Top

Contestaţie la executare

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 3328/270/2009 contestaţie la executare

Înreg. 04.06.2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2714

Şedinţa publică din data de 30.09.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Nicoleta – Dalia Vrînceanu

Astăzi a fost pe rol rejudecarea cauzei civile pentru contestaţie la executare, formulată de contestatoarea …………, împotriva intimaţilor S.C. „…………” S.R.L. ……….. şi B.E.J. ……………..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns contestatoarea asistată de avocat Costache Liviu, lipsă fiind intimaţii.

Procedura este legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Avocat Costache Liviu pentru contestatoare, arată că nu are alte cereri de formulat şi solicită cuvântul pe fond.

Nemaifiind formulate cereri noi, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Costache Liviu pentru contestatoare, solicită anularea executării silite şi a tuturor formelor de executare deoarece sunt netemeinice şi nelegale. Sunt incidente motive de drept şi de fapt care duc la anularea executării, astfel din chitanţele de la filele 14, 15 şi 16 dosar rezultă că debitul de 600 lei fusese achitat anterior emiterii actelor de executare. S-a greşit în titlul executoriu în sensul că sunt trecute două persoane iar somaţia a fost emisă numai pentru o parte. Netemeinic este onorarul executorului, acesta nu poate depăşi 10% din valoarea debitului, s-a încercat o aparentă revenire a situaţiei. Solicită admiterea contestaţiei, anularea executării silite însăşi, cu cheltuieli din fondurile Ministerului Justiţiei, fiind avocat desemnat din oficiu.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că prin contestaţia formulată ………………. a solicitat, în contradictoriu cu intimaţii S.C. „……………” S.R.L. ………….. şi Biroul Executor Judecătoresc „…………………..”, anularea tuturor formelor de executare silită întocmite în dosarul de executare nr. 80/E/2009, precum şi suspendarea executării silite până la soluţionarea prezentei contestaţii.

În motivarea contestaţiei se arată că ………………… a fost căsătorită cu …………….., decedat la data de 04.08.2003. Deşi a arătat instanţei faptul că soţul contestatoarei este decedat, a fost obligată şi ea şi soţul ei la despăgubiri către creditoare.

Prin titlul executoriu precizat anterior, nu s-a stabilit o obligaţie solidară, astfel că executarea silită în ceea ce o priveşte pe contestatoare trebuie să se realizeze doar pentru ? din suma respectivă.

Prin Încheierea dată în Camera de Consiliu din data de 23.06.2009 – dosar nr. 3328 al Judecătoriei ……….., s-a admis cererea formulată de contestatoare privind acordarea ajutorului public judiciar şi, în consecinţă, a fost scutită contestatoarea de plata taxei judiciare de timbru de 49,31 lei, cauţiunii de 125,04 lei şi s-a stabilit onorariu provizoriu pentru avocat în sumă de 400 lei.

Intimatul Biroul Executor Judecătoresc „…………….” a formulat întâmpinare, invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, iar, pe fond, respingerea contestaţiei.

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri şi s-a ataşat, în copie, dosarul de executare nr. 80/E/2009, probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 17.03.2009 intimata S.C. „ …………” S.R.L., în calitate de creditor, a depus cerere de executare silită la Biroul Executor Judecătoresc „………………..”, având ca titlu executoriu sentinţa civilă nr. 2330/ 17.08.2005 a Judecătoriei …………….

În data de 18.05.2009 executorul judecătoresc emite somaţia nr. 80/2009 prin care somează pe …………… şi ………….. ca, în termen de una zi de la data primirii somaţiei sau de la data lăsării ei la domiciliu, să achite creditoarei S.C. „ ……………..” S.R.L. suma de 809,47 lei, reprezentând debit, conform titlului executoriu, la care s-a adăugat suma de 441,02 lei, reprezentând onorariu şi cheltuieli de executare.

În aceeaşi dată, executorul judecătoresc întocmeşte un proces – verbal de îndreptare a erorii materiale, în sensul că suma de 71,40 lei, reprezentând cheltuieli de executare, este de 28,56 lei şi nu 71,40 lei, cum din eroare s-a menţionat.

În data de 17.07.2009, executorul judecătoresc emite o altă somaţie, adresată tot contestatoarei, punându-i în vedere să achite intimatei – creditoare S.C. …………… suma de 809,47 lei, reprezentând debit, şi 398,18 lei, reprezentând onorariu şi cheltuieli de executare.

În raport de cele ce preced sunt de observat următoarele:

Într-adevăr, în preambulul sentinţei civile nr. 2330/2005, ce constituie titlul executoriu în baza căruia s-a solicitat executarea silită, s-a consemnat faptul că …………… a arătat instanţei că soţul ei, ………………, a decedat.

Prin aceeaşi sentinţă însă, s-a admis cererea creditoarei S.C. ………………. împotriva ambilor debitori, respectiv, ………………şi ……………

……………………… decedase în data de 04.08.2003.

De asemenea, mai este de precizat faptul că prin sentinţa civilă ce constituie titlu executoriu nu s-a stabilit în sarcina debitorilor o obligaţie solidară, astfel că ………………… nu poate fi urmărită silit pentru întreaga sumă ce constituie debit.

În plus, din căsătoria contestatoarei cu …………….., a rezultat un fiu, ………………., născut la …………., moştenitor legal al defunctului său tată.

Privitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de intimatul Biroul Executor Judecătoresc „………………..”, aceasta urmează a fi admisă, având în vedere faptul că executorii judecătoreşti sunt investiţi să îndeplinească un serviciu public şi acţionează ca mandatari ai părţii, având calitate procesuală pasivă doar în cauzele care angajează răspunderea civilă a acestora.

În acest context mai este de arătat faptul că……………….. susţine că ar fi achitat către S.C. ……………….” S.R.L. debitul pentru care s-a început urmărirea silită, depunând la dosar o serie de chitanţe( filele 14, 15, 16 dosar).

Din conţinutul acestora însă, nu rezultă că ar fi fost efectuate plăţi în contul debitului stabilit de sentinţa civilă nr. 2330/2005 a Judecătoriei …………….

Faţă de cele de mai sus şi de dispoziţiile art. 399 şi urm. din Codul de procedură civilă, urmează a se admite excepţia, a se admite contestaţia la executare şi a se anula actele de executare silită efectuate de executorul judecătoresc în dosarul nr. 80/E/2009.

Se va dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei a sumei de 400 lei către B.A. Bacău, reprezentând onorariul pentru apărătorul desemnat conform O.U.G. nr. 51/2001(avocat Costache Liviu).

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a B.R.J. „……………….”, cu sediul în …………., B-dul. …………….., bl. .., sc. .., ……….., judeţul Bacău.

Admite contestaţia la executare formulată de …………………., domiciliată în ……………., Aleea …………………nr. ……, judeţul …………., în contradictoriu cu intimata S.C. „ ………………” S.R.L., cu sediul în ………….., str. …….. nr. ….., judeţul Bacău.

Constată că Biroul Executor Judecătoresc „………………….” nu are calitate procesuală pasivă.

Anulează actele de executare silită efectuate în cadrul dosarului de executare nr. 80/E/2009 al B. E. J. „…………………..”.

Dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei a sumei de 400 lei către B.A. …………, reprezentând onorariul pentru apărătorul desemnat în conformitate cu O.U.G. nr. 51/2001(avocat Costache Liviu).

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 30 septembrie 2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. Gh.A. – 02.10.2009

Dact. N.D.V. – 05.10.2009

Exemplare – 5(cinci).

Etichete: