Top

Acţiune în constatare

Dosar nr – 160/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR.38

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 12.01.2011

Complet format din :

PREŞEDINTE – STOICA DANIELA MARILENA

Cu participare :

GREFIER – BUŢUCAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect „acţiune în constatare”, formulată de reclamantul R.N., în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local com. Podu Turcului.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul R.N., lipsă fiind pârâtul Consiliul Local com. Podu Turcului.

Procedură legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Reclamantul prezent în instanţă depune la dosar taxă judiciară de timbru, în valoare de 1407 lei, cu chitanţa nr.19176 din data de 03.01.2011 şi timbru judiciar, în valoare de 6 lei.

La întrebarea instanţei reclamantul R.N., arată că nu mai are cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul R.N., având cuvântul pe fond solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată în sensul de a se constata dreptul de proprietate asupra construcţiei şi a terenului aferent acesteia, fără cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

– deliberând –

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului, reclamantul la data de 3.03.2010 R.N. a chemat în judecată pârâta Unitatea Administrativ Teritoriala a com Podu Turcului, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să constate că este proprietar asupra imobilului compus din casa si teren in suprafata totala de 1000 mp situată înintravilanul satului Sarbi, com Podu Turcului ,, jud Bacau prin efectul uzucapiunii de 30 de ani.

În motivarea cererii reclamantii au arătat că suprafata de teren este situata în intravilanul com Podu Turcului , aceasta fiind stapanita de catre reclamanti inca din anul 1963.

A mai aratat reclamantul ca din anul 1963 a exercitat o posesie utila si neintrerupta asupra imobilului compus din teren comportandu-se ca un adevarat proprietar.

Cauza a fost legal timbrata cu suma de 1440 lei si timbru judiciar in valoare de 3 lei la valoarea stabilita prin rapoartele de expertiza in specialitatea cadastru si constructii.

Legal citata parata nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.

Instanţa a încuviinţat şi administrat pentru reclamanti proba cu înscrisuri, cu declaraţiile martorilor, consemnate şi ataşate la dosar şi cu expertiză judiciara tehnică în specialitatea topografie si constructii.

La dosar au fost depuse, în fotocopie, următoarele înscrisuri certificat de atestare fiscala( fila 17) din dosar.

In cauza s-a dispus audierea martorilor Mihaila Ioan si Costache Neculai depozitii atasate la filele 14 si 15 din dosar.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Din anul 1963, reclamantii au dobandit o suprafata de teren si o constructie .

Din declaratiile martorilor audiati, declaratii atasate la filele 14,15 din dosar instanta retine ca reclamantii au stapanit inca din anul 1963 suprafata de teren de 1000 mp,teren impreuna cu o constructie compusa din casa de locuit si garaj in suprafata totala de 99,70 mp.

Martorii au mai aratat ca din anul 1963 si pana la data introducerii actiunii in constatarea uzucapiunii reclamantii au exercitat o posesie utila si netulburata asupra imobilului constand in teren si constructie .

Valoarea terenului asa cum rezulta din continutul raportului de expertiza in specialitatea topografie atasat la filele 43-53 din dosar este de 1495,44 lei.

Valoarea constructiei(casa de locuit si garaj) asa cum rezulta din continutul raportului de expertiza in specialitatea constructii atasat la filele 31-36 din dosar este de 20568 lei.

Tot in cadrul expertizelor terenul si constructia au fost identificate ca fiind , situate in com ,Podu Turcului, sat Sarbi avand urmatoarele vecinatati: la nord most def Perju Gheorghe ;la sud DS 358;la est Agherghinei Florinel, la vest most defunctului Radu Gheorghesi Perju Gheorghe.

Faţă de aceste aspecte instanţa apreciază că s-a făcut proba îndeplinirii condiţiilor necesare pentru constatarea prescripţiei achizitive de 30 de ani, reglementată de art. 1890 C.Civ., reclamantii exercitând asupra bunului imobil constând în casa de locuit si garaj si terenul în suprafaţă de 1000 mp, situat în, com Podu Turcului, sat Sarbi, jud Bacau , o posesie utilă, care respectă cerinţele art. 1847 şi următoarele C.Civ., vreme de mai mult de 30 de ani, (din anul 1970 şi până în prezent), nefiind tulburaţi de adevăratul proprietar al terenului, Primaria Comunei Podu Turcului şi nici de alte persoane care să pretindă vreun drept asupra bunului.

Pentru toate aceste considerente instanţa apreciază că cererea reclamantilor este întemeiată şi urmeaza a o admite, constatând dobândirea de către acesta a dreptului de proprietate asupra constructiei si terenului, care va fi identificat cu ajutorul rapoartelor de expertiză tehnică în specialitatea topografie si constructii.

In baza art 274 Cod Procedura Civila instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamantul R.N., domiciliat în comuna Podu Turcului, sat Sîrbi, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local comuna Podu Turcului .

Constata ca reclamantul a dobândit prin efectul uzucapiunii de treizeci de ani dreptul de proprietate asupra casei de locuit si garaj si a suprafeţei de 1000 mp teren ambele situate in intravilanul comuna Podu Turcului sat Sîrbi, cu următorii vecini:

la Nord moşt. defunctului Perju Gheorghe; la Est Agherghinei Florinel; la Sud DS 358 balast; la Vest moşt. defunct Radu Gheorghe si Perju Gheorghe.

Dispune plata către expertul Petcu Aurel a sumei de 500 lei, reprezentând onorariu definitiv pentru expertiza in specialitatea construcţii achitat cu chitanţa nr.2924360 /1/5.05.2010 (fl.16 ds.)

Dispune plata către expertul Apetroaiei Gheorghita a sumei de 500 lei, reprezentând onorariu definitiv pentru expertiza in specialitatea cadastru achitat cu chitanţa nr.2988427 /1/31.05.2010 (fl.21 ds.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 12.01.2011.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA DANIELA MARILENA BUŢUCAN DANIELA

Red. SDM/tehnoredact. BD

Ex.4

01.02.2011

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 12.01.2011 şi a devenit irevocabilă la data de 22.02.2011.

Etichete: