Top

Partaj succesoral

Dosar nr. 262/829/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI,

SENTINŢA CIVILĂ NR. 126/2010

Şedinţa publică din 24.02.2010

Complet format din:

PREŞEDINTE – CRĂCIUN ANCA

Cu participare:

GREFIER – POPA ADRIANA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect” partaj succesoral”, formulată de reclamanţii A. S., F. G., I. E., C. M. prin procurator A. I. în contradictoriu cu pârâţii G.P., S. N., U. A., A. V. – decedat cu moştenitorii A. V.I., A. V. C. I.V. G..

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 17.02.2010, dezbateri consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Deliberând

Deliberând asupra cauzei civile deduse judecăţii constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 262/01.04.2008, reclamanţii A. S., F. G., I. E., C. M., A. I. i-au chemat în judecată pe pârâţii A. V., G. P., S. N. şi U.A. pentru ca instanţa să dispună partajul averii succesorale rămase după defunctul A. V..

În motivarea în fapt a cererii reclamanţii au arătat că A. V. a decedat la data de 11.06.1997, masa succesorală se compune dintr-o casă şi teren conform titlurilor de proprietate şi solicită ieşirea din indiviziune deoarece pârâtele au refuzat în mod constant să se prezinte la notar pentru a dezbate moştenirea.

Cererea a fost motivată în drept pe dispoziţiile art. 974 şi 728 şi urm Cod civil.

Cererea fost introdusă în numele reclamanţilor de mandatarul A. V., care i-a reprezentat şi pe parcursul procesului, în baza procurilor speciale autentificate aflate la filele 28-30.

Pârâţii U.A. şi A. V. au împuternicit-o pe pârâta G.P. să îi reprezinte în cauză prin procurile de la filele 59,60.

Cererea a fost legal timbrată.

Pârâta G.P. a formulat şi depus întâmpinare (fila 61) prin care a solicitat admiterea în parte a acţiunii şi atribuirea în lotul său a suprafeţelor de teren care au făcut obiectul contractului de donaţie cu scutire de raport încheiat între A. V. în calitate de donator şi pârâta G.P. în calitate de donatar.

Faţă de această cerere reclamanţii au solicitat (fila 63) reducţiunea contractului de donaţie în limitele cotităţii disponibile în cazul în care se aduce atingere rezervei succesorale.

Prin cererea de la fila 67 reclamanţii au solicitat să se introducă la masa succesorală şi un număr de 1005 acţiuni la SPP II Moldova care au aparţinut defunctului A. V..

În cauză au fost administrate proba cu înscrisuri şi cu expertize tehnice specialitatea construcţii, topocadastrală şi silvicultură.

În cursul judecării cauzei a decedat pârâtul A. V., la data de 30.01.2009 (certificat de deces fila 112), fiind introduşi în cauză moştenitorii acestuia, A. I. A. C. şi I.G..

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 11.06.1997 a decedat numitul A.V. (certificat deces fila 15), cu ultimul domiciliu în comuna Vultureni, judeţul Bacău.

În urma decesului acestui de cuius au rămas ca moştenitori legali A. S., în calitate de soţie supravieţuitoare, având o cotă de 5/8 din masa succesorală (formată din 1/2 ce reprezintă cota sa legală din bunurile comune şi 1/4 din restul de 1/2, adică 1/8, ce reprezintă cota sa legală din moştenire când vine în concurs cu descendenţii) şi A.I., F. G., I. E., C. M., A. V. (în prezent decedat, la moştenirea acestuia venind prin retransmitere, în indiviziune, A. I. A. C. şi I. G.), G. P., S. N. şi U. A., în calitate de descendenţi de gradul I, fiecare având o cotă de 3/64.

Prin contractul de donaţie autentificat prin încheierea nr. 1196/31.01.1997 (fila 58) A. V. i-a donat pârâtei fiice G.P. suprafaţa de 1215 mp arabil, 2048 mp arabil, 2687 mp arabil, 806 mp arabil şi 656 mp arabil, terenuri situate în extravilanul comunei ___, judeţul Bacău, donaţia fiind cu scutire de raport.

În ceea ce priveşte compunerea masei succesorale şi cererea reclamanţilor de reducţiune a liberalităţii, în cazul în care este excesivă, instanţa va readuce, fictiv, la calcul şi valoarea bunurilor donate de defunct fiicei G.P..

Astfel, în această situaţie, masa succesorală s-ar compune dintr-o casă situată în comuna V-, sat G., nr. 52, suprafaţa de teren de 2 ha 9812 mp cuprinsă în titlul de proprietate nr. 21650/1994 (fila 7) şi 1 ha cuprinsă în titlul de proprietate nr. 23266/2002 (fila 11) şi un număr de 1005 acţiuni la SIF Moldova (fila 104), printre aceste bunuri figurând şi suprafeţele de teren donate prin contractul menţionat, valoarea totală a acestei mase fiind de 22.957,38 lei, compusă din (conform expertizelor efectuate în cauză) valoarea casei – 5424 lei, valoarea suprafeţelor de teren din cele două titluri de proprietate – 11.574,92 lei + 4.531,36 lei – şi valoarea de piaţă a celor 1005 acţiuni la SIF Moldova – o acţiune valorând la data pronunţării prezentei hotărâri 1,42 lei, conform informaţiilor publice pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti.

Din această valoare totală de 22.957,38 lei, pentru calculul corect al rezervei succesorale şi al cotităţii disponibile, instanţa reţine că jumătate se cuvine soţiei supravieţuitoare A.S. ca bun propriu din comunitatea de bunuri, iar calculul rezervei se va face asupra celeilalte jumătăţi rămase de 11.478,69.

Rezerva soţului supravieţuitor când vine la moştenire în concurs cu descendenţii este de 1/8, ceea ce înseamnă 1.434,83, iar rezerva descendenţilor, fiind mai mulţi de trei, este de ? din ce rămâne după imputarea rezervei soţului supravieţuitor, adică ? din 7/8, ceea ce înseamnă 7.532,9 pentru toţi descendenţii, şi 941,611 rezerva fiecărui descendent în parte, respectiv pe tulpină.

Cotitatea disponibilă se obţine prin scăderea din valoarea masei succesorale de 11.478,69 a rezervei totale de 8.967,73 (obţinută din adunarea rezervei soţului supravieţuitor cu rezerva descendenţilor), rezultatul fiind de 2.510,96.

Valoarea bunurilor donate de defunct în timpul vieţii este de 2.869,064 lei, valoare obţinută prin calcularea valorii fiecărei suprafeţe de teren, conform valorilor stabilite de expertul topo (fila 128). Astfel suprafeţele de 1215 mp, 2048 mp, 2687 mp şi 806 mp au o valoare de 0,35 lei/mp, rezultând o valoare de 2.364,6 lei, iar suprafaţa de 656 mp are o valoare de 0,769 lei/mp, deci 504,464 lei.

Analizând dacă donaţia a încălcat cotitatea disponibilă, instanţa reţine faptul că donatara este şi ea moştenitoare rezervatară, fiind descendent de gradul I, astfel că la valoarea cotităţii disponibile se adaugă şi valoarea propriei rezerve, rezultând suma de 3.452,571 lei, limită în care defunctul putea dispune prin donaţie în favoarea pârâtei G.P.. Observând că valoarea bunurilor donate, de 2.869,064 lei, se încadrează în valoarea stabilită anterior, de 3.452,571 lei, instanţa va respinge cererea reclamanţilor de reducţiune a donaţiei ca liberalitate excesivă. Instanţa va respinge şi cererea de obligare a pârâtei G. P. la raportarea la masa succesorală a donaţiei, având în vedere că aceasta este făcută cu scutire de raport.

Fiind o donaţie cu scutire de raport, astfel cum a fost menţionată expres voinţa defunctului în cuprinsul contractului de donaţie, şi neîncălcând cotitatea disponibilă, pârâta G.P. nu va fi nevoită să raporteze această donaţie la masa succesorală, iar această masă va cuprinde celelalte bunuri, mai puţin suprafeţele de teren donate.

Valoarea masei succesorale este de 20.088,316 lei, valoare rezultată din însumarea valorii casei de 5424 lei, valorii acţiunilor de 1.427,1 lei, a suprafeţelor de teren din titlul de proprietate nr. 21650/1994, mai puţin cele donate, în valoare de 8.705,856 lei (11.574,92 minus 2.869,064) şi a valorii suprafeţei de 1 ha pădure din titlul de proprietate nr. 23266/2002, de 4.531,36 lei.

Raportat la valoarea masei succesorale, valoarea cotei soţiei supravieţuitoare de 5/8 este de 12.555,196 lei, iar valoarea cotei fiecărui descendent, respectiv tulpină, de 3/64 este de 941,64 lei.

Pentru evaluarea masei şi formarea loturilor s-a dispus potrivit art. 673/6 Cod procedură civilă efectuarea unei expertize topocadastrale, a unei expertize construcţii şi a unei expertize specialitatea silvicultură.

Potrivit art. 728 Cod civil, instanţa urmează a dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune şi a dispune atribuirea de loturi.

La atribuirea loturilor instanţa va avea în vedere atât principiul împărţirii în natură, cât şi posesia bunurilor succesorale şi opţiunea părţilor.

Instanţa va dispune potrivit art. 742 Cod civil egalizarea loturilor prin plata unor sulte.

Având în vedere dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă, va obliga reclamanta A.S, să plătească reclamantului A.I. suma de 1500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, iar pe F. G., I. E., C. M. G.P., S.N., U. A. şi moştenitorii lui A. V., în solidar,să plătească reclamantului A. I., fiecare, suma de 120 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Aceste sume datorate cu titlu de cheltuieli de judecată au fost calculate de instanţă prin raportarea cotei ce se cuvine fiecărei părţi din masa succesorală la cheltuielile totale de judecată efectuate de către reclamantul A. I., cheltuieli care sunt în cuantum de 2520 de lei, reprezentând onorarii experţi şi onorariu avocat.

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa urmează a dispune conform dispozitivului ce urmează.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Dispune plata către d-nul expert Dobâcă Radu a onorariului expert în cuantum de 700 de lei achitat cu chitanţa nr. 2210516/1/4.06.2009 (suma de 300 de lei) şi cu chitanţa nr. 2672341/1/8.01.2010 (suma de 400 de lei).

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanţii A. S., domiciliată în comuna Vultureni, satul Godineştii de Sus, judeţul Bacău, F. G., domiciliată în loc. Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa, I.E., domiciliată în loc. Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa, C. M., comuna Siliştea, satul Muchea, judeţul Brăila, prin procurator A. I., domiciliat în comuna şi satul Letea Veche, strada Trandafirilor, nr. 23. judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâţii G. P., domiciliată în comuna Vultureni, judeţul Bacău, S.N., domiciliată în Bucureşti, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 27A, bl.PM73, sc.1, ap.40, Sector 3, prin procurator A.I., U. A., domiciliată în Bucureşti, Cal.Giuleşti, nr. 625, Sector 6, prin procurator G.P., A. V.(decedat) cu moştenitorii A. V. I. comuna Letea Veche, localitatea Ruşi Ciutea, judeţul Bacău, A. V. C-tin, comuna Letea Veche, localitatea Trecătoarea Holtului, nr. 108, judeţul Bacău şi I.G., domiciliată în comuna Letea Veche, localitatea Trecătoarea Holtului, nr. 108, judeţul Bacău, toţi moştenitorii prin procurator G.P..

Respinge cererea de reducţiune a liberalităţilor.

Respinge cererea de raportare a donaţiei.

Constată că la data de 11.06.1997 a decedat A. V., cu ultimul domiciliu în comuna Vultureni, judeţul Bacău.

Constată că au calitatea de moştenitori legali după acest defunct A. S., în calitate de soţie supravieţuitoare, având o cotă de 5/8 din masa succesorală, şi A. I., F. G., I. E., C. M., A. V. (în prezent decedat, la moştenirea acestuia venind prin retransmitere, în indiviziune, A. I. A. C-ntin şi I. G.), G. P., S. N. şi U. A., în calitate de descendenţi de gradul I, fiecare având o cotă de 3/64.

Constată că masa succesorală după acest defunct se compune dintr-o casă situată în comuna Vultureni, sat Godineştii de Sus, nr. 52, suprafaţa de teren de 2 ha 2400 mp cuprinsă în titlul de proprietate nr. 21650/1994 (rămasă în urma scăderii din suprafaţa de 2 ha 9812 mp a suprafeţei totale de 7412 mp donate pârâtei G.P., care îi aparţine acesteia ca bun propriu prin efectul contractului de donaţie nr. 1196/31.01.1997), 1 ha cuprinsă în titlul de proprietate nr. 23266/2002 şi un număr de 1005 acţiuni la SIF Moldova.

Constată că valoarea masei succesorale este de 20.088,316 lei.

Constată că valoarea cotei de 5/8 este de 12.555,196 lei, iar valoarea cotei de 3/64 este de 941,64 lei.

Dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune.

Atribuie reclamantei A. S. lotul nr. 1 format din:

– Terenuri curţi – construcţii + arabil + vii, amplasate la punctul „Acasă Godineştii de sus” cu suprafeţele înscrise pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 de :

S=511,00 m.p. arabil tarlaua 2 parcela 75/1, extravilan,

S=546,00 m.p. arabil tarlaua 2 parcela 72, extravilan,

S=593,00 m.p. arabil tarlaua 2 parcela 69, extravilan,

S=415,00 m.p. curţi – construcţii tarlaua 2 parcela 70, iar suprafaţa totală atribuită obţinută prin măsurare este de :

S=2.13270 m.p. şi valoarea de : 1.587,98 lei, având ca vecini : la nord-Drum sătesc, la est-Genes Jănică, la sud-Istrate Gheorghe, la vest-Drum sătesc.

– 1/9 din terenul arabil extravilan înscris în titlul de proprietate nr. 21650/94 cu suprafaţa de 14.935,00 m.p. arabil tarlaua 19 parcela 256/2, iar suprafaţa atribuită este de S=1.659,40 m.p. având valoarea de : 580,81 lei.

– Teren arabil, amplasat la punctul „Fundătura + Pornitură” cu suprafaţa înscrisă pe titlul de proprietate nr. 21650/94 de 2.200,00 m.p. arabil tarlaua 53 parcela 875/8, extravilan şi valoarea de: 770, 00 lei.

– Teren arabil, amplasat la punctul „La Rădi” cu suprafaţa înscrisă pe titlul de proprietate nr. 21650/94 de 1.400,00 m.p. arabil tarlaua 53 parcela 875/8, extravilan şi valoarea de 490,00 lei;

– Imobilul casă situată în comuna Vultureni, sat Godineştii de Sus, nr. 52, în valoare de 5424 lei.

Valoarea lotului nr. 1 este de 8.852,79 lei.

Atribuie reclamantului A. I. lotul nr. 2 format din:

– 1/9 din terenul arabil extravilan înscris pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 cu suprafaţa de 14.935,00 m.p. arabil, tarlaua 19 parcela 256/2, iar suprafaţa atribuită este de 1.659,40 m.p. având valoarea de : 580, 81 lei.

– 1 ha pădure înscris pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 având valoarea de 4.531,36 lei.

– Un număr de 1005 acţiuni la SIF Moldova, în valoare de 1.427,1 lei.

Valoarea lotului nr. 2 este de 6.539,27 lei.

Atribuie reclamantei I. E. lotul nr. 3 format din:

– 1/9 din terenul arabil extravilan înscris pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 cu suprafaţa de 14.935,00 m.p. arabil tarlaua 19 parcela 256/2, iar suprafaţa este de 1.659,40 m.p. având valoarea de : 580, 81 lei.

Valoarea lotului nr. 3 este de 580,81 lei.

Atribuie reclamantei F. G. lotul nr. 4 format din:

– 1/9 din terenul arabil extravilan înscris pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 cu suprafaţa de 14.935,00 m.p. arabil tarlaua 19 parcela 256/2, iar suprafaţa atribuită este de 1.659,40 m.p. având valoarea de : 580, 81 lei.

Valoarea lotului nr. 4 este de 580,81 lei.

Atribuie pârâtei S.N. lotul nr. 5 format din:

– 1/9 din terenul arabil extravilan înscris pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 cu suprafaţa de 14.935,00 m.p. arabil tarlaua 19 parcela 256/2, iar suprafaţa atribuită este de 1.659,40 m.p. având valoarea de : 580, 81 lei.

Valoarea lotului nr. 5 este de 580,81 lei.

Atribuie reclamantei C. M. lotul nr. 6 format din:

– 1/9 din terenul arabil extravilan înscris pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 cu suprafaţa de 14.935,00 m.p. arabil tarlaua 19 parcela 256/2, iar suprafaţa atribuită este de 1.659,40 m.p. având valoarea de : 580, 81 lei.

Valoarea lotului nr. 6 este de 580,81 lei.

Atribuie pârâtei G. P. lotul nr. 7 format din:

– Teren arabil, amplasat la punctul „Drumul Carpănului” cu suprafaţa înscrisă pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 de 1.800,00 m.p. arabil tarlaua 68 parcela 1125/67 şi valoarea de : 630,00 lei;

– 1/9 din terenul arabil extravilan înscris pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 cu suprafaţa de 14.935,00 m.p. arabil tarlaua 19 parcela 256/2, iar suprafaţa atribuită este de 1.659,40 m.p. având valoarea de : 580, 81 lei.

Valoarea lotului nr. 7 este de 1.210,81 lei.

Atribuie pârâtei U. A. lotul nr. 8 format din:

– 1/9 din terenul arabil extravilan înscris pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 cu suprafaţa de 14.935,00 m.p. arabil tarlaua 19 parcela 256/2, iar suprafaţa atribuită este de 1.659,40 m.p. având valoarea de : 580, 81 lei.

Valoarea lotului nr. 8 este de 580,81 lei.

Atribuie lotul nr. 9, în indiviziune, moştenitorilor pârâtului A. V. (A. I., A. C. şi I.G.), format din:

– 1/9 din terenul arabil extravilan înscris pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 cu suprafaţa de 14.935,00 m.p. arabil tarlaua 19 parcela 256/2, iar suprafaţa atribuită este de 1.659,40 m.p. având valoarea de : 580, 81 lei.

Valoarea lotului nr. 9 este de 580,81 lei.

Pentru egalizarea loturilor obligă părţile la plata de sulte astfel:

– lotul nr. 2 plăteşte lotului nr. 1 suma de 3.702,406 lei;

– lotul nr. 2 plăteşte lotului nr. 3 suma de 360,83 lei;

– lotul nr. 2 plăteşte lotului nr. 4 suma de 360,83 lei;

– lotul nr. 2 plăteşte lotului nr. 5 suma de 360,83 lei;

– lotul nr. 2 plăteşte lotului nr. 6 suma de 360,83 lei;

– lotul nr. 2 plăteşte lotului nr. 8 suma de 360,83 lei;

– lotul nr. 2 plăteşte lotului nr. 9 suma de 91,66 lei;

– lotul nr. 7 plăteşte lotului nr. 9 suma de 269,17 lei.

Obligă reclamanta A. S. să plătească reclamantului A. I. suma de 1500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, iar pe F. G., I. E., C. M. G. P., S.N., U. A. şi moştenitorii lui A. V., în solidar, să plătească reclamantului A. I., fiecare, suma de 120 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.02.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

CRĂCIUN ANCA POPA ADRIANA

Red/tehnored 4 ex.

C.A/P.A.

09.03.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin nerecurare la data de 30.03.2010.

Etichete: