Top

Reîncredinţare minor

Dosar nr. 1044/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1201

Şedinţa publică de la 18.11.2010?????

Completul compus din:

PREŞEDINTE : JUDECĂTOR PANFIL SIMONA-CARMEN

GREFIER: BRADEA ANGELICA?????

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamanta C. M. şi pe pârâtul P. I., autoritate tutelară Comuna Stănişeşti, jud. Bacău şi autoritate tutelară Comuna Bogheşti, jud. Vrancea având ca obiect reîncredinţare minor.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns prezent apărătorul reclamantei, avocat Bouroş Serafina Angela, pârâtul P. I., lipsind reclamanta C. M., reprezentată, şi autorităţile tutelare Comuna Răchitoasa, şi Comuna Bogheşti.

Procedura legal îndeplinită cu părţile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, arătându-se că autoritatea tutelară Comuna Stănişeşti a efectuat ancheta socială la domiciliul numitei Neagoe Anişoara cu privire la creşterea şi educarea minorei Purice Mariana-Ionela, anchetă pe care a transmis-o prin fax cu adresa nr. 1542 din 12.11.2010, iar numita Neagoe Anişoara a răspuns solicitării instanţei, şi pârâtul s-a prezentat cu minora în instanţă în vederea audierii, după care:

S-a depus la dosar procesul-verbal încheiat astăzi, 18.11.2010, prin care s-a procedat la audierea minorei Purice Mariana, în camera de consiliu, fila 39dosar.

S-a procedat la identificarea pârâtului Purice Ionel, cu C.I. seria XC nr. 588139, CNP ____, domiciliat în sat. Slobozia Nouă, com. Stănişeşti, jud. Bacău.

Pârâtul, prezent în faţa instanţei, arată că nu este de acord cu acţiunea formulată de reclamantă, nu doreşte ca minorii să fie încredinţaţi reclamantei.

Atât reprezentantul reclamantei cât şi pârâtul, având cuvântul, arată că nu mai au alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză şi solicită cuvântul pe fond.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Bouroş Serafina Angela, pentru reclamantă, având cuvântul, solicită să fie modificată măsura de încredinţare a minorilor Purice Mariana-Ionela şi Purice Ionel-Marian, iar faţă de opţiunea minorei, solicită să fie modificată măsura de încredinţare a minorului Purice Ionel-Marian, având în vedere declaraţia martorilor, ancheta socială de la domiciliul părţilor. Totodată solicită să fie sistate efectele sentinţei civile nr. 439/30.10.2003, în ce priveşte obligarea la plata pensiei de întreţinere de către reclamantă în favoarea minorilor.

Solicită ca minorul Purice Ionel-Marian să fie încredinţat reclamantei, precum şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, şi depune la dosar chitanţa seria ADA, nr. 000093/18.11.2010 în sumă de 700 lei, reprezentând onorariu avocat.

Pârâtul, având cuvântul, solicită respingerea acţiunii, arătând că este de acord ca minorul Purice Ionel-Marian să fie încredinţat reclamantei, iar minora Purice Mariana-Ionela să rămână la dumnealui.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

?????

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 1044/829/01.09.2010 reclamanta C. M. l-a chemat în judecată pe pârâtul – P. I. solicitând instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să îi reîncredinţeze spre creştere şi educare pe minorii Purice Mariana Ionela şi Purice Ionel Marian şi să oblige pârâtul la plata unei pensii de întreţinere.

Reclamanta a arătat în cerere că a fost căsătorită cu pârâtul, iar din această căsătorie au rezultat trei copii minori din care unul i-a fost încredinţat ei, iar ceilalţi doi care în prezent sunt încredinţaţi pârâtului în urma acţiunii de divorţ. Se mai arată în cerere că a ţinut permanent legătura cu minorii şi că i-a ajutat financiar, că a dorit să respecte hotărârea judecătorească. A mai arătat reclamanta că minorul Ionel Marian a fugit de la tatăl său din luna iulie 2010, că pârâtul nu s-a interesat de acest lucru, însă minorul a povestit că trăia rău la tatăl său, că îl punea să fure, să muncească peste puterile lui şi că îl agresa fizic şi verbal.

Cererea a fost depusă însoţită de înscrisuri în fotocopie.

Pârâtul s-a prezentat la ultimul termen şi a arătat că nu este de acord cu acţiunea.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru de 8 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare însă s-a prezentat în instanţă la fiecare termen de judecată şi şi-a propus probe.

Reclamanta a solicitat şi instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri şi cu martorii.

La solicitarea instanţei, colectivele de autoritate tutelară ale comunelor Bogheşti şi Stănişeşti au efectuat o anchetă socială la domiciliul părţilor, rapoartele întocmite fiind depus la dosar.

În temeiul art. 42 alin. 1 Codul familiei instanţa a audiat minorii în camera de consiliu, procesele verbale întocmite în acest sens fiind depuse la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Părţile au trăit în concubinaj, iar din această relaţie au rezultat trei copii minori: Purice Cosmin Mădălin, născut la ___, Purice Mariana Ionela născută la __ şi Purice Ionel Marian născut la _.

Prin sentinţa 493/829/2003, minorul Purice Cosmin Mădălin au fost încredinţat reclamantei iar ceilalţi doi pârâtului. Reclamanta s-a recăsătorit, mai are un copil cu actualul soţ, iar în prezent este plecată în Italia la muncă.

Martorii audiaţi în instanţă au confirmat faptul că în prezent minorul Purice Ionel Marian a fugit de la tatăl său şi se află la locuinţa mamei sale, reclamanta, însă nu au format convingerea instanţei că pârâtul supune pe minorii care i-au fost încredinţaţi la tratamente necorespunzătoare unor copii. Mai mult, din anchetele sociale, şi din declaraţia minorei a cărei reîncredinţare se solicită, instanţa reţine că minorul Purice Ionel Marian are un comportament deviant şi dificil, pe care nici părinţii şi nici şcoala nu l-au putut gestiona corespunzător.

Din considerentele sentinţei 493/829/2003, instanţa reţine că pârâtul a fost cel în grija căruia au rămas toţi copii după despărţirea în fapt a părţilor, din anul 2002, iar din anul 2003, de la pronunţarea sentinţei, reclamanta a luat spre creştere pe cel mai mic dintre copii.

Dispoziţiile art. 44 din Codul familiei prevăd că „în cazul schimbării împrejurărilor, la cererea oricăruia dintre părinţi, instanţa judecătorească va putea modifica măsurile privitoare la drepturile şi obligaţiile personale sau patrimoniale între părinţii divorţaţi şi copii.”

În speţă, după cum rezultă din probatoriul administrat, nu s-au schimbat împrejurările avute în vedere de instanţă la data încredinţării celor doi minori tatălui pârât, decât sub aspectul faptului că minorul Purice Marian Ionel nu mai doreşte să locuiască cu tatăl său, neconfirmându-se susţinerile reclamantei privitoare la atitudinea necorespunzătoare a pârâtului.

Întrucât minorul Marian Ionel nu mai doreşte să locuiască cu tatăl său şi familia acestuia, şi având în vedere caracterizarea comportamentului său la şcoală şi în familie, instanţa apreciază oportun schimbarea mediului în care acesta să crească.

Privitor însă la minora Mariana Ionela, instanţa nu găseşte necesar ca aceasta să fie mutată din mediul în care a crescut, având în vederea opţiunea sa, faptul că nu a locuit cu mama sa de o lungă perioadă de timp şi că a fost până în prezent corespunzător îngrijită.

Având în vedere aceste considerente, instanţa va admite în parte cererea reclamantei şi va dispune în consecinţă, sistând totodată efectele sentinţei civile nr. 493/829/2003 privind obligarea reclamantei la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorilor Mariana Ionela şi Ionel Marian.

În ceea ce priveşte cererea reclamantei de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, instanţa, având în vedere că reclamanta nu a dovedit culpa pârâtului în schimbarea situaţiei care a dus la reîncredinţarea minorului Marian Ionel, precum şi faptul că cheltuielile de judecată se acordă potrivit art. 274 C.pr.civ în cazul culpei procesuale va respinge această cerere.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta C. M., domiciliată în com. ___, sat. Bicheşti, jud. __ în contradictoriu cu pârâtul Purice Ionel, domiciliat în com. _, sat. Slobozia Nouă, jud. __.

Încredinţează reclamantei minorul Purice Ionel-Marian, născut la ____.

Sistează efectele sentinţei civile nr. 493/30.10.1998 pronunţată de Judecătoria Podu Turcului în dosarul 808/829/2003 în ceea ce priveşte obligarea la plata unei pensii de întreţinere de către reclamantă în favoarea minorei Purice Mariana-Ionela şi a minorului Purice Ionel-Marian.

Respinge cererea reclamantei de obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.11.2010.

Preşedinte, Grefier,

judecător Panfil Simona Carmen Bradea Angelica

red./tehnored. 6ex.

S.P./A.B.

08.12.2010 Copie conformă cu originalul

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 05.01.2011 şi a devenit irevocabilă la aceeaşi dată.

Etichete: