Top

Sentinţă civilă

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 4187/270/2008

Înreg. 12.09.2008 – divorţ –

SENTINŢA CIVILĂ NR.3353

Şedinţa publică din 28.11.2008

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – AGLAIA HOGEA

Grefier – GABRIELA VĂLEANU

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile promovată de reclamanta O.A. împotriva pârâtului O.D., pentru divorţ.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: avocat D.A. în calitate de procurator pentru reclamantă, pârâtul asistat de avocat T. M. şi martorii C.M., M. A., C.S. şi D.M., lipsă fiind autoritatea tutelară.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, avocat D.A. depune la dosar procură judiciară pentru reclamantă şi un bilet de călătorie.

Avocat depune la dosar o chitanţă cu care face dovada achitării taxei de timbru în sumă de 6 lei. Precizează că martorii sunt prezenţi, şi se numesc: C. S. şi D. M.

Instanţa înmânează reclamantei prin procurator copie de pe întâmpinarea – reconvenţională.

Avocat D.A. nu solicită termen pentru a lua cunoştinţă de această cerere.

S-a procedat la audierea martorilor prezenţi, sub prestare de jurământ, declaraţiile fiind consemnate la dosar.

Avocat D.A. precizează că, nu are alte cereri de formulat.

Avocat T.M., de asemenea, nu are cereri de formulat.

Văzând că nu sunt cereri noi de formulat, instanţa declară dezbaterile închise şi acordă cuvântul în fond.

Avocat D.A., în calitate de procurator pentru reclamantă, solicită admiterea acţiunii, desfacerea căsătoriei din culpa pârâtului faţă de comportamentul violent şi anormal al pârâtului, reclamanta să-şi reia numele avut anterior căsătoriei, acela de „M.”. Să se ia act că martorii audiaţi pentru reclamantă au fost cei care au spus adevărul, iar copilul nu a fost luat de bună voie de la şcoală. Consideră că interesul copilului este alături de mamă. Solicită obligarea pârâtului la pensie de întreţinere, iar la stabilirea cuantumului să se aibă în vedere venitul declarat, respectiv suma de 1500 lei. Mai solicită ca minorii să fie încredinţaţi reclamantei spre creştere şi educare şi a se respinge cererea reconvenţională, urmând ca pârâtul să fie obligat la cheltuieli de judecată, respectiv taxă timbru şi onorar avocat.

Avocat T. M., pentru pârât, solicită admiterea acţiunii cu privire la căsătorie. Să se reţină faptul că, reclamanta a plecat fără acordul pârâtului, la muncă şi să trăiască cu acel bărbat. Menţionează că, reclamanta nu a plecat de acasă din cauza lipsurilor materiale, iar pârâtul a manifestat un gest normal atunci când şi-a luat copilul, văzându-l în ce stare este şi muşcat de câine, pe când reclamanta a lăsat o procură bunicii materne şi a plecat. Potrivit art. 100 din cod familie, copilul locuieşte la părinţii lui, în cazul de faţă, copilul trebuie să locuiască la tată, deoarece el este cel care a rămas alături de copii. În raport de probe, solicită ca minorii să fie încredinţaţi tatălui. Solicită admiterea cererii de divorţ, desfacerea căsătoriei din culpă comună, reclamanta să-şi reia numele avut anterior căsătoriei. De asemenea, solicită şi admiterea cererii reconvenţionale, iar ambii copii să-i fie încredinţaţi pârâtului. Nu se solicită pensie şi nici cheltuieli de judecată.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că reclamanta O.A. a chemat în judecată pârâtul O.D., solicitând desfacerea căsătoriei, reluarea numelui avut anterior căsătoriei, încredinţarea spre creştere şi educare a minorilor, pensie de întreţinere pentru aceştia şi cheltuieli de judecată.

Acţiunea a fost legal timbrată cu 8,3 lei, iar în motivare se arată că între părţi există neînţelegeri.

Pârâtul a formulat întâmpinare prin care învederează instanţei că este de acord cu divorţul, solicitând sub aspect reconvenţional, încredinţarea spre creştere şi educare a minorilor A. şi B.

Cererea reconvenţională a fost legal timbrată cu 6,3 lei, iar în motivare se arată că din anul 2007 până în august 2008, reclamanta a fost plecată în Grecia, perioadă în care cei doi minori au locuit împreună cu pârâtul, iar în septembrie 2008 reclamanta a luat copiii şi a plecat la părinţii săi, a plecat din nou în Grecia lăsând minorii la bunica maternă, aceştia fiind nesupravegheaţi, în prezent copiii locuind împreună cu pârâtul.

La dosar s-au depus acte, s-a efectuat anchetă socială şi au fost audiaţi martorii: D.M., C.S., M. A. şi C. M., probatorii din analiza cărora instanţa reţine în fapt următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de 20.05.2000, iar din căsătorie au rezultat minorii Bogdan,născut la 13.12.2004 şi Alin, născut la 9.09.2000.

În familia părţilor au apărut neînţelegeri ce au condus la separarea în fapt a acestora. Din relatările martorilor rezultă că ambii soţi au contribuit la destrămarea relaţiilor de familie, întrucât atât reclamanta cât şi pârâtul şi-au găsit alţi parteneri de viaţă.

În prezent reclamanta lucrează în Grecia unde întreţine relaţii de concubinaj cu un alt bărbat, pârâtul rămânând în domiciliul conjugal, trăind în concubinaj cu o altă femeie.

Constatând că în cauză există motive temeinice de divorţ în sensul celor prevăzute de art.38 al.1 Cod familie, raporturile dintre soţi fiind grav vătămate, se va admite acţiunea şi, în consecinţă, se va desface căsătoria din culpă comună.

În conformitate cu prevederile art.40 al.3 acelaşi cod, reclamanta va relua numele avut anterior căsătoriei, acela de M..

Referitor la situaţia celor doi minori, părţile nu s-au înţeles conform art.42 al.4 Cod familie cu privire la încredinţarea acestora, fiecare parte solicitând să-i fie încredinţaţi ambii copii.

Potrivit aliniatului 1 al art.42 Cod familie, instanţa va hotărî, odată cu pronunţarea divorţului, căruia dintre părinţi vor fi încredinţaţi minorii, hotărând pentru fiecare copil, dacă va fi încredinţat tatălui sau mamei.

Dreptul copilului de a creşte alături de părinţii săi este stabilit şi prin art.30 din Legea nr. 272/2004, act normativ ce prevede în art.33 că, copilul nu poate fi separat de părinţii săi sau de unul dintre ei, cu excepţia cazurilor expres şi limitativ prevăzute de lege.

Aliniatul 2 al art.42 Cod familie statuează că pentru motive temeinice copiii pot fi încredinţaţi unor rude ori unor alte persoane.

În acord cu prevederile din codul familiei şi cele ale art.18 pct.1 din Legea nr. 18/1990, republicată, pentru ratificarea convenţiei cu privire la drepturile copilului, conform căruia :”statele părţi vor depune eforturi pentru asigurarea recunoaşterii principiului potrivit căruia ambii părinţi au responsabilităţi comune pentru creşterea şi dezvoltarea copilului. Părinţii sau, după caz, reprezentanţii săi legali sunt principalii responsabili de creşterea şi dezvoltarea copilului. Aceştia trebuie să acţioneze, în primul rând, în interesul suprem al copilului”.

În speţă, dintre cei doi părinţi, doar pârâtul se află în ţară, reclamanta fiind plecată în străinătate.

Din concluziile anchetei sociale efectuate în cauză, rezultă că pârâtul are condiţii materiale optime pentru încredinţarea celor doi minori, spre deosebire de gospodăria bunicii materne (unde au fost lăsaţi minorii de către reclamantă), în care locuiesc 4 familii, aşa cum relatează şi martorii.

Având în vedere textele de lege menţionate mai sus şi probele administrate în cauză, instanţa apreciază ca fiind în interesul minorilor să rămână împreună cu tatăl lor, situaţie în care se va admite cererea reconvenţională şi, în consecinţă, minorii vor fi încredinţaţi spre creştere şi educare pârâtului.

Faţă de menţiunea pârâtului în instanţă, în sensul că nu solicită pensie de întreţinere pentru minori, se va lua act de această situaţie.

Totodată, se vor compensa cheltuielile de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru, timbru judiciar şi onorarii de avocat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite acţiunea reclamantei O.A., domiciliată în … împotriva pârâtului O. D., domiciliat …

Admite cererea reconvenţională formulată de pârât.

Declară desfăcută căsătoria părţilor încheiată la data de 20.05.2000 şi înregistrată în registrul Stării civile al Primăriei …, jud. Bacău, la nr. 19, din culpă comună.

Reclamanta reia numele avut anterior căsătoriei, acela de M.

Încredinţează pârâtului spre creştere şi educare minorii: B. născut la 13.12.2004 şi A., născut la 9.09.2000.

Ia act că pârâtul nu a solicitat pensie de întreţinere pentru minori.

Compensează cheltuielile de judecată.

Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.11.2008.

Preşedinte, Grefier,

Red. A.H. – 04.12.2008

Dact. L.I. -05.12.2008

Exemplare – 5(cinci)

G.V. 05 Decembrie 2008

Etichete: