Top

Stabilire pensie intreţinere minori – încredinţare minori

Dosar nr. 7/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 172

Şedinţa publică de la 18.03.2010?????

Completul compus din:

PREŞEDINTE :JUDECĂTOR PANFIL SIMONA-CARMEN

Cu participare:

GREFIER : OPRIŞAN DANIELA

Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect „stabilire pensie întreţinere minori– încredinţare minori” formulată de reclamantele M.C. şi M. E. în contradictoriu cu pârâtul M.V..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns prezent M. I.-M. curatorul reclamantelor, lipsind reclamantele M. C., M. E. – reprezentate şi pârâtul M. V..

????? Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instanţa constată că prin serviciul registratură s-a depus la dosar o cerere formulată de curatorul reclamantelor prin care solicită ca instanţa să pronunţe o hotărâre pentru a putea ridica alocaţiile minorelor şi o declaraţie din partea pârâtului M. V. prin care arată că nu este de acord cu acţiunea formulată de reclamante.Tot prin serviciul registratură Primăriile comunelor Găiceana şi Dealu Morii au depus la dosar anchetele sociale efectuate la domiciliul curatorului M. I. M.(fila 30 ds) şi la domiciliul pârâtului M.V.(fila 33 ds) iar la fila 34 ds cauză Compania Naţională Poşta Română SA a depus relaţii.

Moroca Iuliana-Mirela, curatorul reclamantelor minore, arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

M. I.M., curatorul reclamantelor având cuvântul pe fond solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile deduse judecăţii, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul judecătoriei Podu Turcului sub nr. 7/829/2010, reclamantele M.C. şi M.E. prin curator M. I. M., au chemat în judecată pe pârâtul M. V., pentru ca instanţa, prin hotărâre judecătorească să dispună obligarea acestuia la plata pensiei de întreţinere, încredinţarea spre creştere şi educare lor către curator şi plata alocaţilor de stat cuvenite.

În motivarea cererii, reclamantele au arătat că pârâtul este tatăl lor, că mama lor a decedat la data de 27.07.2007, şi că după această dată tatăl lor le-a abandonat, că el este cel care încasează alocaţiile ce li se cuvin şi că ar dori să fie încredinţate surorii lor, M. I. M., care le îngrijeşte de la moartea mamei, însă doresc ca să beneficieze de o pensie de urmaş, întrucât şi sora lor are familie.

În susţinerea acţiunii, reclamantele au solicitat proba cu acte şi martori, instanţa dispunând administrarea acestuia şi audierea martorului propus, M. N., declaraţia sa fiind ataşată la dosarul cauzei la fila 10.

Pârâtul, deşi legal citat nu s-a prezentat în instanţă, însă la ultimul termen a depus prin corespondenţă, o declaraţie extrajudiciară prin care a arătat că nu este de acord ca minorele să fie încredinţate surorii lor şi că are posibilităţi de creştere, educare şi întreţinere a acestora.

Instanţa, a dispus efectuarea de anchete sociale la domiciliul curatorului minorelor, locul unde domiciliază reclamantele şi la domiciliul pârâtului, precum şi emiterea unei adrese la Oficiul poştal Dealu Morii, pentru a se comunica numele persoanei care încasează alocaţiile de stat cuvenite minorelor.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Reclamantele M.C. şi M. E., în vârstă de 13 ani şi 10 luni, sunt fiicele gemene ale pârâtului. La data de 27.07.2007 a decedat mama reclamantelor şi de la această dată, minorele au rămas în grija surorii lor, M. I. M., curatorul reclamantelor în cauza pendinte.

În familia curatorului, sora reclamantelor, acestea au fost asimilate şi tratate ca membri ai familiei. Tatăl minorelor reclamante nu s-a mai interesat deloc de la moartea soţiei sale de fiicele sale, deşi acestea erau la vârsta la care trebuie să urmeze cursurile şcolare obligatorii, şi nici nu a contribuit din punct de vedere material la creşterea acestora, deşi localităţile de domiciliu ale celor doi sunt apropiate. Mai mult, aşa cum reiese din adresa 2703/12.03.2010 emisă de Poşta Română, ataşată la dosarul cauzei, pârâtul este cel care a încasat alocaţiile cuvenite minorelor. Reclamantele urmează cursurile şcolii din comuna Găiceana, localitatea unde locuiesc la sora lor.

Această situaţie de fapt a fost reţinută de instanţă din actele ataşate la dosar, declaraţiile martorului şi referatele de anchetă socială.

Din referatele de anchetă socială, întocmite de autorităţile tutelare de la domiciliul surorii reclamantelor, localitatea unde acestea domiciliază, şi localitatea de domiciliu a pârâtului, tatăl minorelor, instanţa mai reţine că la locuinţa unde reclamantele minore locuiesc de la moartea mamei lor, adică la sora lor, acestea au condiţii decente de locuit, casa şi gospodăria fiind curat şi corespunzător întreţinută.

Instanţa reţine însă că locuinţa pârâtului este debranşată de la reţeaua de energie electrică, şi că singura sursă stabilă de venit a pârâtului este alocaţia cuvenită minorelor reclamante. Din referatul de anchetă socială întocmit la domiciliul pârâtului, instanţa mai reţine că împreună cu pârâtul locuieşte concubina sa şi cei trei copii ai acesteia.

Instanţa, având în vedere prevederile art.42 alin 2 din Codul familiei, potrivit cărora „Pentru motive temeinice, copiii pot fi încredinţaţi unor rude ori unor alte persoane, cu consimţămîntul acestora, sau unor instituţii de ocrotire”, constată întemeiată cererea reclamantelor şi va dispune încredinţarea minorelor către sora lor, statuând astfel din punct de vedere legal o situaţie care există în fapt din anul 2007.

Instanţa va aprecia că dezinteresul tatălui pentru reclamante, fiicele sale minore, manifestat de la moartea soţiei sale şi până în prezent, o perioadă de aproximativ trei ani, faptul că acestea au fost îngrijite cu afecţiune în familia surorii lor, constituie motive temeinice pentru ca acestea să fie încredinţate către sora lor, deşi au un părinte în viaţă.

În ceea ce priveşte declaraţia extrajudiciară dată de pârât prin care acesta îşi exprimă dezacordul ca reclamantele să fie încredinţate surorii lor, şi doreşte ca acestea să urmeze cursurile şcolii unde locuieşte dumnealui, instanţa urmează a-l interpreta ca pe o acţiune formală, care urmăreşte doar păstrarea veniturilor pe care le încasează în numele fiicelor sale. Dacă pârâtul ar fi fost interesat cu adevărat de creşterea şi educarea minorelor, nu ar fi lăsat să treacă o perioadă de timp atât de îndelungată, în care minorele au început doi ani de învăţământ şcolar, la o altă şcoală decât cea la care mergeau cât trăia mama lor.

Întrucât minorele urmează a fi încredinţate surorii lor, instanţa urmează ca în temeiul art. 86 C.fam. a dispune obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în cuantumul prevăzut de art. 94, la o treime din venitul minim pe economie, stabilit prin lege la 600 de lei lunar.

Potrivit art. 86 din Codul familiei, „Obligaţia de întreţinere există între părinţi şi copii” şi „descendentul, cât timp este minor, are drept la întreţinere, oricare ar fi pricina nevoii în care el se află.” iar potrivit art. 94 alin 3 când întreţinerea este datorată de părinte sau de cel care adoptă, ea se stabileşte până la … o treime pentru doi copii”.

În ceea ce priveşte cererea reclamantelor de pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să le permită să intre în posesia alocaţiilor de stat, instanţa, având în vedere că ele vor fi încredinţate surorii lor şi prevederile art. 4 alin 2 din legea 61/1993, potrivit cărora „ Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte şi tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul”, va admite cererea, considerând-o întemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea civilă având ca obiect „stabilire pensie întreţinere minori– încredinţare minori” formulată de reclamantele M.C. domiciliată în comuna Găiceana, jud. Bacău şi M. E., domiciliată în comuna Găiceana, jud. Bacău, prin curator M. I.M., domiciliată în comuna Găiceana, jud. Bacău în contradictoriu cu pârâtul M. V., domiciliat în comuna Dealu Morii, sat Tăvădărăşti, jud. Bacău, aşa cum a fost precizată.

Încredinţează spre creştere şi educare minorele M.C.T. şi M. E. R., născute la data de ___, către M. I. M.

. Obligă pârâtul să plătească în favoarea minorelor o pensie lunară de întreţinere de 200 lei, câte 100 lei pentru fiecare minoră, de la data introducerii acţiunii, până la majorat, 19 mai 2014.

Dispune plata alocaţiilor cuvenite minorelor către M. I. M..

Definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.03.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

JUDECĂTOR PANFIL SIMONA CARMEN OPRIŞAN DANIELA

Red./Tehnore. 6 ex.

P.S/O.D

24.03.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de

18.03.2010 şi a devenit irevocabilă la 16.04.2010.

Etichete: