Top

Somaţie de plată

Dosar nr.672/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 454/14.10.2009

Şedinţa publică de la 14.10.2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE :WW

Cu participare :

GREFIER – ZZ

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe creditoarea SC – S.R.L şi debitoarea SC S.R.L , având ca obiect „somaţie de plată”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat Tănase Eduard pentru creditoare, lipsă fiind debitoarea SC -S.R.L Găiceana.

Procedura nelegal îndeplinită cu creditoarea deoarece a fost citată SC S.R.L în loc de SC S.R.L, procedură acoperită prin prezenţa d-lui avocat Tănase Eduard la termen.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează următoarele :

– cauza este la al patrulea termen de judecată;

– procedura de citare a fost acoperită prin prezenţa apărătorului creditoarei la termenul de astăzi, după care :

Apărătorul creditoarei depune la dosarul cauzei chitanţa seria PTC nr. 9296 din data de 23.09.2009 în sumă de 39 lei reprezentând contravaloare taxă judiciară de timbru.

Apărătorul creditoarei prezintă instanţei de judecată chitanţierul şi facturile în original pentru confruntare.

La interpretarea instanţei, apărătorul creditoarei arată că îşi desfăşoară activitatea în continuare debitoarea.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul.

Apărătorul creditoarei, având cuvântul, solicită admiterea cererii, respectiv obligarea debitoarei SC -SRL cu sediul în comuna Găiceana, judeţul Bacău să plătească debitoarei suma de 2972 lei reprezentând diferenţă contravaloare servicii prestate, cu cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând

Asupra cauzei comerciale deduse judecăţii, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 672/18.08.2009, creditoarea SC- SRL a chemat în judecată pe debitoarea SC – SRL, pentru ca instanţa, prin hotărâre judecătorească să dispună emiterea unei somaţii de plată prin care să someze debitoarea să achite suma de 2972 lei reprezentând debit neachitat şi cheltuieli de judecată.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea în fapt a cererii sale creditoarea arată că la data de 28.02.2009 a finalizat execuţia unei lucrări constând în mobilier pentru farmacie pentru societatea debitoare, costurile lucrării fiind de 3972 lei, iar din această sumă debitoarea a achitat doar suma de 1000 de lei în avans, urmând ca în termen de o lună să achite şi diferenţa, pe care însă nu a mai achitat-o.

Cererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile OG 5/2001.

Debitoarea, legal citată, nu a depus întâmpinare.

Creditoarea a depus în sprijinul cererii sale înscrisuri.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine:

Între părţi s-au derulat relaţii comerciale de prestări servicii în baza cărora creditoarea a confecţionat pentru debitoare mobilier pentru farmacie în valoare de 3972 de lei, aceasta fiind dovedit cu factura fiscală nr. 6/28.03.2009 (fila 2).

Din această sumă societatea debitoare a achitat suma de 1000 de lei, conform chitanţei nr.5/28.03.2009(fila 2),rămânând de achitat o diferenţă de 2972 de lei,sumă pe care societatea debitoare nu a făcut dovada că ar fi achitat-o.

Potrivit art. 1 din OG 5/2001 procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin înscris ori alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea unor servicii, lucrări ori alte prestaţii.

Din textul enunţat anterior, instanţa reţine că, creanţa pretinsă de creditor trebuie că fie certă, lichidă şi exigibilă, să fie constatată printr-un înscris şi să fie recunoscută de debitor.

Instanţa reţine că în speţă sunt îndeplinite cerinţele mai sus enumerate, având în vedere că factura fiscală a fost însuşită de către societatea debitoare prin semnarea acesteia, şi va admite astfel cererea, urmând a emite o ordonanţă care va conţine somaţia de plată şi termenul de plată.

Având în vedere dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga debitoarea la plata către creditoare a cheltuielilor de judecată reprezentând taxă de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite cererea formulată de creditoarea SC – SRL cu sediul în -, str. Mihai Viteazu, nr. 7, bl. C2, sc. C, et. 2, ap. 46, judeţul – în contradictoriu cu creditoarea SC – SRL cu sediul în comuna Găiceana, judeţul Bacău.

Somează debitoarea SC – SRL cu sediul în comuna Găiceana, judeţul Bacău, să plătească creditoarei SC – SRL suma de 2972 lei, reprezentând diferenţă contravaloare servicii prestate, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri.

Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 39 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.10.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

WW/ZZ

19/19.10.2009

Ex. 4

Etichete: