Top

Art. 271/1 C.p.p.

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

Dosar nr. 5762 /270/2008

Înreg. 15.12.2008 art. 278/1 C.pr.pen.

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de 02.02.2009

Completul de judecată format din:

Preşedinte SIMINA PURICE

Grefier ENACHE GABRIEL

Ministerul Public – reprezentat de procuror Vicenţiu Crăciunel Antohi

Pe rol judecarea acţiunii penale având ca obiect plângerea formulată de petiţionara T.D. împotriva rezoluţiei nr. 1274/P/2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti.

La apelul nominal făcut in şedinţă publică a răspuns avocat T.M. pentru petiţionară, lipsind făptuitoarea F.A.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care;

Avocat T. M. şi reprezentantul Ministerului Public au precizat că nu au alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri de formulat şi probe de administrat instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul in dezbateri.

Avocat T.M. arată că rezoluţia dată de domnul procuror V.D. a fost motivată de faptul că limita proprietăţilor părţilor nu a fost delimitată şi de existenţa unui litigiu in grăniţuire. Părţile s-au judecat pentru revendicarea a 1.600 mp. s-a solicitat punerea hotărârii in executare silită dar petenta nu a intrat in posesia terenului care era ocupat de cei 2 făptuitori. Un alt procuror, i-a trimis pe cei doi in judecată pentru nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti şi aceştia au fost condamnaţi la 4 luni închisoare.

Chiar după punerea in posesie şi după ce au fost condamnaţi cei doi făptuitori şi-au luat angajamentul ca toamna să lase terenul liber pentru a avea posibilitatea să recolteze ceea ce au semănat. Nu s-a realizat acest angajament, terenul a fost din nou arat in primăvara anului 2005 şi au trebuit să promoveze plângere prealabilă.

Apreciază că in dosarul parchetului există suficient material probator, instanţa urmând să se constate legal investită cu soluţionarea cauzei având ca obiect plângerea împotriva făptuitoarei F.A. pentru nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti şi să procedeze în consecinţă.

Solicită admiterea plângerii, prin încheiere să se reţină cauza spre judecare cu obligarea făptuitoarei la cheltuieli de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea plângerii întrucât faptele sesizate nu se confirmă, menţinerea rezoluţiei atacate ca fiind temeinică şi legală, cu obligarea petentei la cheltuieli judiciare către stat.

Avocat T.M., solicită ca in cazul in care plângerea este respinsă, hotărârea să fie temeinic motivată.

INSTANTA

Având nevoie de timp pentru a delibera

DISPUNE

În baza art. 306 Cod procedură penală amână pronunţarea la data de 04.02.2009.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 02.02.2009.

PREŞEDINTE GREFIER

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

Dosar nr. 5762 /270/2008

Înreg. 15.12.2008 art. 278/1 C.pr.pen.

SENTINŢA PENALĂ Nr. 89

Şedinţa publică din data de 04.02.2009

Completul de judecată format din:

Preşedinte SIMINA PURICE

Grefier ENACHE GABRIEL

Ministerul Public – reprezentat de procuror Vicenţiu Crăciunel Antohi

Pe rol pronunţarea soluţiei acţiunii penale având ca obiect plângerea formulată de petiţionara T.D. împotriva rezoluţiei nr. 1274/P/2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti.

Prezenţa părţilor şi dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 02.02.2009 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea la data de 04.02.2009.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată că prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.5762/15.12.2008 petenta, T.D. a solicitat a se dispune desfiinţarea rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale nr.1274/P/2008 din data de 20.10.2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti şi reţinerea cauzei spre judecarea făptuitoarei F.A. pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea hotărârii judecătoreşti prevăzută de art.271 Cod penal.

În motivarea plângerii T.D. susţine că, în mod nelegal şi netemeinic procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de F.A. deşi există probe că aceasta a comis infracţiunea prevăzută de art.271 Cod penal.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele :

La data de 14.05.2008 T.D., reprezentată prin procurator T.N. a formulat plângere penală împotriva lui F.A.,solicitând a se lua măsurile legale faţă de aceasta întrucât nu respectă hotărârile judecătoreşti şi i-a arat o suprafaţă de teren de 1600 mp.

În cauză au fost audiate părţile şi s-a administrat proba cu înscrisuri, reţinându-se că începând cu anul 1995 familiile F. şi T., au avut mai multe litigii pentru tulburare de posesie sau pentru revendicare.

Prin sentinţa penală nr.601/11.05.2005 pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr.7107/2004 (dosar ataşat) în baza art.11 pct.2 lit. a combinat cu art.10 lit. b Cod procedură penală s-a dispus achitarea inculpaţilor F.G. ( actualmente decedat) şi F.A. pentru infracţiunea prevăzută de art.220 Cod penal.

În baza art.181 al.3 Cod penal li s-a aplicat celor 2 inculpaţi câte 500.000 lei amendă cu caracter administrativ.

În baza art.170, 346 al.2 Cod procedură penală au fost obligaţi soţii F. G. şi A. să lase părţii vătămate T.D. în liniştită posesie suprafaţa de 4824 mp. teren situat în comuna Caşin , sat Curiţa la pct. Tarna Curiţa, cu megieşii P.G., N.D., drumul comunal şi B.E.

La data de 27.06.2006 executorul judecătoresc i-a pus în posesie pe soţii T. N. şi T.D. asupra terenului în suprafaţă de 4824 mp. Cu această ocazie a fost întocmit procesul – verbal aflat la fila 12 din dosarul nr.1274/P/2008.

Ulterior, adică la data de 14.05.2008 T.D. a formulat plângere împotriva lui A.F. care la 13.05.2008 i-ar fi arat o parcelă de 1600 mp. din terenul său.

A fost audiat T.N., soţul lui T.D. care a declarat că făptuitoarea F.A. sfidează legea, ocupându-i suprafaţa sus-menţionată din terenul pe care a fost pus în posesie de executor la 27.06.2006.

Cu aceeaşi ocazie T.N. a precizat că între părţi se poartă un litigiu civil pentru grăniţuire aflat pe rolul Judecătoriei Oneşti încă din anul 2006.

La rândul ei, F.A. s-a apărat,susţinând, că cei 1600 mp. pentru care a fost reclamată de familia T. îi aparţin de drept conform titlului de proprietate nr.70953/05.09.1994 şi a contractului de întreţinere autentificat sub nr.680/13.03.1996 la BNP F.T.

În vederea soluţionării plângerii o comisie formată de lucrătorii de poliţie, un tehnician şi un inginer agricol din cadrul Primăriei comunei Caşin s-au deplasat la faţa locului şi au efectuat măsurători ale terenurilor de la punctul Tărnica.

Din conţinutul procesului – verbal întocmit în prezenţa lui T.N. şi F.A. – rezultă că s-au evidenţiat diferenţe între rezultatele obţinute la măsurători şi documentele din primărie în baza cărora au fost puşi în posesie proprietarii de la punctul sus-menţionat.

Astfel, unii proprietari stăpânesc suprafeţe mai mici decât cele rezultând din acte, iar alţii, printre care şi F.A., suprafeţe mai mari – a se vedea înscrisurile de la filele 18,19 din dosarul nr.1274/P/2008.

S-a concluzionat că pe o lăţime de 19 m. ce aparţine lui T.N. terenul este cultivat cu furaje iar pe o lăţime de aproximativ 9,5 m. F.A. a cultivat porumb pe o lungime de 158 m. Prin urmare,perimetrul de 9,5 x 158 m. constituie terenul în litigiu.

Analizând actele premergătoare efectuate în dosarul nr.1274/P/2008 procurorul a reţinut că la punctul Tărnica din comuna Caşin nu există o delimitare clară a proprietăţilor familiilor T. şi F., situaţie valabilă şi în cazul celorlalţi locuitori cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în zona sus-menţionată.

În lipsa unor repere certe văzând şi că părţile se judecă, încă , în materie civilă pentru grăniţuirea proprietăţilor, procurorul a concluzionat că nu se poate reţine în sarcina lui F.A. săvârşirea infracţiunii de nerespectarea hotărârilor judecătoreşti.

Pe cale de consecinţă şi în baza art.228 al.6 şi art.10 lit. a Cod procedură penală s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de F.A. pentru infracţiuni prevăzute de art.271 Cod penal.

Plângerea formulată de T.D. împotriva rezoluţiei nr.1274/P/2008 din data de 20.10.2008 a fost respinsă de prim-procuror la data de 27.11.2008, soluţia având la bază aceleaşi argumente ca şi cele invocate de procuror.

Nemulţumită de modul de soluţionare a plângerii de către prim-procuror T. D. a atacat în instanţă rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale, uzând de prevederile art.2781 Cod procedură penală.

Instanţa astfel sesizată reţine că plângerea este fondată pentru următoarele motive:

Din actele premergătoare efectuate în dosarul nr.1274/P/2008 nu rezultă dacă F.A. împiedică petenta T.D. să folosească vreo porţiune din terenul de 4824 mp. situat în com. Caşin la pct. Ţarna Curiţa pe care soţii F. au fost obligaţi să-l lase petentei în liniştită posesie conform sentinţei penale nr.601/11.05.2005 a Judecătoriei Oneşti.

Pentru clarificarea situaţiei de fapt s-ar fi impus verificarea schiţei anexă (dacă aceasta există) a terenului de 4824 mp. despre care face vorbire executorul judecătoresc, în finalul procesului – verbal de punere în posesie nr.240/312/27.06.2006.

În altă ordine de idei ar fi trebuit să se verifice apărările făptuitoarei în sensul că pe porţiunea de teren de 1600 mp. nici ea şi nici T.N. nu ar fi fost puşi în posesie în mod oficial, de către comisia locală pentru aplicarea Legii nr.18/1991 – a se vedea fila 14 din dosarul nr.1274/P/2008.

În scopul lămuririi acestor aspecte dar şi a susţinerilor lui F.A. precum că suprafaţa de 1600 mp. i s-ar cuveni de drept conform contractului de întreţinere întocmit la 13.03.1996, procurorul ar fi trebuit să dispună efectuarea în cauză a unei expertize tehnice în specialitatea agricultură.

De altminteri, la data de 11.09.2008 prim –procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti a restituit dosarul nr.1274/P/2008 a Postului de Poliţie Caşin pentru completarea urmăririi penale în sensul începerii urmăririi penale – fila 22 dosar.

Pentru a se stabili dacă F.A. ocupă cei 1600 mp. sau suprafeţele de 770 mp. şi 254 mp. pentru care T.D. a fost pusă în posesie prin procesele – verbale de adjudecare definitivă nr.34/09.08.2001 şi 34/04.10.2001 prim – procurorul a avut în vedere efectuarea unei expertize sau a unor măsurători de către inginerul agricol de la primărie.

În final, s-a recurs la soluţia neinspirată a efectuării unor măsurători de către inginerul agronom şi un tehnician de la Primăria Caşin care au reuşit să concluzioneze, doar, că proprietarii de la punctul Tarna Curiţa stăpânesc suprafeţe mai mari ori, mai mici decât cele la care sunt îndreptăţiţi.

Efectuarea unei expertize tehnice de specialitate se impunea cu atât mai mult cu cât starea conflictuală dintre părţi datează de multă vreme, iar o rezoluţie de genul celei atacate de T.D., nu poate avea ca efect decât prelungirea în timp a nemulţumirilor ambelor părţi.

Faţă de considerentele ce preced, instanţa reţine că plângerea ce formează obiectul prezentei cauze, este fondată, ea urmând a fi admisă ca atare.

În baza art.2781 al.8 lit. b Cod procedură penală instanţa va admite plângerea şi în consecinţă va fi desfiinţată rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale nr.1274/P/20.10.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti.

Cauza va fi trimisă procurorului în vederea începerii urmăririi penale împotriva făptuitoarei F.A. cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea hotărârii judecătoreşti prevăzută de art.271 Cod penal.

În vederea aflării adevărului şi a lămuririi cauzei sub toate aspectele în dosarul nr.1274/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti va fi reaudiată petenta T.D. ori reprezentantul acesteia, T.N., care vor preciza suprafaţa ori suprafeţele de teren cu privire la care pretind că ar fi împiedecaţi să le folosească dar, şi sub aspectul hotărârii judecătoreşti în baza căreia sunt îndreptăţiţi să folosească suprafaţa respectivă.

În cauză se va efectua expertiză tehnică în specialitatea agricultură. Expertul va avea în vedere toate actele de care se prevalează părţile, (hotărâri judecătoreşti, procese – verbale de adjudecare ori de punere în posesie, schiţe anexe, titluri de proprietate, contract de întreţinere) dar şi evidenţele comisiei locale Caşin de aplicare a Legilor Fondului Funciar.

După efectuarea măsurătorilor la faţa locului şi compararea rezultatelor cu actele puse la dispoziţie de părţi şi de comisia locală, expertul va concluziona dacă făptuitoarea F.A. o împiedică pe T.D. să folosească vreo suprafaţă de teren deţinută de aceasta din urmă în baza vreunei hotărâri judecătoreşti.

În baza art.192 al.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate în prezenta cauză vor rămâne în sarcina acestuia.

În baza art.193 al.6 Cod procedură penală instanţa va respinge cererea formulată de petiţionară privind obligarea făptuitoarei la cheltuieli de judecată pe motiv că acestea nu au fost probate.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 278 1 alin. 8, lit. b Cod procedură penală admite plângerea formulată de T.D. domiciliată in Bucureşti, … împotriva rezoluţiei nr. 1274/P/2008 din data de 20.10.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti privind pe făptuitoarea F. A.

Desfiinţează rezoluţia atacată.

Trimite cauza procurorului în vederea începerii urmăririi penale împotriva făptuitoarei F.A. cercetată pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art. 271 Cod penal.

In baza art. 192 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Respinge cererea petentei privind obligarea făptuitoarei F.A. la plata cheltuielilor de judecată ca nedovedite.

Cu recurs in 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.02.2009.

PREŞEDINTE GREFIER

SIMINA PURICE ENACHE GABRIEL

Red.-S.P. – 20.02.2009

Dact.M.L- 24.02.2009

Tags: