Top

Somaţie de plată

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 387/829/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR. 312

Şedinţa publică de la 29.04.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : PANFIL SIMONA CARMEN

Cu participare:

GREFIER : OPRIŞAN DANIELA

Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect „somaţie de plată” formulată de creditoarea S.C. ___S.R.L în contradictoriu cu debitoarea S.C.____S.R.L.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit creditoarea S.C. ____S.R.L şi debitoarea S.C. ___S.R.L ?????

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că pricina se află la primul termen de judecată, părţile au fost legal citate, după care:

Instanţa constată că, prin acţiunea formulată, creditoarea S.C.____S.R.L a solicitat judecata în lipsă.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare.

INSTANŢA

Asupra cauzei comerciale deduse judecăţii, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul judecătoriei Podu Turcului sub nr. 387/829/2010 din 12.04.2010, creditoarea S.C.___S.R.L a solicitat instanţei emiterea unei ordonanţe prin care debitoarea S.C. ____SRL să fie obligată la plata sumei de 1 977,60 lei, reprezentând debit neachitat.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii creditoarea arată că a încheiat cu debitoarea raporturi contractuale pentru livrări de produse alimentare pentru care a emis facturi fiscale pe care debitoarea nu le-a achitat.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine:

Creditoarea şi debitoarea au derulat relaţii contractuale pentru livrare de produse alimentare respectiv alimentare/zaharoase/dulciuri.

Contractul a fost încheiat în forma simplificată a facturii.

În derularea contractului creditoarea a emis facturile: nr. 84682/26.10.2009 în cuantum de 451,66 lei (fila 3 ds.), nr.84681/26.10.2009 în cuantum de 1725,94 lei(fila 4 ds) din care debitoarea a achitat suma de 200,00 lei prin chitanţa nr. 103927/08.04.2010(fila 5 ds.), rămânând un rest de plată de 1977,60 lei.

Creanţa este recunoscută de debitoare, facturile fiind semnate şi ştampilate de aceasta, dar şi prin plata parţială a facturilor.

Potrivit art. 1 din O.G. 5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris, însuşit de părţi prin semnătură şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau alte prestaţii.

Din textul enunţat anterior, instanţa reţine că creanţa pretinsă de creditor trebuie că fie certă, lichidă şi exigibilă, să fie constatată printr-un înscris şi să fie recunoscută de debitor.

Creanţa pretinsă de creditoare debitorului întruneşte condiţiile prevăzute de art. 1 din O.G. 5/2001, şi anume este certă, existenţa ei rezultând din acte recunoscute de debitoare, este lichidă, câtimea ei fiind determinată, fiind expres recunoscută de debitoare, prin înscrisul ataşat la dosar.

Pentru considerentele expuse, instanţa urmează a admite cererea şi în temeiul art. 6 din OG 5/2001, va emite o ordonanţă care va conţine somaţia de plată şi termenul de plată.

Potrivit 274 C.pr.civ, instanţa urmează a dispune obligarea debitoarea la plata cheltuielilor de judecată, ocazionate de desfăşurarea procesului, constând în taxă de timbru şi timbru judiciar, în cuantum de 39,3 lei.

Faţă de cele ce preced, instanţa urmează a dispune conform dispozitivului ce urmează.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de emitere a somaţiei de plată formulată de creditoarea S.C. _____S.R.L, cu sediul în mun. __, str. Ciprian Porumbescu nr. 27, în contradictoriu cu debitoarea SC ___ S.R.L., cu sediul în sat ___, com. ____, jud. Bacău.

Somează debitoarea SC ___ S.R.L ca în termen de 15 zile de la primirea prezentei ordonanţe să plătească creditoarei S.C. ______S.R..L, suma de 1977,60 lei, debit neachitat, şi suma de 39,3 lei cheltuieli de judecată.

Cu drept la acţiune în anulare pentru debitoare, în termen de 10 zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.04.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător Panfil Simona Carmen Oprişan Daniela

Red./Tehnored. 4 ex.

P.S/O.D

25.05.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 11.06.2010.

Etichete: