Top

Somaţie de plată

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 215/829/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR. 368

Şedinţa publică de la 12.05.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : STOICA DANIELA MARILENA

Cu participare:

GREFIER : OPRIŞAN DANIELA

Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect „somaţie de plată” formulată de creditoarea S.C. ___S.R.L în contradictoriu cu debitoarea S.C.___ S.R.L.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit creditoarea S.C. ___S.R.L şi debitoarea S.C. ___S.R.L ?????

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că pricina se află la primul termen de judecată, părţile au fost legal citate, după care:

Instanţa constată că, prin acţiunea formulată, creditoarea S.C. ___S.R.L a solicitat judecata în lipsă.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

INSTANTA

-deliberand-

Asupra cauzei comerciale deduse judecăţii, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. 215/829/2010 din 24.03.2010, reclamanta/ creditoarea S.C ____SRL, cu sediul in Bacău a chemat în judecată pârâta SC ____ SRL cu sediul in com ___, jud Bacau pentru ca instanţa, prin hotărâre judecătorească să dispună somarea acesteia la plata sumei de 9879,88 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii reclamanta arată că între creditoare si debitoare au fost incheiate raporturi comerciale ce au avut ca obiect livrarea de produse alimentare.

În susţinerea cererii reclamanta a depus acte.

Pârâta nu s-a prezentat în instanţă şi nu a contestat debitul .

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine:

Între părţi s-au relatii comerciale atestate de facturi fiscale acceptate la plata de catre societatea debitoare(filele 3-11)din dosar.

Potrivit art.1 din OG. Nr.5/2001, procedura somaţiei plată se desfăşoară în scopul realizării creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris , însuşit de părţi sub semnătură ori prin alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii , lucrări sau orice alte prestaţii.

În conf. cu art. 379 C .pr. civ. o creanţă este certă atunci când existenţa sa rezultă din însuşi actul de creanţă sau din alte acte, emanate de la debitor.

Intrucat facturile fiscale atasate la dosar de catre creditoare au fost acceptate la plata de catre societatea debitoare, ele au caracterul unui inscris in sensul dispozitiilor art 1 din OG 5/2001 privind procedura somatiei de plata. Analizând înscrisurile constatatoare ale creanţei instanţa reţine că aceasta este certă , lichidă iar exigibilitatea rezultă din nerespectarea de către debitor a termenului de plata.

Faţă de cele mai sus arătate instanţa, va admite cererea si va dispune somarea debitoarei la plata datoriei.

In baza art 274 Cod Procedura Civila va obliga debitoarea si la plata cheltuielilor de judecata constand in taxa de timbru si timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de emitere a somaţiei de plată formulată de creditoarea S.C. ___S.R.L, cu sediul în mun. —, str. ______nr. 27, jud. Bacău în contradictoriu cu debitoarea SC ___ S.R.L., cu sediul în com. ___ nr. 578, jud. Bacău.

Dispune emiterea somaţiei de plată pentru suma de 9879,88 lei împotriva debitoarei SC ___SRL.

Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 39,3 lei constând în cheltuieli de judecată.

Cu acţiune în anulare pentru debitoare, în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.05.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA DANIELA MARILENA OPRIŞAN DANIELA

Red./Tehnored. 4 ex.

S. D.M./O.D

27.05.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 12.05.2010.

Etichete: