Top

Încredinţare minor-stabilire pensie

Dosar nr. 838/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

.SENTINŢA CIVILĂ NR. 15/2010

Şedinţa publică de la 13.01.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – CRĂCIUN ANCA

Cu participare :

GREFIER – POPA ADRIANA

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamanta R. M. şi pe pârâtul C. A., având ca obiect „încredinţare minor,stabilire pensie”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanta R. M., asistată de avocat Aur Elena, pârâtul C. A. şi martorii Popa Iulia, Bocăneţ Benone, lipsă fiind autoritatea tutelară Consiliul Local al comunei Motoşeni şi martorul Ghincea Vasilică.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează următoarele :

– cauza este la al doilea termen de judecată;

– procedura de citare este legal îndeplinită, după care :

????? S-a procedat la audierea martorilor P.I., B.B., sub prestare de jurământ, depoziţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

La interpelarea instanţei, pârâtul arată că renunţă la audierea martorului propus în contradictoriu Ghincea Vasilică.

Instanţa ia act de renunţarea pârâtului în ce priveşte administrarea probei testimoniale.

La interpelarea instanţei atât apărătorul reclamantei cât şi pârâtul arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul.

Apărătorul reclamantei, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, încredinţarea celor două minore – şi – reclamantei spre creştere şi educare, obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere în funcţie de nevoile acestora. Să se reţină că, reclamanta întruneşte toate condiţiile de creştere şi educare a celor două minore, fiind sprijinită financiar de către bunicii materni, cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Pârâtul, având cuvântul, arată că este de acord cu acţiunea formulată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A ,

– deliberând –

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 838/829/28.10.2009 reclamanta R. M. l-a chemat în judecată pe pârâtul C. A. solicitând instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să îi încredinţeze spre creştere şi educare pe cele două minore rezultate din relaţia lor.

Reclamanta a arătat în cerere că a trăit în concubinaj cu pârâtul, iar din această relaţie au rezultat doi copii minori. A mai arătat reclamanta că în prezent locuieşte cu cei doi minori la părinţii săi.

Cererea nu a fost motivată în drept.

Pârâtul, legal citat, nu a depus întâmpinare dar s-a prezentat în instanţă unde a susţinut că este de acord cu cererea reclamantei.

A fost administrată proba cu înscrisuri şi cu efectuarea unei anchete sociale la domiciliul unde locuiesc în prezent cei doi minori.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Din relaţia de concubinaj dintre reclamantă şi pârât au rezultat minorii C. A., născută la – şi C. D.M. născută la -, aşa cum reiese din certificatele de naştere depuse la dosar (fila 5 şi 6). Filiaţia faţă de ambii părinţi a fost stabilită, minorii fiind recunoscuţi de pârât.

Potrivit art. 65 C. fam., dacă filiaţia copilului din afara căsătoriei este stabilită faţă de ambii părinţi, încredinţarea lui precum şi contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională se stabilesc potrivit dispoziţiilor art. 42-44 în materia divorţului, care se aplică prin asemănare.

Avându-se în vedere prevederile art. 42 C. fam., criteriul în funcţie de care instanţa va decide încredinţarea minorelor este exclusiv interesul acestora. Având în vedere faptul că pârâtul s-a prezentat în instanţă şi şi-a exprimat acordul în vederea încredinţării minorelor reclamantei, văzând şi concluziile anchetei sociale efectuate în cauză, precum şi declaraţiile martorilor propuşi de către reclamantă şi opţiunea minorei audiată în camera de consiliu la data de 13.01.2010, instanţa consideră că este în interesul superior al minorelor ca acestea să fie încredinţate reclamantei spre creştere şi educare.

Faţă de cele arătate mai sus instanţa apreciază ca întemeiată cererea formulată de reclamantă, pe care o va admite ca atare şi va dispune încredinţarea minorelor spre creştere şi educare acesteia.

Faţă de împrejurarea că instanţa are obligaţia de a dispune din oficiu cu privire la contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor, văzând dispoziţiile art. 65 cu referire la art. 42 alin. 3 şi 4 şi raportat la art. 86 alin. 1 şi 3 şi art. 94 alin. 1 şi 3 C. fam. şi având în vedere situaţia financiară a pârâtului în sensul că acesta nu realizează venituri, luând ca bază de calcul salariul minim net pe economie care este în cuantum de 460 de lei, instanţa îl va obliga pe pârât la plata unei pensii de întreţinere pentru cele două minore de 150 de lei lunar, câte 75 de lei lunar pentru fiecare minoră, de la data introducerii cererii, 28.10.2009, şi până la majoratul fiecărei minore.

Va obliga pârâtul să plătească reclamantei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat, taxă de timbru şi timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamanta R. M., domiciliată în comuna M-, satul Ţ., judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâtul C. A., domiciliat în comuna M-, satul – judeţul Bacău şi autoritatea tutelară Consiliul Local al comunei -, judeţul Bacău.

Încredinţează reclamantei spre creştere şi educare pe minorii C.A.M. născută la – şi C. D. M. născută la -.

Obligă pârâtul C. A. să plătească în favoarea minorilor pensie de întreţinere în cuantum de 150 de lei lunar, câte 75 de lei lunar pentru fiecare minor, de la data introducerii cererii, 28.10.2009, şi până la majoratul fiecărui minor.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 610, 3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 13.01.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

CRĂCIUN ANCA POPA ADRIANA

Red/tehnored. 5 ex.

C.A/P.A

20.01.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin nerecurare la data de 09.02.2010.

Etichete: