Top

Hotărâre care sa ţină loc de act autentic

Dosar nr. 831/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1551

Şedinţa publică de la 23.12.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : JUDECĂTOR PANFIL SIMONA – CARMEN

Cu participare:

GREFIER : BRADEA ANGELICA?????

Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect „hotărâre care sa tina loc de act Perfectare act vânzare cumpărare” formulată de reclamanţii G. C. şi G. M. în contradictoriu cu pârâţii G.N., G. V., S.N., C. R. şi I. I.-V..

Dezbaterile au avut loc la termenul din 16.12.2010 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Deliberând

Asupra cauzei civile deduse judecăţii constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 831/829/2009, reclamantul G. C. a chemat în judecată pe pârâta G. N., pentru ca instanţa, prin hotărâre judecătorească să constate perfectă vânzarea-cumpărarea încheiată între părţi prin chitanţa de mână din data de 08.08.2000 privind imobilul teren în suprafaţă de 1500 mp, situat în com. Dealu Morii, satul Căuia, jud. Bacău.

Cererea a fost legal timbrată la valoarea stabilită după efectuarea expertizei ce a evaluat imobilele.

În motivarea cererii, reclamantul arată că la data de 08 august 2000 între părţi a intervenit o vânzare – cumpărare privind imobilul teren în suprafaţă de 1500 mp, pentru suma de 200 de lei, suprafaţă cuprinsă în titlu de proprietate nr. 17762/24.05.1995 emis pe numele soţului pârâtei G.Gh..

La termenul din 07.01.2010, la prima zi de înfăţişare, reclamanţii prin apărător, formulează în scris o cerere completatoare solicitând ieşirea din indiviziune după defunctul G.Gh, decedat la 18.07.1993; stabilirea calităţii de moştenitori legali a pârâţilor, compunerea masei de partajat; atribuirea şi predarea efectivă a bunurilor de către părţi optând pentru includerea în lotul pârâtei vânzătoare, G.N., a terenului ce face obiectul perfectării vânzării-cumpărării pentru realizarea ulterioară şi a capătului de cerere privind perfectarea; introducerea în cauză în calitate de pârâţi a moştenitorilor acestuia: G.V., S.N., C. R., I. I.V., şi introducerea în cauză, în calitate de reclamantă, a numitei G. M..

La termenul din 15.04.2010, pârâta S.N., prezentă în instanţă arată că nu este de acord cu acţiunea formulată de reclamanţi şi solicită prin cererile formulate în scris la filele 85-87, expertizarea înscrisului de mână încheiat de părţi, şi obligarea pârâtei G.N., la plata daunelor materiale în sumă de 5000 lei, şi obligarea reclamantului . G.C., la plata daunelor morale în sumă de 1000 lei, aşa cum a precizat în scris la filele 103 şi 104 dosar.

Pârâta S. N., prezentă în instanţă, precizează că înţelege să pretindă de la reclamanţi, suma de 100 milioane lei vechi (10.000 lei ron) şi nu 1000 lei aşa cum a precizat prin cererea reconvenţională de la fila 103, reprezentând daune morale, şi 5000 lei noi, adică 50 000 000 lei vechi, de la pârâta G. N. reprezentând daune morale şi materiale. Precizează că suma de 5000 lei pe care o pretinde de la pârâta G.N. reprezintă şi daune materiale sume încasate de mama sa de pe urma moştenirii de pe urma defunctului G. Gh., anul 1993. Totodată precizează că nu solicită administrarea de probe pentru aceste cereri reconvenţionale.

Instanţa a încuviinţat şi administrat la cererea reclamanţilor, proba cu înscrisuri, cu interogatoriu luat pârâtei C. R. (fila 68 dosar), pârâtei G. N. (fila 69 dosar), consemnate şi ataşate la dosar la filele indicate, şi cu expertiză tehnică în specialitatea topografie, efectuată în cauză de d-nul expert Apetroaiei Gheorghiţă, cu martorii Angheluţă Alexandru (fila 95 dosar), Aruştei Gheorghe (fila 96 dosar).

La cererea reclamanţilor, instanţa, la termenul din 07.01.2010, dispune introducerea în cauză în calitate de reclamantă a numitei G. M. şi a pârâţilor G. N., G. V., S.N. C. R. şi I. I.V.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin încheierea de admitere în principiu din data de 18.03.2010, instanţa a admis în principiu acţiunea de ieşire din indiviziune formulată pe calea acţiunii oblice de către reclamanţii G. C. şi G. M., în contradictoriu cu pârâţii G. N., G. V., S. N. C. R., şi I. I., şi a constatat că la data de 18 iulie 1993 a decedat G. Gh., cu ultimul domiciliu în comuna Dealu Morii, judeţul Bacău.

A mai constatat că la data decesului au rămas ca moştenitori: pârâta G. N. în calitate de soţie supravieţuitoare, pârâţii G. V., S. N. şi C. R., în calitate de descendenţi de gradul I, fiu şi fiice, şi I. I. în calitate de descendent de gradul II, nepoată, prin reprezentarea tatălui său, G. V., predecedat în anul 1980.

În ceea ce priveşte masa succesorală, instanţa a constata că aceasta se compune din ? din suprafaţa de 1316 mp teren situat în satul Căuia, comuna Dealu Morii, T 81/72, parcela 17, înscrisă în TP 17762/24.05.1995, emis pe numele defunctului G.Gh., cealaltă jumătate revenind pârâtei G. N., în calitate de bun comun al soţilor, şi a stabilit că raportat la întregul bun, cotele ce se cuvin părţilor sunt: 20/32 pentru soţia supravieţuitoare, pârâta G.N., câte o cotă de 3/32 pentru pârâţii G. V., S.N. şi Ch. R., şi I. I.

Prin aceeaşi încheiere, instanţa a arătat că reclamanţii au calitate şi interes să introducă o acţiune de partaj pe calea acţiunii oblice.

Prin încheierea amintită s-a dispus efectuarea unei expertize specialitatea

topocadastru, având ca obiective identificarea, evaluarea masei şi propunerea de loturi.

Având în vedere prevederile art. art. 974 cod civil, instanţa va admite acţiunea oblică a reclamanţilor şi va dispune ieşirea din indiviziune a pârâţilor cu privire la suprafaţa de teren ce a făcut obiectul convenţiei încheiate de reclamanţi cu pârâţii G.N. şi G. V..

Instanţa va atribui întreaga masă de partajat pârâtei G. N., având în vedere că aceasta are cea mai mare cotă din bun, 20/32, precum şi faptul că a înţeles să o înstrăineze, aşa cum rezultă din înscrisul de la fila 10. pentru egalizarea loturilor, instanţa va dispune ca această pârâtă să plătească sulte celorlalţi moştenitori, potrivit cotei ce se cuvine fiecăruia şi care a fost arătată mai sus.

Astfel, având în vedere înscrisul de la fila 10, recunoaşterile pârâţilor, cu excepţia pârâtei S.N. şi I. I., declaraţiile martorilor audiaţi, instanţa reţine că între reclamant şi pârâţii G.N. şi G.V., a intervenit un contract de vânzare cumpărare cu privire la suprafaţa de 1500 mp teren ce a fost identificată prin expertiza efectuată în cauză şi ataşată la dosar la filele 118 – 130.

În ceea ce priveşte natura celor contractului de vânzare cumpărare încheiat între reclamant şi pârâta G.N., ş.a, instanţa reţine că necesitatea formei autentice pentru înstrăinarea terenurilor, prevăzută la data de 08.08.2000, data încheierii actului, de Legea nr. 54/1998 sub sancţiunea nulităţii vânzării, a împiedicat transmiterea dreptului de proprietate în mod valabil de la vânzător la cumpărător, astfel încât actul încheiat de părţi va fi apreciat de instanţă în virtutea principiului conversiunii actelor juridice ca fiind în fapt un antecontract de vânzare-cumpărare, act juridic prin care părţile şi-au asumat o obligaţie de a face, adică de a încheia în viitor un contract de vânzare-cumpărare în forma cerută de lege, obligaţie pe care vânzătorul nu a respectat-o.

Având în vedere cele reţinute, în temeiul art. 1073 Cod Civil, respectiv art.

1077 Cod Civil şi art. 5 alin. 2 titlul X din Legea nr. 247/2005, instanţa va pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare pentru suprafaţa de teren de 1500 mp.

Din concluziile raportului de expertiză, instanţa reţine că această suprafaţă

de teren se află situată astfel: 1316 mp teren în T 81/72, parcela 17, cu vecinii : N DJ, S moştenitorii defunctului G.Gh, E G. M. şi G. C. şi moştenitorii defunctului Stan Ştefan, V Vlad Dumitru şi 184 mp (din totalul suprafeţei de 2035 mp) în T69 P2539/3, cu vecinii : N şi S moştenitorii defunctului Groza Gh, E moştenitorii defunctului Stan Ştefan şi V Vlad Dumitru.

Privitor la cererea reconvenţională formulată de pârâta S. N., instanţa, având în vedere considerentele expuse privind interesul şi calitatea reclamantului de a formula această acţiune, va respinge cererea reconvenţională prin care pretinde daune morale, formulată împotriva acestuia, ca nefondată.

Având în vedere că pârâta reclamantă nu a făcut dovada nici a existenţei şi nici a cuantumului unor eventuale fructe culese de pârâta G. N. ca urmare a stăpânirii bunurilor supuse partajării, instanţa, având în vedere principiul instituit de art. 1169 Cod civil, conform căruia cel ce face o cerere trebuie să o dovedească, va respinge şi această cerere.

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa va dispune conform dispozitivului ce urmează.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în fond acţiunea de ieşire din indiviziune formulată pe calea acţiunii oblice de către reclamanţii G. C. şi G. M., domiciliaţi în mun.___, str. Gheorghe Pătraşcu nr. 3, bl. CO, sc. 2, ap. 22, jud. Galaţi, cu reşedinţa în comuna Dealu Morii, jud. Bacău în contradictoriu cu pârâţii G.N. domiciliată în com. Dealu Morii, jud. Bacău, G. V. ,domiciliat în com. Dealu Morii, jud. Bacău, S. N., domiciliată în com. Dealu Morii, jud. Bacău, C. R., domiciliată în sat. Blaga, com. Dealu Morii, jud. Bacău, şi I.I.V. domiciliată în mun. ___, str. Maramureş, nr. 1, bl. 1, ap. 32, jud. Galaţi.

Respinge cererea reconvenţională formulată de pârâta S. N. ca nefondată.

Constată că la data de 18 iulie 1993 a decedat G. Gh., cu ultimul domiciliu în comuna Dealu Morii, judeţul Bacău.

Constată că la data decesului au rămas ca moştenitori: pârâta G.N., în calitate de soţie supravieţuitoare, pârâţii G.V., S.N. şi C. R., în calitate de descendenţi de gradul I, fiu şi fiice, şi I. I., în calitate de descendent de gradul II, nepoată, prin reprezentarea tatălui său, G. V., predecedat în anul 1980.

Constată că masa succesorală se compune din ? din suprafaţa de 1500 mp teren situat în satul Căuia, comuna Dealu Morii, T 81/72, parcela 17, înscrisă în TP 17762/24.05.1995, şi T69 P2539/3 emis pe numele defunctului G.Gh., cealaltă jumătate revenind pârâtei G.N., în calitate de bun comun al soţilor, după cum urmează:

– 1316 mp teren situate în T 81/72, parcela 17, cu vecinii : N DJ, S moştenitorii defunctului Groza Gh, E Grigoraş Maranda şi Grigoraş Costică şi moştenitorii defunctului Stan Ştefan, V Vlad Dumitru;

– 184 mp (din totalul suprafeţei de 2035 mp) situaţi T69 P2539/3, cu vecinii : N şi S moştenitorii defunctului Groza Gh, E moştenitorii defunctului Stan Ştefan şi V Vlad Dumitru;

Constată că valoarea masei de partaj este de 2400 lei.

Constată că raportat la întregul bun, cotele ce se cuvin părţilor sunt:

– 20/32 pentru soţia supravieţuitoare, pârâta G.N., valoric de 1500 de lei ;

– câte o cotă de 3/32 pentru pârâţii G.V., S. N. şi C. R., şi I. I., valoric de 225 de lei.

Dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune.

Atribuie întreaga masă de partaj pârâtei G.N..

Obligă pârâta G.N. să plătească pârâţilor sultă după cum urmează: câte 225 de lei pârâţilor G.V., S. N., C. R. şi I. I.

Perfectează convenţia de vânzare cumpărare încheiată de G. N. şi G.V. în calitate de vânzători şi G.C., în calitate de cumpărător, cu privire la suprafaţa de teren de 1500 mp situată situat în satul Căuia, comuna Dealu Morii după cum urmează :

– 1316 mp teren situat în T 81/72, parcela 17, cu vecinii : N DJ, S moştenitorii defunctului Groza Gh, E Grigoraş Maranda şi Grigoraş Costică şi moştenitorii defunctului Stan Ştefan, V Vlad Dumitru;

– 184 mp (din totalul suprafeţei de 2035 mp) situaţi în T69 P2539/3, cu vecinii : N şi S moştenitorii defunctului Groza Gh, E moştenitorii defunctului Stan Ştefan şi V Vlad Dumitru.

Constată achitat preţul.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunaţată în şedinţă publică, azi, 23.12.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

judecător Panfil Simona-Carmen Bradea Angelica

red./tehnored.9 ex.

S.P./A.B.

18 Ianuarie 2011

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 23.12.2010 şi a devenit irevocabilă la data de 08.02.2011.

Etichete: