Top

Pensie întreţinere

Dosar nr. 895/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

.SENTINŢA CIVILĂ NR. 26

Şedinţa publică de la 14.01.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : PANFIL SIMONA – CARMEN

GREFIER : BRADEA ANGELICA

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamanta S. M. şi pe pârâtul S.M., având ca obiect pensie întreţinere stabilire pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns prezent pârâtul S. M., lipsind: reclamanta S. M..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instanţa constată că prin serviciul registratură – arhivă cu adresa nr. 22/A/05.01.2010, S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. a comunicat veniturile realizate de pârât.

Pârâtul, având cuvântul, arată că nu mai are alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pârâtului.

Pârâtul, având cuvântul, arată că este de acord cu acţiunea formulată. Mai arată că s-a împăcat cu reclamanta, însă reclamanta nu are o poziţie constantă şi pentru a nu fi acuzat că nu-şi întreţine minorele solicită să fie stabilită obligaţia de întreţinere.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare:

?????

I N S T A N Ţ A

– Deliberând –

Constată că prin cererea înregistrată sub numărul 895/829/2009 la Judecătoria Podu Turcului, reclamanta S. M., a chemat în judecată pe pârâtul S. M. pentru ca prin hotărârea pronunţată instanţa să-l oblige la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorelor – , născută la – şi Denisa – Mihaela, născută la -.

Acţiunea este scutită de plata taxei de timbru .

În motivare, reclamanta a precizat că din luna decembrie 2009 acesta a plecat de acasă, şi ea este nevoită să îngrijească singură minorele.

În dovedirea acţiunii numita a solicitat proba cu înscrisuri, depunând în acest sens copie după certificatele de naştere ale minorelor şi copie după certificatul de căsătorie.

Pârâtul, legal citat s-a prezentat în instanţă şi a arătat că pârâta a părăsit domiciliul conjugal şi că face acest lucru frecvent, context în care este de acord să i se stabilească o pensie de întreţinere pentru a nu fi acuzat că nu contribuie la creşterea minorelor.

Din probatoriul administrat instanţa reţine următoarele:

Părţile au calitatea de părinţi ale minorelor S. G., născută la -şi Denisa -, Mihaela, născută la -, astfel cum rezultă din cuprinsul certificatelor de naştere depuse la dosarul cauzei.

Pârâtul este salariat al SC TECHNOSTRADE SRL ADJUD, şi a realizat un venit mediu lunar pe ultimele 6 luni de 1063 lei.

Conform art. 86 al 1 teza a II- a Cod fam, obligaţia de întreţinere există părinţi şi copii, iar potrivit al ultim al aceluiaşi articol, descendentul, cât timp este minor are drept la întreţinere, oricare ar fi pricina nevoii în care se află. În plus, art. 107 al 1 cod fam prevede că minorul este întreţinut de părinţii săi.

În baza art. 94 al 1 cod fam, întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti.

În cazul de faţă este evident că relaţiile dintre soţi, care se despart frecvent în fapt, pun într-o nesiguranţă întreţinerea minorelor, fiind necesară şi contribuţia tatălui la cheltuielile de întreţinere. Pe de altă parte, pârâtul, care are calitatea de tată, este salariat şi realizează venituri lunar şi a fost el însuşi de acord ca instanţa să stabilească această obligaţie. Drept urmare, pârâtul trebuie să contribuie şi el la cheltuielile de creştere şi educare ale fiicelor sale, cheltuieli stabilite în raport de dispoziţiile art. 94 al 3 teza 1 cod fam la un cuantum de până la o treime din veniturile din muncă ale acestuia.

În consecinţă, instanţa apreciază că, faţă de situaţia reţinută, se impune stabilirea pensiei de întreţinere în favoarea minorelor S.G., născută la – şi S. D. – M., născută la -, la suma reprezentând 32 % din venitul net realizat de pârât lunar , pensie ce va fi achitată începând cu data pronunţării hotărârii şi până la majoratul copilelor.

În baza art 274 cod proc civ va lua act că reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea având ca obiect „stabilire pensie înteţinere” formulată de reclamanta S. M., domiciliată la familia R. M., com. P.T., sat. L. jud. Bacău în contradictoriu cu pârâtul S. M. domiciliat la familia T.F., com. P.T., sat. L., jud. Bacău.

Obligă pârâtul să plătească în favoarea minorelor S. G., născută la – şi D. M., născută la -, o pensie lunară de întreţinere în cuantum de 32% din venitul net, câte 16% pentru fiecare minoră, de la data pronunţării hotărârii, până la majorat.

Definitivă.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.01.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător Panfil Simona Carmen Bradea Angelica

Red./Tehnored. 5 ex.

P.S/B.A

18.01.2010/27.01.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin nerecurare la data de 16.02.2010.

Etichete: