Top

Ordonan?ă de plată

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR. 1221/270/2010 ordonanţă de plată

Înreg. 17.02.2010

O R D O N A N Ţ Ă NR. 769

Şedinţa publică din data de 02.03.2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE –

GREFIER –

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile având ca obiect ordonanţă de plată, privind pe creditoarea S.C. ……. ONEŞTI – cu sediul în ONEŞTI, str. …………, judeţul BACĂU, în contradictoriu cu debitoarea ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI „………” ONEŞTI – cu sediul în ONEŞTI, str. ……….. judeţul BACĂU.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă consilier juridic …….. pentru creditoare, lipsă fiind debitoarea.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: consilier juridic ……… pentru creditoare depune la dosar delegaţie de reprezentare şi solicită a se lua act că partea pe care o reprezintă îşi restrânge acţiunea pentru suma de 3.038,49 lei pentru perioada noiembrie 2009 – ianuarie 2010. Nu are alte cereri de formulat.

Nefiind formulate cereri noi, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Consilier juridic …….. pentru creditoare, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii în parte, obligarea debitoarei la plata debitului neachitat şi la dobânzile aferente, la cheltuieli de judecată.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A ,

DELIBERÂND,

Asupra cauzei civile de faţă;

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oneşti la data de 17.02.2010 sub nr. 1221/270/2010 S.C. …….. – cu sediul în ONEŞTI, str. ….., judeţul BACĂU, a solicitat instanţei pronunţarea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată privind creanţa pe care o are asupra debitoarei ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI „…….. – cu sediul în ONEŞTI, str. ……… judeţul BACĂU, pentru suma de 4.028,24 lei .

În motivarea cererii creditoarea a arătat că obligaţia de plată a debitoarei s-a născut ca urmare a încheierii contractului de prestări servicii nr. 351/ianuarie 2009 .

În drept, creditoarea a arătat că înţelege să-şi întemeieze cererea pe dispoziţiile O.U.G. nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale.

Cererea de chemare în judecată a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru de 40 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

Deşi a fost legal citată, debitoarea nu a trimis nici un reprezentant în instanţă, nu a formulat întâmpinare, nu a propus probe, dar a efectuat o plată parţială.

În cauză, instanţa a administrat, la solicitarea creditoarei, proba cu înscrisuri, în cadrul căreia au fost depuse la dosar: contractul de prestări servicii nr. 351/ianuarie 2009, situaţie drepturi şi obligaţii nelichidate la 15.02.2010, factura nr. 67791/0ct.2009, factura nr. 69950/nov.2009, factura nr. 72106/dec. 2009 şi factura nr. 74251/ian. 2010.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În baza contractului de prestări servicii nr. 351/ianuarie 2009, acceptat şi semnat de toate părţile contractante, S.C. ……… a prestat pârâtei servicii de salubritate constând în colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, la Asociaţia de Proprietari ……….., judeţul BACĂU, în perioada octombrie 2009 – ianuarie 2010, conform facturilor:

– factura nr. 67791/0ct.2009 – 989, 79 lei;

– factura nr. 69950/nov.2009 – 1.004,13 lei;

– factura nr. 72106/dec. 2009 – a.010,25 lei;

– factura nr. 74251/ian. 2010 – 1.024,07 lei.

Total = 4.028,24 lei .

Termenul de plată pentru fiecare factură în parte este stabilit în art. 14 din contractul nr. 351/ianuarie 2009 încheiat cu debitoarea începând cu luna ianuarie 2009, termen care însă nu a fost respectat de către debitoare, neîndeplinindu-şi obligaţia contractuală de a plăti contravaloarea facturilor reprezentând servicii de salubritate prestate de societatea creditoare, nici până la data prezentei cereri adresate instanţei de judecată.

Prestatorul S.C. ………. şi-a îndeplinit cu bună – credinţă şi profesionalism toate obligaţiile contractuale, prestând servicii specializate la standardele de calitate stabilite prin contract.

O.U.G. nr. 119/2007 se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale, aşa cum prevede art. 2 din acest act normativ.

Din conţinutul acestei reglementări rezultă că o condiţie este existenţa unui contract comercial , reprezentând , conform art. 1 O.U.G. 119/2007, contractul încheiat între comercianţi ori între aceştia şi o autoritate contractantă, având ca obiect furnizarea unor bunuri sau prestarea de servicii contra unui preţ constând într-o sumă de bani.

A doua condiţie priveşte caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei.

Prin plata parţială efectuată în cursul judecăţii, debitoarea a recunoscut existenţa debitului.

Văzând şi dispoziţiile art. 2 şi 10 O.U.G.119/2007, instanţa va admite în parte cererea şi anume, pentru diferenţa de 3.038,49 lei.

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 al. 1 lit. a O.U.G. 119/2007, creanţa produce dobânzi, în cazul contractelor încheiate între comercianţi, potrivit art. 43 Cod comercial.

Aşa fiind, la suma prevăzută în ordonanţă, se vor calcula dobânzi, potrivit art. 43 Cod comercial, începând de la data scadenţei, 15.12.2009 şi până la plata integrală a debitului.

Conform art. 274 cod procedură civilă, debitoarea va fi obligată şi la cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite în parte cererea formulată de creditoarea S.C. ……… – cu sediul în ONEŞTI, str. ……, în contradictoriu cu debitoarea ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI „……… ONEŞTI – cu sediul în ONEŞTI, str……..

Somează debitoarea să plătească creditoarei suma de 3.038,49 lei contravaloare servicii şi dobândă legală , începând cu data de 15.12.2009 şi până la plata integrală a debitului, în termen de 30 de zile de la rămânerea irevocabilă a prezentei.

Conform art. 274 cod procedură civilă obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 39,3 lei cheltuieli de judecată.

Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 02.03.2010.

Etichete: