Top

Constatare nulitate act

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5640/270/2008

Înreg. 06.12.2008 constatare nulitate act

SENTINŢA CIVILĂ NR. 891

Şedinţa publică din data de 19.03.2009

Completul de judecată format din:

Preşedinte – ION ANGHEL

Cu participarea

Grefier – LIDIA MATEI

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile privind pe reclamanta S.L., în contradictoriu cu pârâtii: O.A., O. B., şi L., O. S.I., SC A… SRL Oneşti, SC S… SRL Oneşti având ca obiect constatare nulitate act.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns avocat M.M. care substituie pe avocat B.V. pentru reclamanta S.L., cu delegaţie de substituire la fila 53 dosar, avocat T.M. pentru pârâţi, pârâţii O.B. O. L. şi O.S.I., avocat L.S. pentru pârâta SC A. SRL Oneşti, lipsă fiind reclamanta S.L., pârâţii O.A., SC A… SRL Oneşti şi SC S…SRL Oneşti.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care, instanţa constată că la dosarul cauzei s-au depus prin serviciul registratură al acesteia, întâmpinare de către SC A…SRL Oneşti.

Instanţa înmânează câte un exemplar întâmpinare părţilor prezente.

Avocat T.M. depune o adeverinţă medicală pe numele pârâtei O.A. şi arată sunt părţile prezente pentru interogatorii şi partea din Sibiu.

Avocat L.S., pentru pârâta SC A…SRL Oneşti arată că nu se poate face nimic până când reclamanta nu plăteşte taxele prevăzute de lege.

Avocat M.M. solicită termen pentru studiu întâmpinării şi arată că este absurd să nu se i-a interogatorii unei părţi care a venit din Sibiu.

Instanţa consideră că nu se impune acordarea unui termen pentru studiul întâmpinării.

Nemaifiind cereri noi de formulat şi excepţii de ridicat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Avocat M.M., pentru reclamantă solicită admiterea acţiunii, a se constata întrunite condiţiile necesare pentru declararea nulităţii actelor din dosar. Ne aflăm în prezenţa unei vânzări a bunului indiviz, ceea ce este considerat drept o vânzare a lucrului altuia, vânzătorul şi cumpărătorul fiind de rea credinţă faţă de situaţia de fapt.

Vânzarea cumpărarea este nulă din cauză ilicită, aşa cum a statuat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia 634/2004. solicită admiterea acţiunii cu cheltuieli de judecată şi depune chitanţă la dosar.

Avocat M.M. solicită amânarea pronunţării pentru a depune practică judiciară.

Avocat T.M. pentru pârâţii O.A., O.B., O.L. şi O.S.I. arată că împărtăşeşte punctul de vedere din întâmpinarea depusă la dosar. Urmează a se constata că nu există motiv de nulitate absolută a contractelor de vânzare cumpărare intervenite între părţi. La data încheierii contractului, respectiv 08.01.2004 erau întrunite condiţiile impuse de art. 948 Cod Civil privind validitatea acestuia act juridic şi condiţiile speciale impuse notarului, respectiv consimţământ, capacitate, obiect şi cauză licită. Sunt îndeplinite toate aceste condiţii pentru validitate actului întocmit.

În 2006 se introduce acţiune prin care se cere nulitatea titlului de proprietate. În 2007 se constată că suprafaţa de teren de 1048 mp. nu este proprietatea exclusivă a lui O.A. ci este în coproprietate cu S.L. Invocă nulitate relativă preluată din literatura de specialitate care stipulează că în momentul în care se vinde un bun din moştenire nedivizată se tinde ca bunul să se introducă în lotul vânzătoarei cu sultă pentru cealaltă parte.

Solicită respingerea acţiunii cu cheltuieli de judecată.

Avocat L.S., pentru pârâta SC A… SRL Oneşti arată că cererea a fost prematur introdusă. Vânzătoarea O.A. nu are dreptul ei asupra terenului ci a rămas în coproprietate. Aceasta a vândut copiilor ei şi aceştia la rândul lor au vândut altor persoane. Ultimii cumpărători nu pot fi consideraţi cumpărători de rea credinţă. Cabinetul notarial a avut grijă să scoată toate actele doveditoare. Societatea cumpărătoare nu poate fi considerată dobânditor de rea credinţă. Reaua credinţă nu trebuie numai invocată ci şi dovedită. La fila 38 dosar reclamanta prin răspunsul la întâmpinare arată pentru care contracte doreşte nulitatea absolută. Suprafaţa cu nr. cadastral 4731 nu face obiectul acestei cereri. Reclamanta nu doreşte nulitatea tuturor contractelor de vânzare cumpărare chiar şi numai relativă, ci numai pentru unele. Firma cumpărătoare a cumpărat teren cuprins în totalul suprafeţei de teren ce poartă numărul cadastral 4731 iar reclamanta nu doreşte anularea acestor acte.

Solicită respingerea acţiunii, cel puţin pentru contractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 07.09.2009.

Instanţa respinge cererea de amânare a pronunţării.

Dezbaterile fiind încheiate cauza a rămas în pronunţate.

INSTANŢA,

DELIBERÂND,

Asupra cauzei civile de faţă

Prin cererea formulată la data de 09.12.2008 şi înregistrată sub nr. 5640/270/2008, reclamanta S.A. a chemat în judecată pe pârâţii O.A., domiciliată în …, O.B., O. L. şi O.S.I., toţi domiciliaţi în …., S.C. A… S.R.L. Oneşti, prin reprezentant legal administrator M.E., având sediul în … şi S.C. S… S.R.L. Oneşti, …, solicitând constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 44/08.01.2004 încheiat între pârâta O.A. şi O.B. şi O.L., având drept obiect un imobil, teren în suprafaţă de 1619 mp. precum şi a contractelor de vânzare – cumpărare subsecvente încheiate între soţii O.B. şi O.L. – vânzători, cu cheltuieli de judecată.

Cererea fost timbrată cu 19 lei taxă judiciară de timbru şi 1 leu timbru judiciar, iar în motivarea acesteia se arată că terenul situat în Oneşti, …, obiect al contractului de vânzare – cumpărarea fost dobândit în mod fraudulos, prin inducerea în eroare a autorităţilor competente de numita O.A., prin reconstituirea dreptului de proprietate conform T.P. 89755 / 07.01.2002 eliberat pentru suprafaţa de 1619 mp. Cunoscând ilegalitate săvârşită şi urmărind a se proteja în eventualitatea anulării titlului de proprietate, pârâta O.A. procedează la vinderea prin act autentic a terenului fiului său, O. B. Mai precizează reclamanta că ulterior vânzării a promovat o acţiune în justiţie prin care a solicitat nulitatea absolută parţială a titlului sus amintit, ocazie cu care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 238/31.01.2007 în dosarul nr. 4133/R/2006 prin care s-a constatat nulitatea T.P. nr. 89755/2002 şi s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru S. L. şi O.A. pentru suprafaţa de 1048 mp. teren situat în Oneşti, megieşit cu … şi teren liber de construcţii, ca moştenitoare ale defunctei S. I. Pentru a îngreuna aplicarea legii, reclamanta arată că dobânditorii terenului, dând dovadă clară de rea credinţă, procedează la dezmembrări şi vânzări succesive.

Astfel, pe data de 20 mai 2004, prin act autentic soţii O. înstrăinează fiicei lor suprafaţa totală de 525,137 mp. teren, având nr. cadastral 2862.

Un an mai târziu, în 6 iulie 2005 aceeaşi soţi prin act autentic dezmembrează suprafaţa de 143,008 mp. din acelaşi corp de teren dobândit şi înstrăinează 44,24 mp. S.C. S… SRL Oneşti, restul de 98,76 mp. grevându-l cu o servitute de trecere în folosul societăţii cumpărătoare.

Continuând în aceeaşi manieră, în 2007 prin act autentic soţii procedează la dezlipirea a două corpuri de proprietate, compunând respectivul teren în suprafaţă de 1619 mp. având numerele cadastrale 2860 şi 2861 în suprafaţă de 538,254 respectiv 413,90 mp. în câte două corpuri de proprietate – în total patru corpuri, din care ulterior înstrăinează celeilalte societăţi pârâte în cauză 96 respectiv 63 mp. ( imobile având nr. cadastrale 4731 şi 4733).

În drept sunt invocate prevederile art. 966, 968, din Codul Civil, art. 1294 şi următoarele Cod civil şi art. 109, 112, 274 Cod procedură civilă.

În dovedirea acţiunii reclamanta a depus în copie contractul de vânzare-cumpărare nr. 44/08.01.2004, contractul de vânzare cumpărare nr. 309/20.05.2004, act dezmembrare şi contract de vânzare – cumpărare nr. 474/06.07.2005 şi act de dezlipire şi contract de vânzare – cumpărare nr. 2553/07.09.2007.

Pârâţii O.A., O.B., O.L. şi O.S.I. au depus întâmpinare solicitând respingerea acţiunii reclamantei. În motivarea acesteia se arată că după eliberarea titlului de proprietate, precum şi a încheierii contractului de vânzare-cumpărare, reclamanta S.L. formulează o acţiune în justiţie în anul 2006, dosar civil nr. 4133/2006 al Judecătoriei Oneşti, solicitând să se constate nulitatea absolută totală titlului de proprietate nr. 89755/07.01.2002, pentru suprafaţa de 1619 mp. din T61/5/33 P. 1/1 şi T61/5/3 P. 1/1/1/1, şi reconstituirea dreptului de proprietate pentru această suprafaţă de teren pe numele său ca moştenitoare a defuncţilor S.I. şi G.I.

Judecătoria Oneşti, prin sentinţa civilă nr. 238/31.01.2007 irevocabilă, a admis acţiunea reclamantei S.L. şi constată nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. 89755/2002, pentru suprafaţa de 1619 mp. teren situat în T 61/5/33 P.1/1 şi T 61/5/33 P. 1/1/1/1.

Totodată se constată că la data când s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare, pârâta O.A. era proprietarul exclusiv al terenului conform titlului de proprietate, iar din acest punct de vedere actul de vânzare-cumpărare întruneşte toate condiţiile de validitate prevăzute de art. 948 din Codul civil, respectiv capacitate, consimţământul, obiect, cauză licită.

În drept pârâta invocă prevederile art. 115-118 din Codul de procedură civilă şi solicită în apărare interogatoriul reclamantei şi expertiza tehnică.

Pârâta S.C S…SRL a depus întâmpinare solicitând respingerea acţiunii ca nefondată. Se arată în motivarea acesteia că prin contractul de vânzare – cumpărare nr. 473 din 06.07.2005 BNP „F.T.”, a cumpărat o suprafaţă de teren situată pe str. Sfinţii Apostoli de la numita I.S.-I.

La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare notarial nu exista nici un impediment legal care să împiedice perfectarea vânzării – vânzătorul era proprietar al terenului în baza unui contract de vânzare-cumpărare notarial, terenul nu era scos din circuitul civil, nu era grevat de sarcini şi nu era în litigiu.

Pentru aceste motive pârâta consideră că este un cumpărător de bună credinţă care a dat dovadă de diligenţă maximă la perfectarea acestui act juridic.

Faţă de întâmpinările depuse de pârâţi, reclamanta a înţeles să dea un răspuns cu argumente de drept şi de fapt, arătând că încă din anul 2004, reclamanta a solicitat în contradictoriu cu pârâta O.A. partajarea suprafeţei de 1000 mp. care face parte din totalul suprafeţei de 1619 mp. ce a fost înstrăinată de la mamă la fiu (dosar 3910/2004).

Şi pârâta SC A…SRL Oneşti a depus întâmpinare solicitând respingerea acţiunii reclamantei deoarece cele două suprafeţe de teren de 96 mp. cu nr. cadastral 4731 şi 63 mp. cu nr. cadastral 4733 vândute de pârâtul O.B. prin contract autentificat sub nr. 2553/07.09.2007 fac parte din terenul rămas în proprietatea moştenitorilor O. A. după pronunţarea sentinţei civile nr. 238/2007 în dosarul nr. 4133/R/2006.

La dosar s-au depus acte şi s-au ataşat dosarele nr. 3910/23.06.2004 şi nr. 4133/R/15.06.2006, instanţa reţinând în fapt următoarele:

Pârâta O.A. a dobândit dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 1619 mp. teren situat în intravilanul municipiului Oneşti compus din 399 mp. teren arabil, T 61/5/33, P. 1/1 şi 1220 mp. teren curţi construcţii, T. 61/5/33, P 1/1/1. conform titlului de proprietate nr. 89755/07.01.2002 ca moştenitoare a defunctului G. I. ( fila 8, dosar nr. 3403/2005 dosar ataşat).

La data de 08.01.2004 pârâta O.A. vinde pârâtului O.B.(căsătorit cu pârâta O.L.) întreaga suprafaţă de 1619 m.p. teren situat în intravilanul municipiului Oneşti din care suprafaţa de 538, 254 mp. teren curţi construcţii având număr cadastral 2860, suprafaţa de 413,908 mp. teren curţi construcţii având nr. cadastral 2861, suprafaţa de 525,137 mp. din care 231,684 mp. teren curţi construcţii şi 293.453 mp. teren arabil având nr. cadastral 2862 si suprafaţa de 143,008 mp. teren drum având nr. cadastral 2863( contract de vânzare –cumpărare autentificat sub nr. 44/08.01.2004 de B.N.P. B.V. fila 8 dosar).

Pârâţii O.B. si O. L. având prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 309/20.05.2004 de B.N.P. F.T. pârâtei O.S.I. suprafaţa totală de 525,137 mp. din care 231,684 mp. teren construcţii si 293,453 mp. teren arabil, situată în intravilanul municipiului Oneşti T/61/5/33, P1/1 şi 1/1/1 (fila 9 dosar).

Aceeaşi pârâţi procedează la dezmembrarea suprafeţei de 143,008 mp. drum situat în intravilanul municipiului Oneşti T 61/5/33, P1/1 şi 1/1/1 în două loturi: suprafaţa de 98.76 mp. lotul nr. 1 şi 44,24 mp. lotul nr. 2 şi vând apoi pârâtei S.C. S… S.R.L. Oneşti suprafaţa de 44,24 m.p. drum (act de dezmembrare şi contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 474/06.07.2005 de B.N.P. F. T. filele 10-11 dosar .)

In anul 2007, pârâţii O.B. şi O.L. hotărăsc ca suprafeţele pe care le mai aveau în proprietate respectiv 538,254 mp. teren situat în intravilanul municipiul Oneşti, având nr. cadastral 2860 şi 413,908 mp. teren situat în intravilanul municipiului Oneşti având nr. cadastral 2861 să fi dezlipite fiecare în câte două corpuri de proprietate distincte. Astfel suprafaţa de 538,254 mp. a fost dezlipită în două corpuri de proprietate unul având nr. cadastral 4730 cu o suprafaţă de 442 mp., iar celălalt corp de proprietate având nr. cadastral 4731 cu suprafaţa de 96 mp. Cealaltă suprafaţă a fost dezlipită în două corpuri de proprietate unul având nr. cadastral 4732 cu suprafaţa de 351 mp. şi celălalt corp de proprietate având nr. cadastral 4733 în suprafaţă de 63 mp.

Suprafeţele de 96 mp. teren situat în intravilanul municipiului Oneşti cu nr. cadastral 4731 şi suprafaţa de 63 mp. teren situat în intravilanul municipiului Oneşti cu nr. cadastral 4733 au fost vândute pârâtei SC A… SRL Oneşti (act de dezlipire şi contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2553/07.09.2007 de B.N.P. …, filele 12-13 dosar).

La data de 23.06.2004 reclamanta S. L. formulează o cerere prin care solicită în contradictoriu cu pârâta O. A. partajarea averii rămase după defuncta S.I., cerere ce a făcut obiectul dosarului de partaj succesoral nr. 3910/2004. În motivarea cererii reclamanta arată că pârâta O. A. a depus cerere în baza Legii nr. 18/1991 la Primăria Oneşti şi prin titlul de proprietate i-a fost atribuită suprafaţa de 1000 mp. în imediata apropiere cu Restaurantul M…. Reclamanta precizează că şi ea a depus cererea în termenul legal (02.04.1998) la Primăria Oneşti pentru a i se reconstitui dreptul de proprietate asupra cotei de moştenire legala de 1/2 din averea defunctei S.I.

Această cauza a fost suspendată deoarece reclamanta a promovat o acţiune în modificarea titlului de proprietate nr. 88395/1994, cerere ce a format obiectul dosarului nr. 378/2005. La termenul din 12.04.2005 reclamanta a renunţat la judecată.

La data de 25.05.2005, prin cererea înregistrată sub nr. 3403/2005 reclamanta a solicitat constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr. 89755/07.01.2002 pentru tarlaua 61/5/33 parcela 1/1 şi tarlaua 61/15/33, parcela 1/1/1 pentru suprafaţa de 1619 mp. şi reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 1619 mp. pentru parcelele indicate, pe numele G.I., după S.I.

Prin sentinţa civilă nr. 2797/05.01.2005 Judecătoria Oneşti a respins ca prematură acţiunea reclamantei. Tribunalul Bacău, prin decizia civilă nr. 395/03.04.2006, a admis recursul reclamantei, a casat sentinţa recurată şi a trimis cauza la rejudecare.

La rejudecare cauza a primit număr nou, respectiv nr. 4133/R/2006. Judecătoria Oneşti prin sentinţa civilă nr. 238/31.01.2007 a admis acţiunea reclamantei şi a constatat nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. 89755/07.01.2002 pentru suprafaţa de 1619 mp. teren situat în Oneşti, T. 61/5/33, P 1/1 şi T 63/5/33, P 1/1/1.

Totodată a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pe numele reclamantei şi a pârâtei O.A. ca moştenitoare a defunctei S.I. pentru suprafaţa de 1048 mp. teren situat în Oneşti megieşit cu … şi teren liber de construcţii (conform schiţei raportului de expertiză).

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta O.A., însă Tribunalul Bacău a respins recursul prin decizia civila 1136/05.11.2007.

Prin cererea de faţă reclamanta solicită constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub numărul 44/08.01.2004 încheiat între pârâţii O.A., O.B. şi O.L., având drept obiect terenul în suprafaţă de 1619 mp .

În virtutea principiului „resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis” reclamanta a solicitat constatarea nulităţii absolute şi a contractelor de vânzare cumpărare subsecvente.

Reclamanta consideră că dat fiind legătura de rudenie dintre cumpărător şi părţile din proces, frauda apare fără tăgadă şi că un asemenea act este un act juridic intenţionat, fondat pe o cauză ilicită sau fraudă, ambele având ca numitor comun reaua credinţă a părţilor.

În acest sens se invocă decizia nr. 632/29.01.2004 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care a situat că „nulitatea absolută a vânzării lucrului altuia are ca punct de plecare împrejurarea că părţile au încheiat contractul în cunoştinţă de cauză, ştiind că lucrul vândut este proprietatea altei persoane. Sintagma în cunoştinţă de cauză relevă, semantic, înţelesul că părţile contractului au ştiut bine că bunul (individual determinat) nu este proprietatea vânzătorului şi că aparţine altuia. În acest caz contractul încheiat, ascunzând intenţia de a aduce altuia o pagubă, este un act juridic intenţional fondat pe o cauză ilicită sau fraudă, ambele având ca numitor comun reaua credinţă a părţilor”.

Decizia invocată se referă la o cauză diferită de cea dedusă judecăţii. Instanţa supremă a statuat că „apare nefiresc(ilogic), în absenţa altor probe să se reţină că subdobânditorii au ştiut bine că bunul nu este proprietatea vânzătorului şi că aparţine altuia”.

Reclamanta nu a făcut nici o proba pentru a dovedi frauda sau cauza ilicită şi nici reaua credinţă a părţilor.

În replică, pârâţii O.A., O.B., O.L. şi O.S.-I. invocă decizia numărul 2369/1992 a Curţii Supreme de Justiţie. Vânzarea lucrului altuia chiar şi proparte, atrage nulitatea relativă a actului deoarece vânzătorul poate dobândi totalităţile dreptului de proprietate şi deci posibilitatea de a transmite acest drept către cumpărători. O atare situaţie are loc în cazul înstrăinării de către un moştenitor asupra unui bun asupra căruia există o stare de indiviziune, mai înainte de încetarea acesteia.

Cum pârâta este proprietar proparte în cauza de faţă nu se aplică regulile privitoare la vânzarea lucrului altuia, ci regulile proprii stării de indiviziune, soarta contractului de vânzare cumpărare depinzând de rezultatul partajului .

Pentru salvgardarea drepturilor proprii asupra bunului înstrăinat reclamanta poate cere ieşirea din indiviziune, iar soarta contractului de vânzare cumpărare, validitatea lui va depinde de rezultatul partajului.

Partajul deşi iniţiat din 2004 nu s-a finalizat nici până în prezent, cauza fiind suspendată în condiţiile art. 1551 Cod procedură civilă.

La data când s-a încheiat contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 44/08.01.2004 pârâta O.A. era proprietarul exclusiv al terenului conform titlului de proprietate nr. 89755/07.01.2002.

Instanţa apreciază că actul de vânzare cumpărare întruneşte toate condiţiile de validitate prevăzute de art. 948 din Codul Civil, respectiv capacitate, consimţământ, obiect şi cauză licită.

Faptul ca prin sentinţa civilă nr. 238/31.01.2007 a Judecătoriei Oneşti s-a anulat parţial titlul de proprietate al pârâtei O.A., aceasta nu a pierdut proprietatea terenului, întrucât prin această sentinţă instanţa a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pe numele reclamantei şi al pârâtei ca moştenitoare defunctei S.I. pentru suprafaţa de 1048 m. teren situat în Oneşti. În aceste condiţii pârâta O.A. a rămas proprietara exclusivă pe diferenţa de teren până la 1619 mp. ca moştenitoare a defunctului G.I.

Reclamanta nu a făcut dovezi cu privire la reaua credinţă a celorlalţi subdobânditori.

Aşa fiind, instanţa apreciază că se impune ocrotirea bunei credinţei a subdobânditorilor cât şi necesitatea asigurării securităţii şi stabilităţii circuitului civil.

Şi Curtea Europeană în cauzele Androne contra României şi Raicu contra României a statuat că unul dintre elementele fundamentale ale supremaţiei dreptului este principiul securităţii raporturilor juridice.

Faţă de cele expuse, în temeiul art. 966 şi următoarele din Codul civil instanţa va respinge acţiunea reclamantei.

Fiind in culpă procesuală conform art. 274 Cod procedură civilă va fi obligată reclamanta să achite pârâţilor O.A., O.B., O.L. şi O.S.-I., cheltuieli de judecată în sumă de 1000 lei reprezentând onorariu de avocat.

Pentru aceste motive,

În numele legii

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamanta S.L. domiciliată în …, împotriva paraţilor O.A.,domiciliată în …, O.B. şi O.L., soţi, domiciliaţi în …, O. S.-I., domiciliată în …, SC A… SRL cu sediul în … şi SC. S… SRL cu sediul în …

Conform art. 274 Cod procedură civilă obligă reclamanta să achite pârâţilor O.B., O.A., O.L. şi O.S.-I., cheltuieli de judecată în sumă de 1000 lei reprezentând onorariu de avocat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.03.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. I.A 01.04.2009, dact L.M. 03.04.2009

Etichete: