Top

Perfectare vânzare-cumpărare

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5407/270/2008 perfectare vânzare-cumpărare

Înreg. 25.11.2008

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3416

Şedinţa publică din data de 04 noiembrie 2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Nicoleta- Dalia Vrînceanu

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile privind pe reclamanta S.C…………………” S.A……………….., în contradictoriu cu pârâţii ……………….., …………………, având ca obiect perfectare vânzare – cumpărare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: avocat ……………….. reprezentând reclamanta şi pârâtul …………………. personal şi în calitate de procurator pentru pârâta Grămătic ……………………..

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Pârâtul depune în xerocopii: contractul de vânzare – cumpărare teren autentificat sub nr………………… de B.N.P. ……………….., Încheierea nr. ……………….. emisă de …………………. – …………………, documentaţia cadastrală şi 3 schiţe cadastrale, precizează că ce este marcat pe schiţă cu pixul este făcut de el şi reprezintă traseul conductei. Mai depune adresa nr. ………………… emisă de S.A. „…………………..” S.A.

Avocat ……………….. reprezentând reclamanta, arată că nu are cereri de formulat, solicită a fi întrebat pârâtul dacă terenul este împrejmuit şi pe câte laturi.

La solicitarea instanţei, pârâtul arată că terenul este împrejmuit pe toate laturile, iar la Vrînceanu este gard cu spini.

Nemaifiind formulate cereri noi, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat ………………… reprezentând reclamanta, arată că pe schiţă sunt 10 puncte topometrice pe care expertul topo le-a indicat când a făcut documentaţia pentru pârât. Aceleaşi puncte le are şi expertul desemnat de instanţă. Dacă instanţa verifică toate laturile, acestea corespuns şi ca puncte şi ca dimensiuni, însă esenţialul este la partea dinspre ………………….. Această lucrare făcută în instanţă corespunde topometriei. Această conductă trece peste perimetrul în afara perimetrului domnului …………………. La modificarea făcută de ……………….. pe schiţa depusă azi, pe aceste schiţe cadastrale instanţa poate observa că această conductă pe traseul 15-14-13 este în afara terenului lui …………………, acesta are practic fizic mai mult pământ. Solicită admiterea acţiunii, perfectarea pentru suprafaţa de …….m.p. cu valoarea expusă de expert de ………….. lei. Dacă expertul, în mod tendenţios a mutat ţeava, va răspunde, dar instanţa nu poate lua în considerare modificarea făcută de pârât pe schiţă. S-a dat un avans de ……… euro pentru a-i da voie să treacă cu conducta. Nu s-au dat banii pentru că a fost o promisiune din partea lui ……………. Arată că suma de …………….. lei nu este plătită către ………….. pentru că nu s-au înţeles asupra vânzării, s-a stabilit prin expertiză preţul vânzării. Solicită obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

Pârâtul, arată că realitatea din teren rezultă din schiţa pe care a depus-o azi, cu modificarea cu pixul, modificare pe care a făcut-o şi îşi asumă responsabilitatea. Nu este de acord cu perfectarea, conducta toată este pe terenul lui, conducta nu este aşa cum arată expertul în schiţă şi este pe terenul lui. Nu este de acord cu perfectarea suprafeţei de ………. m.p. De asemenea, solicită anularea cererii reclamantei pentru cheltuielile de judecată, nu este de acord să plătească cheltuielile de judecată întrucât nu au fost dispuşi dialogului, a fost o singură întrevedere şi depune la dosar o cerere şi adresa nr. ……………… pentru a demonstra că nu este de acord cu cheltuielile de judecată.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că prin acţiunea formulată reclamanta S.C.”………………..” S.A………………… a chemat în judecată pe pârâţii ………………… şi …………………….. pentru a se pronunţa o hotărâre judecătorească care să ţină loc de act autentic de vânzare – cumpărare.

Acţiunea a fost legal timbrată iar în motivare reclamanta arată că este succesoarea S.C………………….. S.A., societate cu care a fuzionat prin comasare. Între S.C. ……………….. şi pârât a intervenit o promisiune de vânzare, prin act autentic, datată ………………., prin care pârâtul, posesor al terenului, se obliga să obţină actele de proprietate necesare vânzării, pentru ca ulterior să înstrăineze terenul acestei societăţi, la preţul pieţei. Neprecizarea preţului în promisiunea de vânzare nu este de natură să afecteze validitatea convenţiei. Prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. …………………, …………………., fiica pârâtului …………………, dobândeşte terenul obiect al prezentului litigiu, iar ulterior aceasta mandatează pe tatăl său prin procură specială, ca în numele său şi pentru ea să vândă cui va crede el de cuviinţă.

S-a încercat perfectarea vânzării, însă nu s-a ajuns la nici un acord.

Pârâţii nu au formulat întâmpinare.

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri şi s-a efectuat o expertiză tehnică, probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de ……………….. la B.N.P. ……………….., cu sediul în ……………….., s-a autentificat sub nr. …….. „Declaraţia” pârâtului ……………….. (fila ….. dosar) în care s-a consemnat că a primit de la S.C………………… S.A. suma de ……………… euro, reprezentând contravaloarea, în totalitate a acordului de traversare a unei conducte pe terenul situat în municipiul ……………….., str. ……………….., cu vecinătatea S.C . …………………. S.A. …………………, traversare ce se va face la o distanţă de …. m de gardul ce delimitează proprietatea, având o lăţime de ……. m, fiind orientată pe direcţia vest – est, pe o lungime de ……. m şi respectiv pe direcţia nord – vest şi sud – est, pe o lungime de …….. m.

Înţeleg totodată, s-a mai consemnat în „Declaraţia” precizată anterior, ca în situaţia în care nu voi obţine actul de proprietate pentru acest teren sau în situaţia în care voi deţine actul de proprietate şi nu voi vinde terenul S.C …………………… S.A., voi restitui întreaga sumă de bani primită de la S.C. …………………. S.A., respectiv, suma de …………. euro.

În data de ….. mai ………, pârâta ………………….. dobândeşte, conform contractului de vânzare – cumpărare teren, autentificat sub nr. ……… la B.N.P. …………………, din …………………, suprafaţa de ……….. m.p. teren, situat în extravilanul municipiului …………………., T……, P………, având nr. cadastral ……….., învecinat la N-E cu ………………….., la S-E cu …………… de exploatare, la S-V cu …………………, iar la N-V cu ……………….. ( fila ….. dosar).

Prin procura specială, autentificată sub nr. ……………….. la B.N.P. ……………….., pârâta …………………. împuterniceşte pe tatăl ei, pârâtul …………………, ca în numele ei şi pentru ea, să vândă sau să închirieze cui va crede de cuviinţă şi la preţul cel mai convenabil, terenul fânaţ în suprafaţă de ……………. m.p., având nr. cadastral ………………(fila …… dosar).

Între ………………, proprietara terenului şi pârâtul ……………………., pe de o parte, şi S.C. ………………..S.A., pe de altă parte, au fost încercări de a se ajunge la un acord privind vânzarea – cumpărarea terenului, încercări care nu au dat nici un rezultat(filele ….. şi ……. dosar).

În consecinţă, reclamanta, în calitate de succesoare a S.C. …………………. S.A. …………………., a promovat prezenta acţiune.

Prezent în instanţă la termenul de judecată din data de ………………….., pârâtul …………………… a arătat că, momentan, nu ia în calcul vânzarea terenului şi că, în principiu, este de acord cu întocmirea actului autentic la notariat şi cu efectuarea expertizei tehnice solicitate de reclamantă, prin apărător.

În instanţă, ulterior, pârâtul ……………….. a precizat că nu este de acord cu acţiunea reclamantei.

În legătură cu cele ce preced sunt de precizat următoarele:

Prin „Declaraţia” amintită anterior, pârâtul ………………… şi-a adus acordul ca o conductă să traverseze terenul respectiv şi, de asemenea, a precizat că înţelege, ca în situaţia în care nu va obţine actul de proprietate pentru acest teren şi nu va vinde terenul S.C. …………………… S.A., să restituie suma de bani primită.

În acest context se impun următoarele consideraţii:

În primul rând, terenul în cauză nu este proprietatea pârâtului …………………, pentru ca acesta să aibă posibilitatea să-l vândă cum şi la cine doreşte. În al doilea rând, conform procurii pe care o are de la pârâta …………………….., proprietara terenului, pârâtul ………………….. este împuternicit să vândă terenul cui va crede de cuviinţă, însă la preţul cel mai convenabil proprietarei, preţ asupra căruia părţile nu au căzut de acord.

În raport de considerentele expuse, instanţa apreciază că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 1073 şi urm. Cod Civil, în speţă nefiind vorba despre o suplinire de către instanţă a consimţământului debitorului, motiv pentru care se va respinge acţiunea formulată de reclamantă.

Se va dispune ca Biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare din cadrul Tribunalului ……………….. să efectueze plata către expertul ce a fost desemnat să întocmească expertiza topo – cadastru.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge acţiunea formulată de reclamanta S.C.”…………………..” S.A., cu sediul în …………………., str. ………………… nr. ….., judeţul …………………, împotriva pârâţilor …………………. şi ………………….., domiciliaţi în ……………….., str. ……………… nr. …., judeţul ……………….

Dispune ca Biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare din cadrul Tribunalului ………………… să efectueze plata sumei de ………. lei către expert contabil ………………… pentru expertiza depusă la dosar, reprezentând onorariu definitiv, sumă achitată de reclamanta S.C.”…………………” S.A. ………………… , conform chitanţei seria ………………. nr. …………………..

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 04 noiembrie 2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. Gh.A. – 05.11.2009

Dact. N.D.V. – 12.11.2009

Exemplare – 5(cinci).

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5407/270/2008

din 12.11.2009

CĂTRE

TRIBUNALUL BACĂU

BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE

TEHNICE ŞI CONTABILE

Vă înaintăm alăturat sentinţa civilă nr. 3416 din data de 04.11.2009, pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 5407/270/2008, prin care s-a dispus să achitaţi expertului BUTNARU MIHAI suma de 600 lei pentru expertiza depusă la dosar, reprezentând onorariu definitiv, sumă achitată de reclamanta S.C.”ALDRINKS” S.A. Oneşti, conform chitanţei seria TTA nr. 8477592/1950713/1/28.01.2009.

PREŞEDINTE DE COMPLET, GREFIER,

Gheorghe Andronache Nicoleta-Dalia Vrînceanu

Etichete: