Top

Pensie întreţinere

Dosar nr. 80/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 223

Şedinţa publică de la 15.04.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : PANFIL SIMONA-CARMEN

Cu participare:

GREFEIR : OPRIŞAN DANIELA

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect „pensie întreţinere – încredinţare minori” formulată de reclamanta C.I. în contradictoriu cu pârâtul C. C..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns martorul C. I., lipsă fiind reclamanta C. I., pârâtul C. C. şi Autoritatea tutelară Primăria comunei Răchitoasa.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care:

S-a procedat la audierea martorului C. I. sub prestare de jurământ depoziţia acestuia fiind consemnată în scris şi ataşată la dosar.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

Deliberând

Asupra cauzei civile deduse judecăţii constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 80/829/2010 din 27.01.2010, reclamanta C.I .a chemat în judecată pe pârâtul C.C., pentru ca instanţa, prin hotărâre judecătorească să dispună împărţirea bunurilor dobândite împreună şi stabilirea unei pensii de întreţinere în favoarea minorilor C. A. şi C. I.V..

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a convieţuit cu pârâtul în concubinaj, că din această relaţie s-au născut cele două minore, că din cauza neînţelegerilor a plecat de la domiciliul pârâtului, că toate lucrurile au rămas acolo şi că pârâtul nu contribuie la creşterea minorelor.

La primul termen de judecată, reclamanta şi-a modificat cererea şi a arătat că nu doreşte partajarea bunurilor ci doar ca instanţa să dispună încredinţarea către dumneaei a minorelor şi obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorilor C. A. şi C. I.V..

Pârâtul, prezent în instanţă, a fost de acord cu acţiunea aşa cum a fost modificată de reclamantă.

În cauză s-a administrat proba cu acte, ancheta socială şi proba testimonială, fiind audiat martorul C.I..

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine:

Reclamanta a avut cu pârâtul o relaţie stabilă de concubinaj, în urma căreia au rezultat minorele C.A., născută la __şi C. I. – V., născută la ___.

Reclamanta a locuit cu minorele la pârât până în luna ianuarie a anului 2010, când datorită comportamentului pârâtului, a fost nevoită să se mute împreună cu fetiţele în casa părintească.

În perioada de când reclamanta s-a mutat la familia sa de bază, pârâtul a vizitat fetiţele, iar din declaraţia martorului, care este şi tatăl reclamantei, instanţa reţine că voinţa celor doi concubini a fost să se despartă iar copii să rămână în grija mamei.

Întrucât filiaţia minorelor este stabilită faţă de ambii părinţi, instanţa, văzând dispoziţiile art. 65 Codul familiei, raportat la art. 42 Codul familiei, va dispune ca acestea să fie încredinţate unuia dintre părinţi, stabilind totodată contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

Din probatoriul administrat, instanţa reţine că reclamanta poate să îngrijească cele două fetiţe şi are condiţii minime pentru a le asigura o dezvoltare normală, astfel că va dispune ca cele două minore să îi fie încredinţate.

În ceea ce priveşte obligaţia pârâtului de a contribui la creşterea şi educarea minorelor, instanţa reţine că acesta rea aceleaşi drepturi şi obligaţii faţă de minore ca însăşi mama. Întrucât pârâtul nu realizează venituri lunare consecvente sub forma unui salariu, instanţa va stabili în sarcina acestuia, pe lângă obligaţia de a veghea cu toate mijloacele de care dispune la buna creştere şi educare a fetelor, o obligaţie patrimonială de 200 de lei, raportată la venitul minim pe economia naţională, în cuantum de !/3 din acest venit, câte 100 de lei pentru fiecare minoră, cuantum stabilit de art. 94 alin 3 Codul familiei.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa va dispune conform dispozitivului ce urmează.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea civilă având ca obiect „pensie întreţinere – încredinţare minori” formulată de reclamanta C. I., domiciliată în comuna -, sat Magazia nr. 13, jud. Bacău, în contradictoriu cu pârâtul C. C., domiciliat în comuna __, sat Magazia, jud. Bacău.

Încredinţează reclamantei spre creştere şi educare minorii C. A., născută la __ şi C. I. V., născută la data de ___.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei în favoarea minorilor, o pensie lunară de întreţinere de 200 de lei, câte 100 de lei pentru fiecare minor, de la data pronunţării hotărârii, până la majorat.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.04.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător PANFIL SIMONA CARMEN OPRIŞAN DANIELA

Red./ Tehnored, Ex. 5

P.S.C./O.D.

29.04.2010

Etichete: