Top

Sentinţă civilă

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR. 5385/2006 PLÂNGERE LEGEA 18/1991

ÎNREG.10.08.2006

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3041

Şedinţa publică din data de 08.10.2007

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – LUMINIŢA ANGHEL

GREFIER – MIHAELA ANDREI

La ordine a venit spre soluţionare pronunţarea în dosarul civil nr. 53854/2006 având ca obiect plângerea împotriva Legii 18/1991,promovată de reclamantul STURDZA ELIE VLAD(ELIAS STURDZA MAUROCORDATO), cu domiciliul ales în BRAŞOV, str. MIHAIL KOGĂLNICEANU nr. 14, sc. A, ap. 1, judeţul BRAŞOV, prin mandatar STURDZA MICHAEL – ANDREW, domiciliat în oraş SALCEA, nr. 805, judeţul SUCEAVA şi avocat ADAM IOAN , domiciliat în BRAŞOV, str. DOBROGEA nr. 37, judeţul BRAŞOV, în contradictoriu cu pârâtele COMISIA LOCALĂ BRUSTUROASA pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor , COMISIA LOCALĂ PALANCA pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ,COMISIA LOCALĂ ASĂU pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor , COMISIA LOCALĂ AGĂŞ pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor , COMISIA LOCALĂ DĂRMĂNEŞTI pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, COMISIA LOCALĂ DOFTEANA pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ,COMISIA LOCALĂ COMĂNEŞTI pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor,COMISIA LOCALĂ MOINEŞTI pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi COMISIA JUDEŢEANĂ BACĂU stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în contradictoriu cu intervenienta în interes propriu DIRECŢIA SILVICĂ BACĂU.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 02.10.2007, fiind consemnate în încheierea de amânarea pronunţării de la acea dată şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Prin cererea promovată pe rolul JUDECĂTORIEI BACĂU sub nr. 7312 din 15.06.2006, reclamantul ELIAS STURDZA MAUROCORDATO(ELIE VLAD STURDZA) , cu domiciliul ales în oraş SALCEA, str. MARE, nr. 805, judeţul SUCEAVA, a chemat în judecată pe pârâtele:

– COMISIA JUDEŢEANĂ BACĂU stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

– COMISIA LOCALĂ BRUSTUROASA pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ,

– COMISIA LOCALĂ ASĂU pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

– COMISIA LOCALĂ AGĂŞ pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

– COMISIA LOCALĂ DOFTEANA pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

– COMISIA LOCALĂ COMĂNEŞTI pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

– COMISIA LOCALĂ MOINEŞTI pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

– COMISIA LOCALĂ DĂRMĂNEŞTI pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

– COMISIA LOCALĂ PALANCA pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor solicitând :

– Anularea H.C.J. nr. 10068/3.05.2006;

– Obligarea Comisiei Judeţene să admită cererile de retrocedare în natură , să elibereze titluri de proprietate, să pună în posesie, cu obligarea la plata daunelor cominatorii.

Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru, conform art. 42 Legea 1/2000 introdus prin Legea 247/2005.

În motivare se arată că reclamantul, în calitate de succesor în linie descendentă după autorul DIMITRIE N. GHICA (născut în anul 1839 şi decedat în anul 1923) şi succesor colateral după NICOLAE D. GHICA(născut în anul 1875 şi decedat în anul 1921), este îndreptăţit la reconstituirea dreptului de proprietate pentru următoarele suprafeţe de teren:

– suprafaţa de 9.560 ha teren forestier situat pe raza comunelor PALANCA şi BRUSTUROASA – domeniul „PALANCA”;

– suprafaţa de 7.995 ha teren forestier situat pe raza comunelor ASĂU şi GOIOASA – domeniul „CIOBĂNUŞ”;

– suprafaţa de 6.302 ha teren forestier situat pe raza comunelor DĂRMĂNEŞTI şi DOFTEANA – domeniul „BRĂTULEŞTI”;

– suprafaţa de 5.532 ha teren forestier situat pe raza comunelor AGĂŞ şi ASĂU – domeniul „AGĂŞ”;

– suprafaţa de 2.218 ha teren forestier situat pe raza comunelor COMĂNEŞTI şi MOINEŞTI – domeniul „COMĂNEŞTI”,

– suprafaţa de 50 ha teren agricol situat pe raza oraşului COMĂNEŞTI;

– suprafaţa de 11.620 ha teren forestier situat pe raza comunei DOFTEANA – domeniul „DOFTEANA” şi „BELEGHET”;

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 668, 666, 664, 700 Cod civil, Legea 18/1991 cu modificările ulterioare.

Prin sentinţa civilă nr. 4554/5.07.2006 a JUDECĂTORIEI BACĂU, cauza a fost declinată în favoarea JUDECĂTORIEI ONEŞTI, motivat de locul situării imobilelor.

DIRECŢIA SILVICĂ BACĂU a formulat cerere de intervenţie accesorie (fila 28 dosar 7312/2006 al JUDECĂTORIEI BACĂU). În motivare se arată că prezenta cerere este făcută în interesul pârâtei COMISIA JUDEŢEANĂ BACĂU stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor deoarece DIRECŢIA SILVICĂ are desemnat un membru în această comisie şi un membru în comisia tehnică.

Pârâta COMISIA JUDEŢEANĂ BACĂU stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a depus întâmpinare( fila 27 dosar 5385/2006 al JUDECĂTORIEI ONEŞTI) prin care a invocat excepţia de necompetenţă materială. În motivare se arată că potrivit art. 53 al. 2 Legea 18/1991 republicată, împotriva hotărârii Comisiei Judeţene se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul. Astfel, în opinia pârâtei, competenţa ar reveni JUDECĂTORIEI MOINEŞTI.

Pârâta COMISIA LOCALĂ COMĂNEŞTI pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a depus întâmpinare prin care a formulat excepţia necompetenţei materiale a JUDECĂTORIEI ONEŞTI (fila 30 dosar 5385/2006 al JUDECĂTORIEI ONEŞTI), întemeiată pe aceleaşi argumente juridice ca întâmpinarea de mai sus.

Pârâta COMISIA LOCALĂ PALANCA pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a depus întâmpinare prin care a învederat că cererea reclamantului nu întruneşte condiţiile art. 13 al. 2 lit. e din Regulamentul aprobat prin H.G. 890/2005.

Pârâta COMISIA LOCALĂ ASĂU pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a depus întâmpinare (fila 62 dosar 5385/2006 al JUDECĂTORIEI ONEŞTI), invocând excepţiile necompetenţei teritoriale a JUDECĂTORIEI ONEŞTI, considerând că JUDECĂTORIA BACĂU este competentă să judece cauza.

Pârâta COMISIA LOCALĂ BRUSTUROASA pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a depus întâmpinare (fila 63 dosar 5385/2006 al JUDECĂTORIEI ONEŞTI), precizând că cererea reclamantului nu îndeplineşte condiţiile art. 13 al. 2 lit. e din Regulamentul aprobat prin H.G. 890/2005.

Pârâta COMISIA LOCALĂ MOINEŞTI pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a depus întâmpinare (fila 76 dosar 5385/2006 al JUDECĂTORIEI ONEŞTI), invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a acesteia, motivat de faptul că terenul din pct. „VĂSIEŞTI”, aparţine OCOLULUI SILVIC DĂRMĂNEŞTI.

Excepţia necompetenţei materiale şi teritoriale a fost pusă în discuţia părţilor şi, prin încheierea din 6.10.2007, JUDECĂTORIA ONEŞTI s-a declarat competentă să judece cauza. La acelaşi termen, reprezentantul DIRECŢIEI SILVICE a precizat că cererea de intervenţie are caracter de intervenţie în interes propriu.

În susţinerea pretenţiilor sale, reclamantul a depus la dosar înscrisuri, care, potrivit art. 167 Cod procedură civilă au fost încuviinţate de instanţă, probă pe care instanţa a considerat – o utilă, pertinentă şi concludentă cauzei.

Pârâta COMISIA JUDEŢEANĂ BACĂU stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a depus la dosar următoarele înscrisuri, probă, de asemenea încuviinţată de instanţă:

– cererea adresată COMISIEI JUDEŢENE de fond funciar, înregistrată sub nr. 307444/23.11.2005;

– procură pentru d-ul TRAIAN CICHI

– copie paşaport ELIE VLAD STURDZA;

– certificat de naştere – traducere legalizată;

– extras – certificat naştere ZOE MAVROCORDAT;

– certificat căsătorie STURDZA MIHAIL;

– certificat deces ZOE STURDZA MAVROCORDAT;

– extras naştere ALECSANDRU MAVROCORDAT;

– copie registru născuţi : ALECSANDRU MAVROCORDAT;

– sentinţa civilă nr. 138/2003 a TRIBUNALULUI BUCUREŞTI;

– act naştere MARIA GHICA;

– registru pentru căsătoriţi LEON MAVROCORDAT şi MARIA D. GHICA;

– registru pentru morţi – MARIA MAVROCORDAT;

– registru pentru născuţi : NICULAE D. GHICA;

– certificat de deces DIMITRIE GHICA;

– certificat de calitate de moştenitor;

– declaraţie ELIE VLAD STURDZA;

– certificat de calitate de moştenitor după DIMITRIE GHICA;

– act de partaj de ascendent;

– adresa Arhivelor Naţionale către GHYKA MARIA TUDORA;

– aviz nr. 51/1947 de la MINISTERUL AGRICULTURII şi DOMENIILOR;

– decizia din 18.04.1946 a Comisiei Judeţene de Îndrumarea Aplicării Reformei Agrare;

– memoriul succesorilor N.D.GHICA COMĂNEŞTI nr. 2786/2606, 1946;

– actul de împărţeală a moşiei COMĂNEŞTI/25.11.1872;

– titlul de proprietate nr. 1169917/2005;

– proces-verbal de punere în posesie nr. 2094/2005;

– declaraţie ELIE VLAD STURDZA;

– memoriu înregistrat la PREFECTURĂ sub nr. 308390;

– arborele genealogic al familiei COMĂNEŞTI;

– memoriul adresa Comisiei Locale DĂRMĂNEŞTI;

– convenţiunea de rămânere în indiviziune;

– Monitorul Oficial (partea 1 B) nr. 250 – pag. 9950 – 995;

– Ciornă din Situaţia Pădurilor la nivelul anului 1945- 1948;

– Memoriul adresat comunei DOFTEANA;

– Referatul Comisiei Locale MOINEŞTI;

– Proces-verbal şedinţă Comisie Locale MOINEŞTI;

– Cererea d-lui ELIE VLAD STURDZA la CONSILIUL LOCAL MOINEŞTI;

– Cererea d-lui ELIE VLAD STURDZA la CONSILIUL LOCAL DĂRMĂNEŞTI;

– Contestaţia d-lui ELIE VLAD STURDZA la CONSILIUL LOCAL DĂRMĂNEŞTI;

– Referatul Comisiei Locale DĂRMĂNEŞTI;

– Referatul Comisiei Locale BRUSTUROASA;

– Cererea adresată CONSILIUL LOCAL PALANCA;

– Cererea adresată CONSILIUL LOCAL COMĂNEŞTI;

– Cererea adresată CONSILIUL LOCAL BRUSTUROASA;

– Cererea adresată CONSILIUL LOCAL AGĂŞ;

– Cererea adresată CONSILIUL LOCAL DOFTEANA;

– Contestaţia adresată CONSILIUL LOCAL ASĂU;

– Cererea adresată CONSILIUL LOCAL ASĂU;

– Referatul Colectivului de Lucru al Comisiei Judeţene;

– Hotărârea Comisiei Judeţene nr. 10068/03.05.2006.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru mai multe terenuri cu pădure şi terenuri arabile, motivându-şi vocaţia de descendent după DIMITRIE N. GHICA, decedat în anul 1921, după cum urmează:

NICOLAE GHICA

n. 1798 d. 1853

(autorul după care fii săi

Au făcut partajul amiabil al pădurilor

în 1872)în 5 loturi

fiu fiu fiu fiu fiu

GHEORGHE EUGEN GHICA DIMITRIE NICOLAE MARIA

(IORGU) 1840-1913 îi revine N. GHICA GHICA GHICA

GHICA Lotul nr.3(Pădurile n.1839-d.1923 îi revine Lotul 4 (căsătorită Stir-

Îi revine Lotul 2 „BRĂTULEŞTI”şi (autorul nostru a (pădurile”DOFTEANA bey) îi revine

„AGĂŞ”)pe care le lasă dobândit prin partaj şi „BELEGHET”) Lotul 5

prin testament lui NICO- Lotul 1(pădurile „CO-

LAE D. GHICA n. 1875 MĂNEŞTI” şi”PA-

d. 1921 nepotul său de LANCA”).

frate.

Testament fiu fiică

NICOLAE D.GHICA MARIA GHICA

(n. 1875 d. 1921) dobândeşte numai prin testament de la 1870- d. 1950

EUGEN GICA(1840-1913) pădurile”BRĂTULEŞTI”şi

„AGĂŞ”, Pădurea”CIOBĂNUŞ” din Lotul 2 prin cumpărare

(act neînscris) ce i-a fost expropriată M.OF.nr. 259 din 08.11.1947. fiica

ZOE MAVROCORDAT

n.1890-d- 1973

Fiu fiu fiu fiică fiu

NICOLAE EUGEN DIMITRIE(DEDE) YVETTE ELIE VLAD STURDZA

GHICA GHICA GHICA GHICA n. 1916

(n.1920 – d.?) n.1903-d.1973 n.1908-d.1941 RECLAMANT

Proprietarul întregii averi intitulată MARIA COMĂNEŞTI, a fost autorul comun NICOLAE GHICA, decedat în anul 1953.

În anul 1872, prin actul numit „Act de împărţeală a moşiei COMĂNEŞTI” fiii acestuia au împărţit pe cale amiabilă, averea rămasă de la tatăl lor, constând în terenuri cu destinaţie forestieră(păduri) în cinci loturi, atribuirea făcându-se, după cum rezultă din conţinutul actului, prin tragere la sorţi, actul fiind autentificat potrivit legii.

Sorţii au decis următoarele:

Lotul nr. 1, moşiile COMĂNEŞTI şi PALANCA, revin lui DIMITRIE N. GHICA, decedat la 1923.

Lotul nr. 2 a revenit lui MARIA GHICA căsătorită STIRBEY şi nu prezintă interes în cauză.

Lotul nr. 3 a revenit lui EUGEN GHICA, pădurile BRĂTULEŞTI şi AGĂŞ, pe care acesta le-a testat în favoarea lui N.D. GHICA, decedat în 1923, nepotul său.

Lotul nr. 4 a revenit lui NICOLAE GHICA, pădurile DOFTEANA şi BELEGHET, pe care le-a vândut fratelui său DIMITRI N. GHICA, decedat în 1923, beneficiarul lotului nr. 1.

Lotul nr. 5 a revenit lui GHEORGHE (IORGU) GHICA.

Lotul nr. 1 se compune , aşadar, din pădurile COMĂNEŞTI şi PALANCA. Printr-un act de vânzare-cumpărare transcris în Registrul de transcripţiuni al TRIBUNALULUI BACĂU sub nr. 116/17.12.1871 DIMITRIE N. GHICA a cumpărat drepturile de la fratele său NICOLAE GHICA căruia i-a revenit Lotul nr. 4, compus din pădurile DOFTEANA şi BELEGHET. Actul nu a fost depus la dosar.

D. N. GHICA, decedat în anul 1923, a avut doi copii: un fiu – NICOLAE D. GHICA(născut în anul 1875, decedat în anul 1921) şi o fiică – MARIA GHICA(născută în anul 1870, decedată în anul 1950).

Descendenţa reclamantului se explică, prin aceea că mama reclamantului – ZOE MAVROCORDAT(născută în anul 1890, decedată în anul 1973), a fost fiica MARIEI GHICA.

În timpul vieţii sale, DIMITRIE N. GHICA (decedat în anul 1923) face un partaj de ascendent în anul 1902 prin care, împarte o parte din averea sa, respectiv moşiile COMĂNEŞTI şi PALANCA şi alte bunuri mobile corporale şi incorporale către fiul său, NICOLAE D. GHICA (decedat în anul 1921) şi către fiica sa MARIA GHICA, căsătorită MAVROCORDAT, bunica reclamantului.

NICOLAE D. GHICA a dobândit , exclusiv cu titlu de proprietate prin testament, pădurile BRĂTULEŞTI şi AGĂŞ, ce au compus Lotul nr. 3 din partajul amiabil din anul 1872, ca urmare a testamentului făcut de EUGEN GHICA(decedat în aul 1913) beneficiarul Lotului nr. 3, către nepotul de frate, N.D.GHICA, decedat în anul 1921.

N.D.GHICA a dobândit în timpul vieţii sale şi pădurea „CIOBĂNUŞ”(parte din lotul nr. 5) prin act sub semnătură privată netranscris.

Numiţii YVETTE N.D. GHICA – COMĂNEŞTI, DIMITRIE N.D. GHIKA – COMĂNEŢTI, EIGEN N.D. GHICA – COMĂNEŞTI şi YVONNE N.D. GHICA – COMĂNEŞTI pentru minorul NICULAI N.D. GHICA – COMĂNEŞTI au încheiat o „Convenţie de rămânere în indiviziune şi Regulament de administraţiunea şi folosinţa averei indivize” la data de 27.07.1937. Primii trei sunt copii majori şi cel de-al patrulea, fiul minor al lui NICOLAE D. GHICA, decedat în anul 1921.

În convenţie a fost inserată averea mobilă şi imobilă a defunctului N.D. GHICA aşa cum a fost inventariată şi descrisă în dosarul SUCCESIUNI din anul 1921 al TRIBUNALULUI ILFOV, sector EV C.C., dosar nr. 1659/1926, precum şi deciziunea pronunţată de către MINISTERUL de FINANŢE pentru plata taxelor succesorale.

La punctul d din această convenţie se precizează că imobilele care intră în compunerea masei succesorale sunt: domeniile BRĂTULEŞTI( comuna DĂRMĂNEŞTI), COMĂNEŞTI( com. COMĂNEŞTI), VĂSÎIEŞTI ( com. VĂSÎIEŞTI), CIOBĂNUŞ (com. ASĂU), AGĂŞ(com. AGĂŞ), şi PALANCA (com. BRUSTUROASA).

În Monitorul Oficial nr. 259/8.11.1947 de precizează că se expropriază pădurile PALANCA, AGĂŞ, CIOBĂNUŞ, ŞUPAN, VĂSÎIEŞTI şi BRĂTULEŞTI de la succesorii N.D. GHICA – COMĂNEŞTI.

Comisiunea Judeţeană de Îndrumare Aplicării Reformei Agrare, din judeţul BACĂU, în şedinţa din 18.04.1946, respinsese contestaţiile făcute de EUGEN N.D. GHICA şi NECULAI N.D. GHICA, în contra deciziei Comisiei de Reformă Agrară din Plasa MOINEŞTI din 21.03.1946, în sensul că s-a dispus:

Exproprierea a 2/3 din totalitatea bunurilor agricole, pădurilor, a viilor şi clădirilor , a întregului inventar viu şi mort pe care îl posedă succesiunea N.D. GHICA – COMĂNEŞTI în comunele de pe VALEA TROTUŞULUI: PALANCA, DĂRMĂNEŞTI, AGĂŞ, ASĂU, LĂLOAIA, GOIOASA, MOINEŞTI, BRUSTUROASA şi COMĂNEŞTI.

În aceeaşi şedinţă s-a admis în parte contestaţia lui DIMITRIE N. D. GHICA – COMĂNEŞTI şi i-a rezervat dreptul la 1/3 din domeniul forestier, în sensul deciziei nr. 884/1945 a MINISTERULUI AGRICULTURII şi DOMENIILOR, situat pe teritoriul comunelor: PALANCA, DĂRMĂNEŞTI, AGĂŞ, ASĂU, LĂLOAIA, GOIOASA, MOINEŞTI, BRUSTUROASA , COMĂNEŞTI asupra căreia rămâne coproprietar cu Statul, care are dreptul asupra a 2/3.

La data de 26.06.1946, succesorii N.D. GHICA – COMĂNEŞTI au adresat un memoriu prin care susţineau că sub nicio formă şi sub nici un titlu nu poate fi supusă exproprierii pădurea COMĂNEŞTI – VĂSÎIEŞTI.

MINISTERUL AGRICULTURII şi DOMENIILOR – COMITETUL CONSULTAŢIE de REFORMĂ AGRARĂ dă Avizul nr. 51 din 6.12.1947 la exproprierea în proporţie de 2/3 în favoarea Statului a pădurilor succesiunii N.D. GHICA – COMĂNEŞTI şi la exproprierea integrală a tuturor bunurilor agricole, păşunile, a poienilor peste 3 ha, a clădirilor inclusiv castelul, aflate pe aceste terenuri expropriate integral, a întregului inventar viu şi mort pe care îl posedă succesiunea N.D. GHICA – COMĂNEŞTI în comunele de pe VALEA TROTUŞULUI: PALANCA, DĂRMĂNEŞTI, AGĂŞ, ASĂU, LĂLOAIA, GOIOASA, MOINEŞTI, BRUSTUROASA , COMĂNEŞTI.

Faţă de aceste dovezi, COMISIA JUDEŢEANĂ BACĂU, prin hotărârea nr. 10068/3.05.2006, s-au validat hotărârile Comisiilor Locale de fond funciar BRUSTUROASA , PALANCA, ASĂU, DĂRMĂNEŞTI, COMĂNEŞTI , MOINEŞTI,AGĂŞ, DOFTEANA, de respingere a cererilor formulate de reclamant, cu motivaţia că nu sunt îndeplinite condiţiile art. 61 al. 1 şi art. 13 al. 2 lit. e din Regulamentul aprobat prin H.G. 890/2005.

Legislaţia în materie funciară a stabilit că reconstituirea dreptului de proprietate se face pentru suprafaţa de teren pe care a avut-o proprietarul deposedat.

Art. 3 pct. 5 Legea 1/2000 modificată dă definiţia proprietarului deposedat, ca fiind persoana titulară a dreptului de proprietate în momentul deposedării.

Art. 61 H.G. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea Comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi a modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a titularilor, prevede imperativ că reconstituirea se va face având în vedere structura de proprietate existentă la momentul deposedării abuzive a acestor terenuri de către regimul comunist.

Aşa cum s-a arătat, proprietarii deposedaţi au fost succesorii defunctului NICOLAE D.GHICA şi anume: NICOLAE GHICA, EUGEN GHICA, DUMITRU GHICA, YVETTE GHICA , faţă de care reclamantul este rudă de gradul V, moştenirea în linie colaterală fiind posibilă până la gradul patru de rudenie inclusiv.

În consecinţă se va respinge plângerea reclamantului pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru pădurile de la PALANCA, DĂRMĂNEŞTI, AGĂŞ, ASĂU, LĂLOAIA, GOIOASA, MOINEŞTI, BRUSTUROASA , COMĂNEŞTI.

Susţinerea reclamantului că pădurile DOFTEANA şi BELEGHET ar fi cumpărate de către DIMITRIE GHICA nu este susţinută cu nici un act. În actul de împărţeală din anul 1872, pădurile DOFTEANA şi BELEGHET au căzut în lotul nr. 4 – NICOLAE GHICA, situaţie care face să nu fie consemnate în actul de împărţeală de ascendent din anul 1902, făcut de DIMITRIE GHICA (decedat în anul 1853).

Cât priveşte pe MARIA GHICA ( bunica reclamantului şi sora lui N.D. GHICA) , aceasta a primit ca moştenire numai bani, nu şi păduri, ca urmare a actului de împărţeală din anul 1902.

Suprafeţele de pădure din DOFTEANA şi BELEGHET au fost expropriate din proprietatea CREDITULUI FUNCIAR RURAL – MONITORUL OFICIAL nr. 259/ 8.11.1947 – ceea ce conduce la concluzia că aceste proprietăţi au fost ipotecate în favoarea creditorilor.

Ca urmare, se va respinge plângerea reclamantului şi pentru pădurile de la DOFTEANA şi BELEGHET.

Se va menţine hotărârea atacată.

Se vor respinge excepţiile privind necompetenţa materială şi teritorială – a se vedea încheierea din 6.10.2006.

În conformitate cu dispoziţiile art. 52 Legea 18/1991 republicată , se va respinge excepţia invocată de COMISIA LOCALĂ MOINEŞTI, aceasta având calitate procesuală activă.

Cererea de intervenţie formulată de DIRECŢIA SILVICĂ BACĂU va fi respinsă ca netemeinică şi nici fondată. Simpla împrejurare de a avea câte un membru în COMISIA JUDEŢEANĂ BACĂU şi în comisia tehnică, nu-i conferă drepturi proprii asupra controlului retrocedărilor de terenuri.

Se va lua act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge plângerea formulată de reclamantul STURDZA ELIE VLAD(ELIAS STURDZA MAUROCORDATO), prin mandatar STURDZA MICHAEL – ANDREW, domiciliat în oraş SALCEA, nr. 805, judeţul SUCEAVA, în contradictoriu cu pârâtele COMISIA JUDEŢEANĂ BACĂU stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, COMISIA LOCALĂ BRUSTUROASA pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor , COMISIA LOCALĂ PALANCA pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor , COMISIA LOCALĂ ASĂU pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor , COMISIA LOCALĂ AGĂŞ pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor , COMISIA LOCALĂ DĂRMĂNEŞTI pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, COMISIA LOCALĂ DOFTEANA pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ,COMISIA LOCALĂ COMĂNEŞTI pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor,COMISIA LOCALĂ MOINEŞTI pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Respinge cererea de intervenţie formulată de DIRECŢIA SILVICĂ .

Respinge excepţia formulată de pârâta COMISIA LOCALĂ COMĂNEŞTI pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Respinge excepţia formulată de pârâta COMISIA LOCALĂ ASĂU pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Respinge excepţiile formulata de pârâta COMISIA LOCALĂ MOINEŞTI pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Menţine H.C.J. nr. 10068/3.06.2006 .

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 08.10.2007.

PREŞEDINTE, GREFIER,

RED. L.A. – 15.10.2007

DACT. M.A. – 18.10.2007

EXEMPL. – 14

COM. PĂRŢI – 22.10.2007

Etichete: