Top

Obligatia de a face

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 4891/270/2008 obligaţia de a face

Înreg.24.10.2008

Sentinţa civilă nr. 732

Şedinţa publică din data de 25.02.2010

Completul de judecată format din:

Preşedinte – ….

Grefier – ….

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile având ca obiect obligaţia de a face, formulată de reclamantul ……….., împotriva pârâtului ………

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă avocat …. şi avocat …… pentru reclamant, avocat ………. pentru pârât.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care,

Apărătorii reclamantului arată că nu au cereri noi de formulat.

Apărătorul pârâtului arată că nu are cereri de formulat, invocă excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, terenul nu-i aparţine, după titlul de proprietate pe care expertul l-a studiat, terenul aparţine domeniului public, cea în măsură să facă acţiunea este Consiliul local.

Nemaifiind cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe excepţie şi pe fond.

Avocat …….. solicită a se respinge excepţia invocată, este cale de acces spre proprietatea reclamantului. Pe fond solicită admiterea acţiunii şi obligarea pârâtului să mute gardul pe vechiul amplasament conform aliniamentului 24-25-26-26 conform schiţei raportului de expertiză cu linie roşie. Precizează că, gardul a fost mutat de pârât cu 10 cm, a îngustat calea de acces neputând intra reclamantul cu atelaje. Solicită ca pârâtul să fie obligat şi la plata cheltuielilor de judecată.

Avocat ……….., pentru reclamant, solicită respingerea excepţiei invocate de pârât, prin apărător, arătând că pârâtul îngrădeşte dreptul de folosinţă a reclamantului asupra proprietăţii, atitudinea pârâtului este abuzivă. Pe fond solicită admiterea acţiunii, cu obligarea pârâtului să mute gardul, cu cheltuieli de judecată.

Apărătorul pârâtului arată că expertul nu spune că ocupă din terenul reclamantului, 10 cm ce îngrădire îi produce reclamantului? Solicită respingerea acţiunii cu cheltuieli de judecată.

În replică, avocat ………., pentru reclamant, arată că dreptul de proprietate trebuie ocrotit, 10 cm nu permite reclamantului să intre cu atelajele.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând

Asupra cauzei civile de faţă;

Prin cererea înregistrată la data de 24.10.2008 sub nr. 4891/270/2008 reclamantul ……, domiciliat în ………, jud. Bacău a solicitat în contradictoriu cu pârâtul …… domiciliat în ………., jud. Bacău solicitând ca prin hotărârea ce se va da să fie obligat pârâtul să ridice gardul care delimitează proprietatea sa, de drumul de acces către proprietatea reclamantului şi să-l amplaseze pe locul unde a fost iniţial, pe cheltuiala sa şi cheltuieli de judecată.

Cererea a fost timbrată cu 19 lei taxă timbru şi 0,30 lei timbru judiciar, iar în motivarea acesteia se arată că anul trecut pârâtul a intrat cu gardul, acaparând aproximativ 0,7-1 m din lăţimea căii de acces şi împiedicându-i posibilitatea de a intra cu vehicule destinate transportului materialelor de construcţii, produselor agricole şi utilajelor agricole înspre ternul său.

În drept cererea se întemeiază pe dispoziţiile art. 616 şi următoarele din Codul civil şi art. 274 Cod procedură civilă.

În dovedirea cererii reclamantul a solicitat proba cu acte, interogatoriu pârât, martori şi expertiză topo.

Pârâtul a depus întâmpinare solicitând respingerea cererii reclamantului, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acesteia se arată că drumul cu pricina este o cale publică ce există de peste 4 decenii şi face parte din uliţa satului, configuraţia acestuia nu a fost schimbată niciodată şi nici în prezent.

Pârâtul precizează că pe latura ce se învecinează cu terenul şi gospodăria sa uliţa de la drumul principal până la uliţa reclamantului este străjuită de salcâmi foarte înalţi, bătrâni de peste 50 de ani, şi care tot timpul au configurat terenul acestei uliţe.

În sprijinul afirmaţiei sale pârâtul a depus planşe foto ce reprezintă configuraţia căii de acces.

La dosar s-au depus acte, planşe foto, şi s-a efectuat o expertiză topo-cadastru, probatorii din analiza cărora, instanţa reţine în fapt următoarele:

Pentru a ajunge reclamantul …….. de la drumul principal la gospodăria sa trebuia să folosească o cale de acces. Cale de accesa se învecinează pe o latură cu gospodăria pârâtului ………..

În anul 2007 între părţi au apărut mai multe conflicte, reclamantul făcând demersuri la autorităţile locale pentru ca pârâtul să-i respecte calea de acces.

Cu adresa 3063/28.05.2007 Consiliul local …….. îi face cunoscut reclamantului că uliţa face parte din domeniul public şi i-a pus în vedere pârâtului să-şi retragă gardul cu circa 5-6 cm şi curăţirea salcâmilor (fila 22 dosar).

Din concluziile raportului de expertiză întocmit de ing. Timaru Mihai, rezultă că prin construirea gardului nou pe latura căii de acces între punctele 24-25-26-27, aliniamentul marcat cu linie roşie pe anexa nr.1, pârâtul ……. a mutat gardul în medie cu 10 cm înspre calea de acces.

În completarea raportului de expertiză se arată că drumul de acces la proprietatea reclamantului este drum public cuprins în domeniul public în Planul Urbanistic General PUG al comunei ……….

Faţă de această constatare, pârâtul a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului.

Excepţia nu este întemeiată. Reclamantul nu urmăreşte valorificarea unui drept de proprietate. Calea de acces face parte din domeniul public iar reclamantul nu are la îndemână pentru valorificarea drepturilor sale pe care le pretinde decât obligaţia de a face.

Obiectul cauzei de faţă îl reprezintă obligaţia de a face. Interesul reclamantului de a-i fi respectat dreptul de folosire a drumului de acces îi conferă capacitatea procesuală activă.

Cum pârâtul prin construirea gardului a pătruns în drumul public, îngreunând accesul reclamantului la proprietatea sa, în temeiul art. 1077 Cod civil urmează ca instanţa să admită acţiunea. În consecinţă va fi obligat pârâtul să mute gardul care delimitează proprietatea sa de drumul de acces, în zona punctelor 24-25-26-27 cu 10 cm înspre proprietatea sa conform schiţei anexate raportului de expertiză Timaru Mihai (aliniamentul de culoare roşie).

Va fi respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului invocată de pârât.

Fiind în culpă procesuală, conform art. 274 Cod procedură civilă va fi obligat pârâtul achite reclamantului cheltuieli de judecată în sumă de 519,30 lei reprezentând taxa de timbru, timbru judiciar şi onorariu expert.

Pentru aceste motive

În numele Legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite acţiunea formulată de reclamantul …., domiciliat în …. ………, jud. Bacău împotriva pârâtului …….. domiciliat în ……, jud. Bacău.

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului formulată de pârât.

Obligă pârâtul să mute gardul care delimitează proprietatea sa de drumul de acces, în zona punctelor 24-25-26-27 cu 10 cm înspre proprietatea sa conform schiţei anexate raportului de expertiză Timaru Mihai (aliniamentul de culoare roşie).

Obligă pârâtul să achite reclamantului cheltuieli de judecată în sumă de 519,30 lei reprezentând taxa de timbru, timbru judiciar şi onorariu expert.

Dispune plata către expertul Timaru Mihai a onorariului definitiv de 500 lei.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 25.02.2010.

Preşedinte, Grefier,

Etichete: