Top

Stabilire pensie intretinere

SENTINŢA CIVILĂ NR. 695

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La data de …………, s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei …………, sub nr……………, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ……………, domiciliată în ………., în contradictoriu cu pârâtul ………….., cu domiciliul indicat în …………., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să fie obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorelor …………., născută la data de ………… şi ………, născută la data de ………..

În motivarea cererii reclamanta a arătat, în esenţă, că de aproximativ 3 ani, cele două minore se află în îngrijirea sa exclusivă, pârâtul refuzând să contribuie la cheltuielile legate de creşterea şi educarea acestora.

În susţinerea acţiunii, s-au depus la dosarul cauzei, în copie, înscrisuri.

Cererea nu a fost motivată în drept.

Pârâtul, deşi legal citat nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe în apărare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de ………., căsătorie din care au rezultat minorele ………., născută la data de ………. şi …….., născută la data de …………….

Potrivit art. 101 din Codul Familiei, părinţii sunt datori să îngrijească copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia.

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 86 din acelaşi cod, potrivit cu care obligaţia de întreţinere există între părinţi şi copii, iar descendentul cât timp este minor, are drept la întreţinere, oricare ar fi pricina nevoii în care se află.

Relativ la cuantumul pensiei de întreţinere se reţine că pârâtul mai are în întreţinerea sa doi copii minori, aspect învederat instanţei de către reclamantă şi consemnat în încheierea de şedinţă din data de ………., împrejurare faţă de care în cauză, devin incidente dispoziţiile art. 94 alin. 3 din Codul familiei, potrivit cărora întreţinerea datorată de părinte sau de cel care adoptă, se stabileşte până la o jumătate din câştigul său din muncă pentru trei sau mai mulţi copii.

Cum nu s-a dovedit că pârâtul realizează venituri de natură salarială, cuantumul întreţinerii datorate de acesta celor două minore urmează a se stabili în funcţie de nivelul venitului minim pe economie.

Prin urmare, văzând şi dispoziţiile art.94 alin.3 C.Fam., instanţa va admite cererea reclamantei şi, pe cale de consecinţă, va obliga pârâtul la plata sumei de ……… lei, cu titlu de pensie de întreţinere pentru minorele …………., născută la data de ………. şi …………, născută la data de …………., câte ………. lei lunar pentru fiecare minoră, începând cu data introducerii cererii, ……….., şi până la majoratul minorelor.

Etichete: