Top

Contestaţie la executare

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI, JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 621/ 270/2008 contestaţie la executare

ÎNREG. 01.02.2008

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2706

Şedinţa publică din data de 29.09.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – LUMINIŢA ANGHEL

GREFIER – BEJENARU SABINA MARIA

Astăzi a fost pe rolul instanţei soluţionarea cauzei civile pentru contestaţie executare, formulată de contestatoarea S.C. ……….. S.A. ONEŞTI, împotriva intimatei …………………

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Constatând că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă, constată că:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 01.02.2008, sub nr. 621/270/2008, contestatoarea SC ……….. SA, cu sediul în Oneşti, str. ………., jud. Bacău, a solicitat, în contradictoriu cu intimata …………, anularea titlului executoriu din dosarul de executare nr. 462/21.01.2008, desfiinţarea formelor de executare şi suspendarea executării silite.

În motivare se arată că, prin decizia nr. 2/10.12.2007 emisă de ………… – ……………. – …………….., a fost angajată răspunderea solidară cu debitoarea SC …………….. SRL Oneşti a SC …………….. SA Oneşti. Decizia a fost contestată, astfel că sumele din titlul executoriu au devenit incerte şi fără să poată constitui temeiul începerii unei executări silite.

În drept a invocat art. 403 Cod de procedură civilă, art. 172-173 Cod de procedură fiscală, Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2003.

Intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare şi a cererii de suspendare a executării, motivat de faptul că, în conformitate cu prevederile art. 215 din O.G. 92/2003 republicată, introducerea contestaţiei pe cale administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal. De altfel, contestatoarea nu invocă vicii de formă sau de fond ale activităţii de executare silită. În drept, a invocat dispoziţiile art. 115 Cod de procedură civilă.

Prin încheierea din 19.02.2008 s-a admis cererea de suspendare a executării silite şi s-a dispus suspendarea executării silite până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei la executare.

Încheierea a fost recurată de către intimată, dar instanţa de control judiciar a menţinut soluţia de admitere prin decizia civilă nr. 144/7.10.2008 a Tribunalului Bacău.

Contestatoarea a depus la dosar: copia contestaţiei administrative împotriva deciziei nr. 2/10.12.2007, decizia nr. 2/10.12.2007 a …………….., somaţia nr. 4/30/2008/76, titlul executoriu.

Intimata a depus dosarul de executare nr. 462/2008.

După depunerea întâmpinării, contestatoarea a formulat cerere de întregire a cererii de chemare în judecată, solicitând constatarea nulităţii somaţiei şi a titlului executoriu (filele 52, 53 dosar).

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Ministerul Finanţelor Publice prin …………….. – Bacău, prin …………….. a emis Decizia nr. 2/10.12.2007, împotriva debitoarei SC …………….. SRL Oneşti pentru suma de 1.3457.731 lei, stabilind totodată şi răspunderea solidară a debitorilor SC ……………… SA Oneşti şi Municipiul Oneşti.

Motivele de fapt şi de drept pentru răspunderea solidară sunt:

SC ……………… SRL Oneşti cu domiciliul fiscal şi social în localitatea Oneşti, str. ………………., nr. 16, CUI RO 14785140, J04/507/2002 s-a înfiinţat prin Hotărârea de Guvern 104/2002 privind transmiterea unor centrale electrice şi de termoficare din domeniul privat al statului şi din patrimoniul SC ……………… SA Bucureşti în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora.

……………… a aprobat trecerea centralei electrice şi de termoficare ……………… Borzeşti din domeniul privat al statului şi din patrimoniul SC ………………. SA Bucureşti în domeniul public al municipiului Oneşti, prin Hotărârea nr. 32 din 21 iulie 2002. Totodată prin Hotărârea nr. 33/12 iulie 2002, Consiliul Local Oneşti a trecut centrala electrică şi de termoficare ………………i, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oneşti.

Prin Hotărârea nr. 35 din 19 iulie 2002, …………….. a trecut centrala electrică şi de termoficare …………….., din domeniul privat al municipiului Oneşti în capitalul social al SC …………….. SRL Oneşti, societate al cărui asociat unic este tot …………… Oneşti şi care până la data de 01.11.2006 a avut ca activitate şi serviciul public de alimentare cu energie electrică şi termică.

Conform certificatelor de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului seria A, nr. 166751/07.08.2002, seria B nr. 0948394/31.10.2006, seria B nr. 0950796/10.05.2007 obiectul principal de activitate consta în producţia de energie electrică, cod 4011 şi ulterior, lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, cod 4533 potrivit Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr. 13/28.02.2007 şi actului adiţional pentru modificarea actului constitutiv.

SC …………. SRL Oneşti are ca asociat unic Consiliul Local al municipiului Oneşti în cotă de participare la beneficii şi pierderi de 100 %. Administratorii, persoane fizice, au fost: P.C., de la înfiinţare până la data de 30.10.2005 şi I P. G – Maricel de la 01.11.2005 până la 17.09.2007.

SC …………….. CT SA Oneşti, cu domiciliu fiscal în str. ……………. loc. Oneşti, CUI 09129902, înregistrată la oficiul Registrului Comerţului cu nr. …………….. are ca asociat unic Consiliul Local Oneşti şi administrator unic pe d-nul I P. G M, ca şi debitorul SC ……………. SRL Oneşti, asociat unic şi administrator unic ce deţine controlul la ambele societăţi. Deşi SC …………….SRL Oneşti susţine în adresele transmise la Ministerul Economiei şi Finanţelor – Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Locală că nu deţine resurse financiare pentru rambursarea creditelor, dobânzilor şi comisioanelor contractate cu garanţia statului şi solicită ca plata să o facă Ministerul Economiei şi Finanţelor în baza convenţiei încheiate, debitorul SC ……………. SRL Oneşti împrumută conform contractului nr. 133/08.12.2006 pe SC …………….. SA Oneşti cu suma de 3.670.991,96 lei.

SC …………….. SA Oneşti desfăşoară efectiv aceleaşi activităţi cu debitoarea SC …………… SRL Oneşti.

SC …………SRL Oneşti conform raportului de inspecţie fiscală nr. 2734/28.06.2007, în baza documentelor contabile puse la dispoziţia organelor de control reiese că unitatea desfăşoară activitatea de:

– producerea şi furnizarea în sistem naţional de energie electrică, producerea transportul şi distribuţia de energie termică, activitatea desfăşurată în baza Licenţelor seria L nr. 1540, 1541, 1542 eliberate de A.N.R.E. în data de 10.09.2002 având o valabilitate de 25 de ani, precum şi furnizarea de energie termică în baza Licenţei nr. 1543 cu o valabilitate de 8 ani.

Începând cu luna noiembrie 2006 Consiliul Local Oneşti, odată cu înfiinţarea noii societăţi SC ………..CT SA Oneşti, serviciul public de alimentare cu energie termică a fost preluat prin cesionare cu negociere directă de către aceasta, SC ………… SRL Oneşti rămânând astfel fără obiect de activitate în acest domeniu; a se vedea adresa 42667/15.10.2007 a …………. şi raportul de inspecţie fiscală nr. 734/28.06.2007.

Conform stării la zi primită de la biroul registrului contribuabilului, obiectul de activitate declarat la Oficiul Registrului Comerţului al SC ……….. SA Oneşti este cel de producere şi distribuţie a energiei electrice şi termice şi a apei calde, activitate desfăşurată până la data de 01.11.2006 de SC ……………SRL Oneşti.

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 32/30.05.2006 a avut loc diminuarea capitalului social al SC …………… SRL Oneşti de la suma de 4.586.090 lei la suma de 2.500 lei conform actului adiţional autentificat sub nr. 1499/11.08.2006 şi înscris la Registrul Comerţului conform Certificatului de înregistrare menţiuni nr. 31830/31.10.2006 în baza încheierii judecătorului delegat nr. 5968/26.10.2006. Decizia de diminuare a capitalului social a fost luată de către ………………, în calitate de acţionar unic, astfel s-a făcut trecerea centralei de termoficare ………….., a centralelor termice de cartier şi a reţelelor aferente de termoficare în domeniul public al municipiului Oneşti. Prin aceeaşi hotărâre, mijloacele fixe sunt lăsate în continuare în administrarea societăţii SC …………..SRL Oneşti, până la finele lunii octombrie 2006. După această dată, conform Hotărârii nr. 65/26.10.2006, Consiliul Local Oneşti a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat din municipiul Oneşti, prin negociere directă, către SC …………. SA Oneşti, situaţie constatată în urma controlului încrucişat efectuat la societatea respectivă şi finalizat prin procesul verbal nr. 322/24.04.2007.

Până la data de 30.10.2006 SC …………… SRL Oneşti a produs şi distribuit energie termică şi apă caldă în municipiul Oneşti, activitate cesionată prin negociere directă începând cu data de 01.11.2006 către SC ……………SA Oneşti de către asociatul unic la cele două societăţi, respectiv ……………i. Prin această operaţiune este îndeplinită condiţia din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală art. 27, alineatul 2, punctul b, respectiv: „are raporturi comerciale contractuale cu clienţi şi/sau furnizori, alţii decât cei de utilităţi, care în proporţie de cel puţin jumătate, au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul.

În baza elementelor prezentate mai sus rezultă că SC …………….. SRL a rămas fără obiectul de activitate odată cu înfiinţarea şi concesionarea către SC ……………… SA Oneşti a serviciului public de alimentare cu energie termică a oraşului Oneşti, astfel sunt îndeplinite condiţiile de angajare a răspunderii solidare pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvent şi insolvabil în conformitate cu prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală urmare a faptului că persoana juridică SC ……….. SA şi Municipiul Oneşti (fost………..) asupra căreia urmează a fi atrasă răspunderea îndeplineşte cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 27 aliniatul 2 litera a, b şi c, precum şi condiţiile prevăzute la aliniatul 1 litera b al aceluiaşi articol.

Pe baza deciziei sus-amintite s-au emis: titlul executoriu şi somaţia nr. 4/30/2/2008/76 în dosarul de executare nr. 462/2008.

Prin cererea de la fila 52 dosar, contestatoarea a învederat că titlul executoriu şi somaţia nu respectă condiţiile de formă prevăzute de art. 43 şi 141 Cod de procedură fiscală, respectiv, numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, precum şi ştampila organului fiscal emitent. Nerespectarea acestor prevederi imperative ale legii ar atrage, în opinia contestatoarei, nulitatea absolută a actelor de executare.

Instanţa reaminteşte că prin art. 1 din Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 1364/25.09.2007, privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative, titlul executoriu, somaţia, adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, înştiinţare poprire sunt valabile fără semnătura şi ştampila organului emitent, îndeplinind cerinţele legale aplicabile actelor administrative.

Un alt viciu al actelor fiscale, potrivit contestatoarei, ar fi acela că nu a fost respectată prevederea cuprinsă în art. 141 al. 5 Cod de procedură fiscală, potrivit căreia pentru debitorii obligaţi în mod solidar la plata creanţelor fiscale se va întocmi un singur titlu executoriu. Contestatoarea susţine că s-au întocmit două titluri executorii ceea ce ar duce la recuperarea de două ori a creanţei.

Instanţa reaminteşte că Decizia nr. 2/10.12.2007 priveşte angajarea răspunderii solidare cu debitoarea SC …………SRL Oneşti a SC …………. SA Oneşti şi a …………….(fost ………..).

Cum nu există nici un viciu de formă sau de fond al actelor de executare (nici din cele invocate şi nici constatate din oficiu) şi văzând dispoziţiile art. 399 şi următoarele Cod de procedură civilă şi O.G. 92/2003 republicată, instanţa va respinge contestaţia la executare, menţinând formele de executare atacate.

Se va lua act că suspendarea executării silite, dispusă prin încheierea din 19.02.2008 a rămas irevocabilă prin decizia civilă nr. 144/7.10.2008 a Tribunalului Bacău.

Pentru aceste motive

În numele legii

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea SC …………… SA, cu sediul în Oneşti, str. …………împotriva intimatei ………………Oneşti.

Menţine formele de executare din dosarul nr. 462/2008 al intimatei.

Ia act de rămânerea irevocabilă a suspendării executării, dispusă prin încheierea din 19.02.2008 şi menţinută prin decizia civilă nr. 144/7.10.2008 a Tribunalului Bacău.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.09.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. A.L. – 01.10.2009

Dact. B.S. – 02.10.2009

Etichete: