Top

Anulare proces-verbal emis de Administraţia Naţională „Apele Române” – Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila, în temeiul H.G..nr.472/2000, privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă. Competenţa instanţei.

Tribunalul Brăila prin sentinţa nr.150 din 9 noiembrie 2005 a dispus declinarea de competenţă a cauzei, în favoarea Judecătoriei Brăila, reţinând în motivare că, prin procesul verbal a cărui anulare se solicită au fost încălcare H.G. nr.472/2000, în ce priveşte depăşirea de către beneficiar – în speţă reclamanta – a concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate.

Curtea de Apel a menţinut punctul de vedere exprimat, respingând recursul reclamantei, privitor la competenţa Tribunalului de a soluţiona cauza, ca primă instanţă.

În motivarea deciziei, Curtea, a stabilit că procesul-verbal atacat, nu are caracter administrativ, iar în calificarea naturii juridice a actului, nu se are în vedere numai autoritatea care l-a emis, pentru a fi supus controlului de legalitate al instanţei contenciosului administrativ.

În speţă, actul în sine, a fost întocmit de persoane abilitate în temeiul H.G. nr.472/2000, dar în ce priveşte depăşirea concentraţiei maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate în fluviul Dunărea, au fost făcute având în vedere dispoziţiile art.5 alin.4 din Anexa 5 la O.U.G. nr.107 din 5 septembrie 2002.

O.G.nr.107/2002, stabilind că nerespectarea regimului concentraţiilor poluanţilor din apele uzate, sunt considerate abateri şi se sancţionează ca atare, împotriva acestor constatări putându-se face plângere la judecătorie, implicit s-a apreciat că, procesul-verbal întocmit în executarea dispoziţiilor din actul normativ precizat, nu este un act administrativ şi drept urmare, nici competenţa de a soluţiona litigiul privind legalitatea sa, nu poate fi stabilită în favoarea instanţei de contencios.

Etichete:

Anulare proces verbal

Dosar Nr.132/829/2010

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 246

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 21.04.2010

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE: STOICA MARILENA DANIELA

Cu participare:

GREFIER : OPRIŞAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect” plângere contravenţională”,formulată de petentul P. Gh. în contradictoriu cu intimaţii IGJR Bacău – Jandarmeria U.M. 0836 şi Direcţia Silvică Bacău.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit petentul P. Gh. şi intimatele IGJR Bacău – Jandarmeria U.M. 0836 şi Direcţia Silvică B..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa din oficiu invocă excepţia tardivităţii introducerii plângerii contravenţionale.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare pe excepţia tardivităţii plângerii contravenţionale.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 132/22.02.2010, petentul P.Gh. a solicitat în contradictoriu cu intimata IGJR B.,- Jandarmeria UM 0836, anularea procesului verbal de contravenţie seria – nr. – încheiat la data de 14.01. 2010 solicitând exonerarea de plata amenzii aplicate în cuantum de 1000 lei.

În motivarea plângerii petenul arată că a fost amendat contravenţional pentru că a taiat arbori fara drept din punctul denumit „Oglinda” situat pe raza com Stanisesti .

Plângerea nu a fost motivată în drept.

Au fost anexate plângerii următoarele înscrisuri: procesul verbal de contravenţie seria JP nr. -.

Plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este scutită de taxa judiciară de timbru în temeiul art. 36 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Conform art. 1 alin. 2 din OG 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar.

Legal citata intimata IPJ Bacau a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii.

Instanta la termenul din data de 21.04.2010 a invocat din oficiu exceptia tardivitatii formularii plangerii contraventionale impotriva masurii contraventionale dispusa prin procesului verbal seria JP nr.0104461, motivat de faptul ca de la data comunicarii procesului verbal catre petent , respectiv 14.01.2010 si data formularii plangerii contraventionale ,respectiv data de 22.02.2010 s-a scurs un termen mai lung de 15 zile, termen reglementat imperativ de dispozitiile art 31 alin 1 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor in interiorul caruia petentul avea posibilitatea de a formula plangere contraventionala impotriva procesul verbal mai sus mentionat.

Pentru motivele indicate mai sus instanta urmeaza sa admita exceptia tardivitatii si sa respinga plangerea petentului impotriva procesului verbal seria JP nr. 0104461 incheiat la data de 14.01.2010 de catre IPJ Bacau-Jandarmeria UM 0836 ca, tardiv introdusa.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia tardivităţii plângerii contravenţionale.

Respinge plângerea contravenţională formulată de petentul P. GH., domiciliat în comuna S., sat S., jud. B., împotriva intimaţilor IGJR BACĂU,- JANDARMERIA UM 0836, cu sediul în mun. Bacău, str. Constantin Muşat, Jud. Bacău şi DIRECŢIA SILVICĂ BACĂU, ca tardiv introdusă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 21.04.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA MARILENA DANIELA OPRIŞAN DANIELA

Red./Tehn. Ex.5

S.M.D/O.D.

07.05.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin nerecurare la data de 03.06.2010.

Etichete:

Anulare proces-verbal de respingere a rezultatelor concursului de ocupare a postului de şef lucrări. Nelegalitate

Raportat la dispoziţiile art. 60 alin. 5 din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, Consiliul facultăţii avea atribuţia aprobării rezultatelor concursului pentru ocuparea unui post vacant, fără a putea face aprecieri asupra performanţelor contracandidatei câştigătoare şi, respectiv, a respingerii rezultatului concursului desfăşurat în condiţiile legii.
Decizia nr. 384/11.07.2007
Tribunalul a reţinut că la data de 3 februarie 2005, în cadrul Facultăţii de Farmacie din cadrul U.M.F „Gr.T.P.” Iaşi s-a susţinut examenul pentru ocuparea funcţiei de şef de lucrări poziţia 1, la disciplina de Fiziopatologie.
Potrivit art. 55 alin. 2 teza a II-a, pentru ocuparea funcţiei didactice de şef de lucrări, candidaţii trebuie să fie doctori sau doctoranzi în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului într-o ramură înrudită, iar potrivit alin. 6 al aceluiaşi articol, se cere şi condiţia unui minim de vechime.
Potrivit art. 57 alin. 2 din Legea nr. 128/1997, în învăţământul superior medical, candidaţii pentru ocuparea posturilor de şef de lucrări trebuie să aibă şi titlul de medic primar.
Potrivit art. 60 alin. 1 din aceeaşi lege, concursul pentru ocuparea funcţiei de şef de lucrări constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere, precum şi din susţinerea unei prelegeri publice, în prezenţa comisiei de concurs.
Potrivit alin. 3 al aceluiaşi articol aprecierea candidatului se face prin punctaj, în baza unei grile, iar potrivit alin. 5 din aceeaşi lege, hotărârea consiliului facultăţii se prezintă de către decan şi se supune de către rector confirmării senatului universitar cu privire la respectarea criteriilor şi a procedurii de concurs, care se pronunţă prin vot nominal deschis.
Potrivit alin. 6 al aceluiaşi articol, numirea pe postul de şef de lucrări se face prin decizia rectorului.
Din analiza dispoziţiilor legale menţionate anterior, Tribunalul constată că reclamanta a respectat toate dispoziţiile legale pentru participarea la concurs, iar din înscrisul aflat la filele 34-35 dosar de fond, rezultă că, pe baza aprecierii comisiei de concurs, reclamanta a fost recomandată pentru ocuparea postului de şef lucrări poziţia 1 la disciplina Fiziopatologie din cadrul Facultăţii de Farmacie din cadrul U.M.F „Gr.T.P.” Iaşi.
Ca urmare a acestei proceduri, dispoziţiile art. 60 alin. 4 din Legea nr. 128/1997 prevăd obligaţia întocmirii unui raport, care se supune de către decanul facultăţii, Consiliului facultăţii în vederea aprobării rezultatului concursului, prin vot nominal descris.
Aşadar, potrivit dispoziţiilor legale menţionate, Consiliul facultăţii are o singură atribuţie, aceea de a proba rezultatul concursului, emiţând în acest sens o hotărâre, fără a avea competenţa de a efectua aprecieri asupra calităţilor şi performanţelor candidaţilor.
Ca urmare discuţiile consemnate în procesul verbal din 17 februarie 2005, privitoare la performanţele contracandidatei reclamantei pentru postul în discuţie, în condiţiile în care ordinea de zi a şedinţei Consiliului profesoral al Facultăţii de Farmacie din cadrul U.M.F „Gr.T.P.” Iaşi, avea, ca prim obiectiv, validarea concursurilor didactice, a depăşit cadrul legal stabilit de dispoziţiile art. 60 alin.4 din Legea nr. 128/1997, atât din punct de vedere al greşitei respingeri a rezultatului concursului cât şi din punct de vedere al rezultatului final al acestui concurs, în sensul că nu s-a emis o hotărâre a Consiliului profesoral al facultăţii.
Constatând aceste deficienţe procedurale cu privire la concursul din 3.02.2005, finalizat la data de 17.02.2005 şi faptul că, potrivit înscrisului aflat la fila 80 dosar de fond, postul de şef lucrări are acoperire în norma didactică a disciplinei de fiziopatologie din cadrul Facultăţii de Farmacie, în instanţa constată întemeiată cererea reclamantei, urmând a o admite.
În consecinţă, va dispune anularea procesului verbal din 17 februarie 2005, încheiat de Consiliul Profesoral al Facultăţii de Farmacie din cadrul U.M.F. „Gr.T.P.” Iaşi, şi va obliga pârâţii Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. I. P.” Iaşi şi Facultatea de Farmacie din cadrul U.M.F „Gr.T.P.” Iaşi să emită hotărâre, în condiţiile art. 60 alin.4 din Legea nr. 128/1997, prin care să valideze rezultatul Concursului organizat la data de 3 februarie 2005, pentru ocuparea postului de şef lucrări poziţia 1 la disciplina de Fiziopatologie a Facultăţii de Farmacie din cadrul U.M.F. Iaşi.
Curtea, verificând probatoriul aflat la dosarul cauzei, coroborat cu susţinerile părţilor din cadrul dezbaterilor, constată recursul ca fiind întemeiat, pentru considerentele de mai jos.
Astfel, corect instanţa de fond a procedat la respingerea excepţiei lipsei de claritate procesuală pasivă a pârâtei Facultatea de Farmacie din cadrul U.M.F. „Gr.T.P.” Iaşi, intrând chiar dacă nu are personalitate juridică proprie, fiind doar o structură în cadrul universităţii, aceasta poate sta totuşi în judecată ca pârâtă, pentru actele proprii emise, situaţie ce se regăseşte şi în cauza de faţă.
Corect s-a reţinut şi faptul că faţă de dispoziţiile art. 60 alin. 4 din Legea nr. 128/1997, ce prevăd expres : „Consiliul facultăţii aprobă rezultatul concursului prin vot nominal deschis”, pârâta-recurentă Facultatea de Farmacie, în şedinţa Consiliului profesoral din 17 februarie 2005 şi-a depăşit în fapt atribuţiile prevăzute din textul sus-menţionat, atunci când a procedat la efectuarea de aprecieri proprii asupra calităţilor şi performanţelor candidaţilor şi în fond nu a validat rezultatul concursului desfăşurat în concordanţă cu procedura instituită prin lege.
Ori, dacă s-ar recunoaşte acestui organism dreptul de dispoziţie asupra numirilor în funcţiile didactice vacante, atunci organizarea de concursuri – după o procedură strict prevăzută de legea specială, ar fi practic inutilă, fiind suficientă doar prezentarea de candidaţi a dosarelor consiliului profesoral, ceea ce însă nu concordă cu voinţa legiuitorului exprimată în Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, prin care s-a încercat tocmai promovarea competenţelor profesionale şi înlăturarea liberului arbitru în selectarea cadrelor didactice .
Verificând însă conţinutul procesului verbal din 17 februarie 2005 în litigiu, Curtea constată că în mod eronat prima instanţă a procedat la anularea procesului verbal din 17 februarie 2005 în integralitatea sa, deşi în şedinţa respectivă consiliul profesoral a procedat la validarea mai multor concursuri didactice, nu numai cel la care a participat reclamanta, pronunţându-se astfel peste investirea efectuată prin acţiunea reclamantei.
Pentru aceste considerente, Curtea va proceda la admiterea recursului promovat de pârâtele U.M.F. „Gr.T.P.” Iaşi şi Facultatea de Farmacie din cadrul acestei Universităţi, cu consecinţa modificării în parte a sentinţei civile nr. 552/E/2007 a Tribunalului Iaşi, în sensul anulării procesului–verbal din 17 februarie 2005 doar în partea referitoare la ocuparea postului de şef lucrări, poz. 1, la disciplina Fiziopatologie a Facultăţii de Farmacie de reclamantă cu menţinerea restului dispoziţiilor sentinţei.

Etichete:

Plângere contravenţională – înlocuire sancţiune

Tip: Decizie
Nr./Dată: 75 (04.02.2009)
Autor: Tribunalul Tulcea
Domenii asociate: cereri

Prin plângerea înregistrată la intimatul INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE – TULCEA la data de 10 aprilie 2007, şi pe rolul Judecătoriei Tulcea sub nr. 2113/327/2007, petentul …… a solicitat anularea procesului verbal seria PCA nr. 930355 din 31 martie 2007.

In motivare a arătat, în esenţă, că nu a încălcat marcajul care separa sensurile de circulaţie. A precizat că manevra pe care a executat-o, aceea de a trece de autoturismul DACIA din faţa sa, al cărei şofer a circulat foarte mult pe dreapta şi a semnalizat intenţia de a opri (culoarea galbenă) nu s-a produs prin trecere pe sensul opus de mers, astfel încât nu putea fi considerată depăşire.

Prin sentinţa civilă nr. 2042 din 9 iulie 2007, Judecătoria Tulcea a respins plângerea contravenţională formulată de petentul …… împotriva procesului verbal seria PCA nr. 0930355 din 31 martie 2007 întocmit de intimata INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI TULCEA ca neîntemeiată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Prin procesul verbal seria PCA nr. 0930355 din 31 martie 2007, petentul a fost sancţionat cu 4 puncte amendă în cuantum de 156 lei în temeiul art. 100 alin. 3 lit. c din O.U.G. nr. 195/2002 republicată, pentru săvârşirea faptei prevăzută de art. 120 alin. 1 lit. i) din acelaşi act normativ şi cu reţinerea permisului de conducere. S-a reţinut că la data de 31 martie2007, ora 18,22, pe DN 22 – E 87 km 182 + 800 m a condus autoturismul AUDI cu număr de înmatriculare ….. şi a depăşit autoturismul DACIA cu nr. …., încălcând marcajul continuu şi fiind în zona de acţiune a indicatorului „depăşire interzisă”. Procesul verbal a fost semnat de contravenient fără obiecţiuni şi de un martor.

Impotriva acestei sentinţe a declarat recurs petentul care a criticat-o ca nelegală, recurs ce nu a fost motivat şi nici susţinut oral în faţa instanţei.

Examinând cauza, în raport de probele administrate în faţa primei instanţe, tribunalul constată recursul nefundat.

Procesul verbal de contravenţie face dovada deplină a situaţiei de fapt constatate până la proba contrarie, probă pe care trebuie să o facă petentul în susţinerea plângerii sale.

Dar petentul nu a făcut nicio dovadă prin care să înlăture situaţia de fapt reţinută prin actul de constatare şi sancţionare a contravenţiei, astfel că, în temeiul art. 34 din O.G. nr. 2/2001, în mod corect instanţa de fond a respins plângerea.

In consecinţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 312 alin. 1 Cod proc. civ., se va respinge recursul ca nefondat.

Etichete: , ,

Nepronunţarea hotărârii în contradictoriu cu toate părţile. Consecinţe

TRIBUNALUL VASLUI
Tip: Decizie
Nr./Dată: 127/2004 (19.03.2004)
Autor: Domenii asociate: Citare. Citaţie

Dacă hotărârea nu este pronunţată în contradictoriu cu toate părţile se impune casarea cu trimitere spre rejudecare.

Potrivit dispoziţiilor art. 33 pct. 2 din OG nr. 2/2001, în cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, Judecătoria va cita şi societatea de asigurări menţionată în procesul-verbal.

În cauză, Judecătoria Bârlad a fost investită cu soluţionarea unei plângeri formulată împotriva unui proces-verbal de contravenţie din care rezultă că fapta săvârşită a avut ca urmare un accident de circulaţie. Prin sentinţa civilă nr. 2526 din 23.10.2003 Judecătoria Bârlad a admis plângerea, a anulat procesul vebal de contravenţie şi a exonerat petentul de plata amenzii aplicată.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs agentul constatator, arătând că instanţa de fond a soluţionat cauza cu încălcarea dispoziţiilor privitoare la citarea societăţii de asigurare menţionată în procesul-verbal.

Tribunalul a constatat că hotărârea primei instanţe este nelegală întrucât cauza a fost soluţionată fără citarea societăţii de asigurare aşa cum prevăd dispoziţiile O.G. nr. 2/2001, motiv pentru care în temeiul art. 312 pct. 5

Cod procedură civilă a fost casată hotărârea şi trimisă cauza spre rejudecare aceleeaşi instanţe ( decizia civilă nr. 127/19 martie 2004 ).

Etichete:

Contravenţia. Proces-verbal întocmit în lipsa contravenientului. Semnarea procesului-verbal în calitate de martor de un alt agent constatator. Nulitate.

Tip: Decizie
Nr./Dată: 313/2005 (12.04.2005)
Autor: Tribunalul Vaslui
Domenii asociate: contravenţii, închisoare contravenţională

Prin sentinţa civilă nr. 2230 din 25 septembrie 2003, Judecătoria Bârlad (Teletin Iuliana) a respins plângerea formulată de petentul G.D. împotriva procesului-verbal de contravenţie încheiat de Direcţia Silvică Vaslui – Ocolul Silvic Bârlad, pe care l-a menţinut.

Instanţa de fond a reţinut din probele administrate în cauză că petentul nu a făcut dovada provenienţei materialului lemnos pe care îl transporta la data efectuării controlului de către reprezentanţii agentului constatator.

Prin decizia civilă nr. 313 din 12 aprilie 2005 Tribunalul Vaslui a admis recursul declarat de petentul G.D., a modificat în tot sentinţa pronunţată de judecătorie şi, în consecinţă, a admis plângerea formulată împotriva procesului verbal de contravenţie pe care l-a anulat.

Tribunalul, analizând actele de la dosarul cauzei a constatat că procesul-verbal de contravenţie nu întruneşte cerinţele prevăzute de norma cadru în materie contravenţională, martorii menţionaţi având calitatea de agenţi constatatori.

S-a constatat că procesul-verbal de contravenţie a fost încheiat cu încălcarea dispoziţiilor art. 19 alin. 2 din OG nr. 2/2001, care prevăd că nu poate avea calitatea de martor semnatar al unui proces-verbal de contravenţie un alt agent constatator, în consecinţă acesta fiind anulat ca nelegal.

Etichete: , ,