este fiul său şi în mod eronat a fost înscris pe titlul de proprietate nr. 173704/09.01.1995, având în vedere faptul că acesta din urmă nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate şi nu este îndreptăţit la această reconstituire.

Acţiunea nu a fost motivată în drept.

Legal citată, pârâta Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău nu a formulat întâmpinare.

Pârâta Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – nu a formulat întâmpinare, însă a comunicat instanţei relaţiile solicitate de aceasta.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin titlul de proprietate nr. 173704/9.01.1995 (fila 3) s-a reconstituit reclamantei C. Z. şi pârâtului C.I., ca moştenitori ai defunctului C. N., dreptul de proprietate asupra unor terenuri în suprafaţă totală de 4 ha 2295 mp în extravilanul şi intravilanul comunei -, judeţul Bacău.

Acest titlu de proprietate a fost eliberat în urma cererii nr. 319/27.02.1991 (fila 22) formulate de C. V. N. şi C. Z..

Numitul C. N. a decedat la -, rămânând ca unică moştenitoare reclamanta C.Z., în calitate de soţie supravieţuitoare (certificat de moştenitor nr. 1443/2.11.1989 fila 39).

Pârâtul a formulat cererea înregistrată sub nr. 321/28.02.1991 (fila 23) prin care a solicitat constituirea dreptului de proprietate în nume propriu întrucât a lucrat în perioada 1988-1990 la IAS Cogealac, judeţul Constanţa.

Din adresa nr. 2386/20.09.2009 (fila 56) înaintată de comisia locală H. rezultă faptul că titlul de proprietate nr. 173704/1995 este eliberat în urma cererii formulate de C.N. şi C. Z., iar cererea pârâtului C.I. de constituire a dreptului de proprietate nu a fost urmată de eliberarea unui titlu de proprietate deoarece acesta nu făcut dovada efectuării minimului de norme solicitat de adunarea generală în ultimii trei ani. De asemenea suprafaţa de teren înscrisă în titlul de proprietate în litigiu este suprafaţa care este înscrisă în registrul agricol la autorul C. N. (fila 27).

Dispoziţiile art. 8 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 prevăd că „Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate”. Aşadar pentru a beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate în condiţiile Legii nr. 18/1991 este necesară formularea unei cereri, excluzându-se de legiuitor dobândirea acestui drept din oficiu.

După cum am arătat anterior pârâtul C. I. nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa înscrisă în titlul de proprietate nr. 173704/1995, motiv pentru care, în baza art. 58 din Legea nr. 18/1991, instanţa va admite cererea şi va dispune modificarea titlului de proprietate menţionat în sensul că va fi radiat din acest titlu pârâtul C. I., rămânând ca singur titular reclamanta C.Z., moştenitoare a defunctului C.N..

În ceea ce priveşte cererea reclamantei de obligare a pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată, instanţa apreciază că nici unul dintre pârâţi nu se află în culpă procesuală, în spiritul art. 274 cod procedură civilă. Astfel instanţa constată că titlul de proprietate este emis din anul 1995, iar până în prezent reclamanta nu a avut nici o atitudine în sensul modificării acestui titlu, sesizând vreo autoritate în acest sens, astfel ca instanţa să poată identifica vreo culpă procesuală a pârâţilor, motiv pentru care va respinge această cerere.

PENTRU ACESTE CONSIDERENTE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta C. Z. cu domiciliul în comuna -, sat. -, judeţul – în contradictoriu cu pârâtul C.I. domiciliat în comuna H-, sat. H., judeţul – şi pârâtele Comisia Locală H., Comisia Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Modifică titlul de proprietate nr.173704/09-01-1995 în sensul că va fi înlăturat de pe acest titlu pârâtul C.I., rămânând ca singur titular reclamanta C.Z., moştenitoare a defunctului C.N..

Respinge cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 07-10-2009.

Preşedinte, Grefier,

Red./tehnored.

YY/ZZ

14/28.10.2009

Ex. 6

Etichete: