Top

Servitute, ridicare constructii

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5709/270/2009

Din 3.09.2009 – servitute+ridicare construcţii –

SENTINŢA CIVILĂ NR.999

Şedinţa publică din data de 19. 03. 2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN :

Preşedinte – ……

Grefier – ….

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile formulată de reclamantul … împotriva pârâtului ….. şi a terţului U.A.T. …….., pentru servitute şi ridicare construcţii.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: reclamantul asistat de avocat …. şi avocat .. pentru pârâtul lipsă, lipsă fiind şi terţul U.A.T. ……….

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, avocat …….. precizează că, reclamantul îşi menţine în acţiune.

Instanţa constată că, temeiul de drept este art. 1075 cod civil şi următoarele conform acţiunii.

Avocat ….. formulează următoarele probe: interogatoriu pârâtului, martori, pentru a dovedi faptul concret că pârâtul a distrus această servitute de trecere, acesta nu respectă calea de acces stabilită printr-o hotărâre judecătorească. Precizează că, servitutea a fost convenită de părţi. Mai solicită efectuarea unei expertize topo pentru pozarea servituţii şi lărgirea ei la 4 metri, precum şi aducerea servituţii la starea iniţială. De asemenea, formulează proba cu înscrisuri, depune la dosar şi notă de probe.

Avocat ……. precizează că, şi-a exprimat punctul de vedere prin întâmpinare. Precizează că, nu există nici o servitute de trecere în afară de cea instituită prin hotărâre judecătorească, conform raportului de expertiză. Se vorbeşte de o cale de acces, dar aceasta nu a fost stabilită printr-o servitute legal constituită prin hotărâre judecătorească. Prin obligaţia de a face, reclamantul vrea să treacă pe proprietatea pârâtului. Se opune la efectuarea oricăror probatorii, faţă de faptul cum a fost redactată această acţiune. Prin acţiune se cere acces să treacă pe proprietatea pârâtului, nefiind servitute. De asemenea, nu se cere să se respecte servitutea. Acţiunea este făcută ca să ducă completul de judecată în eroare.

Instanţa pune în vedere să se facă dovedi pentru a se clarifica dacă se afectează această servitute.

Avocat … se opune la probe, deoarece între servitute şi calea de acces din s.c. 2423/03.

Avocat …….., fiind întrebat de către instanţă, precizează că, nu este vorba de servitutea din s.c. 2423/03, ci de servitutea din s.c. 201/2007, care este tot obligaţia de a face. Precizează că, în acest dosar nu este creată o servitute de trecere. În s.c. 2423/03 nu face obiectul prezentei cauze pentru această servitute. Menţionează că, este o servitute creată prin fapta omului. Deci, mai există o servitute prin fapta omului şi de existenţa ei se face vorbire în considerentele s.c. 201/26.01.2007. Pentru acest lucru se doreşte administrarea de probatorii.

Avocat …… precizează că, prin s.c. 2423/03, respectiv prin obligaţia de a face se cerere numai respectarea acelei căi de acces. Se opune la probe şi ridică excepţia inadmisibilităţii acestei acţiuni, faţă de obiect şi faptul că s-au mai judecat în alt dosar.

Avocat …….., faţă de precizările făcute, tinde să marcheze un dol din partea pârâtului, înţelege să se judece pe o servitute creată prin fapta omului, care în prezent a fost închisă. Conform jurisprudenţei CEDO nu se recunoaşte excepţia inadmisibilităţii. Mai arată că, acea cale de acces pe malul râului este impracticabilă şi inundabilă.

Avocat ….. arată că, nu există nici o servitute, aceasta a fost constituită pe marginea râului, ei doresc calea de acces pe proprietatea terenului defunctului care acum aparţine fiului acestuia ……….

Avocat ………. precizează că, nu are alte cereri de formulat.

Avocat …… formulează proba cu 2 martori pentru a face dovada că servitutea de trecere din hotărâre nu este opturată, iar cealaltă servitute invocată este inadmisibilă.

Instanţa uneşte excepţia cu fondul, iar faţă de toate actele cât şi obiectul acţiunii, cât şi motivarea în fapt în drept a cauzei, constată dezbaterile închise şi acordă cuvântul în fond.

Avocat ……., pentru reclamant, solicită admiterea acţiunii, aşa cum a fost formulată.

Avocat …….., pentru pârât, solicită folosirea drepturilor pe care legea le recunoaşte. Precizează că, situaţia conflictuală a apărut în 2003 şi a fost rezolvată prin justiţie, servitute stabilită prin s.c. 2323/03 ( cale de acces), iar această hotărâre trebuie respectată. Solicită respingerea acţiunii, cu cheltuieli de judecată.

Avocat …….., în replică, să se aibă în vedere că s-a închis calea de acces

stabilită prin fapta omului, pentru care nu trebuie titlu de proprietate. Solicită repunerea cauzei pe rol pentru administrarea probatoriilor.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că reclamantul ……, a chemat în judecată pârâtul ……. şi Unitatea Administrativ Teritorială ……..în calitate de terţ, solicitând obligarea pârâtului să respecte calea de acces ( dreptul de servitute) cu dimensiunile 2,5 lăţime şi 25 m lungime, obligarea pârâtului de a aduce calea de acces în starea iniţială spre a putea fi folosit, respectiv să ridice gardul improvizat şi cheltuieli de judecată.

Acţiunea a fost timbrată cu 19, 3lei, iar în motivare se arată că în august 2009 pârâtul …….., a închis calea de acces ce fusese constituită în urmă cu mulţi ani în favoarea fratelui său ……, care anterior decesului, a vândut proprietatea fiului său-respectiv pârâtului ………

În drept, reclamantul invocă prevederile art. 1075 şi urm. cod civil.

Pârâtul Lupu Silviu-Vasile a formulat întâmpinare (filele 11-12 dosar), prin care solicită respingerea în totalitate a acţiunii reclamantului.

Părţile au terenuri învecinate situate în com. ., jud. Bacău, provenind în urma unui proces de partaj succesoral după numitul …..-tatăl reclamantului şi bunicul pârâtului.

În urma acestui partaj s-a atribuit teren şi numitului …., în prezent decedat.

Prin sentinţa civilă nr. 2423/15.09.2003, pronunţată în dosarul nr. 1068/2003 al acestei instanţe a fost admisă acţiunea reclamantului … împotriva pârâţilor …. şi ….. (fraţii acestuia), constituindu-se pe terenul pârâţilor o servitute de trecere cu lăţime de 2,5 m şi lungime de 150 m. Prin aceeaşi sentinţă a fost respinsă cererea pârâţilor … şi …, prin care solicitau obligarea reclamantului să respecte un drum de acces, sentinţă ce a fost pusă în executare la 12.07.2004 de către executorul judecătoresc.

La data de 8.03.2005, ……. şi …… au chemat în judecată pârâtul ……, solicitând obligarea acestuia să ridice poarta şi gardul cu care a închis drumul public, cerere ce a fost respinsă prin sentinţa civilă nr. 3140/1.11.2005, pronunţată în dosarul nr.1692/2005 al acestei instanţe, hotărâre desfiinţată în totalitate prin decizia civilă nr. 289/16.06.2006 a Tribunalului Bacău, cauza fiind trimisă la rejudecare.

Cu ocazia rejudecării, s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 201/16.01.2007, în dosarul nr. 5253/270/2006 al Judecătoriei Oneşti, prin care a fost respinsă acţiunea reclamanţilor …….şi ……. împotriva lui ….., sentinţă rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr. 924/17.12.2008 a Curţii de Apel Bacău.

În instanţă, reclamantul precizează că acţiunea sa se referă la sentinţa civilă nr. 201/2007 pronunţată în dosarul nr. 5253/2006.

Cum din dispozitivul acestei sentinţe nu rezultă nicidecum că s-ar fi instituit în favoarea reclamantului vreun drum de trecere, având în vedere temeiul de drept invocat de către acesta, respectiv 1075 şi urm. cod civil, instanţa constatată că cererea formulată este lipsită de obiect, urmând a fi respinsă ca atare.

În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii ridicată de către pârât, instanţa apreciază ca fiind neîntemeiată faţă de obiectul acţiunii, situaţie în care va fi respinsă.

În temeiul art. 274 cod procedură civilă va fi obligat reclamantul să plătească pârâtului cheltuieli de judecată, reprezentând onorar avocat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge ca lipsită de obiect acţiunea reclamantului …., domiciliat în com. ….. jud. Bacău, împotriva pârâtului ……. şi a terţului Unitatea Administrativă Teritorială-……, jud. Bacău-reprezentată prin primar.

Obligă reclamantul să plătească pârâtului …….. cheltuieli de judecată în sumă de 500 lei, reprezentând onorariu avocat.

Respinge excepţia inadmisibilităţii ridicată de pârât.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 19.03.2010.

Etichete: ,