Top

Ordonanta presedintiala

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ON EŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 1977/270/2010

Înreg. 17.03.2010 – ord. preşed. –

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1388

Şedinţa publică din 23.04.2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – …..

Grefier – ……

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile promovată de reclamanta …….. în contradictoriu cu pârâtul ………, pentru sistare lucrări, pe cale de ordonanţă preşedinţială.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns avocat ……, care substituie pe avocat …… pentru pârâţi, lipsă fiind părţile.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, avocat ………, depune la dosar delegaţie de substituire.

Se comunică pârâţilor, prin apărător, un exemplar al răspunsului la întâmpinare depus de reclamantă.

Avocat ……. arată că nu mai are alte cereri.

Nemaifiind cereri de formulat şi probe de administrat, instanţa declară dezbaterile închise şi acordă cuvântul pe excepţie şi pe fond.

Avocat ……, pentru pârâţi, având cuvântul pe excepţie, solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, întrucât terenul menţionat în acţiune se află în coproprietate cu alte persoane. Pe fond, solicită respingerea acţiunii ca netemeinică şi nelegală. Prescripţia nu curge împotriva comoştenitorilor. Terenul a fost dat mamei pârâţilor, ……., titlul a fost modificat în mod legal. Părţile se mai judecă într-un dosar, respectiv nr.1513 cu termen de judecată la 23.06.2010, în care reclamanta are calitate de pârâtă printre alte persoane. Cu cheltuieli de judecată.

Cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N T A

Deliberând

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că reclamanta …… a chemat în judecată pârâţii ……., ……. şi ……, solicitând pe calea ordonanţei preşedinţiale sistarea lucrărilor de grăniţuire de pe terenul situat în sola 112/8, parcela 30 din titlul de proprietate nr. 149027/29.11.1994.

Cererea a fost legal timbrată cu 10,3 lei şi s-a dispus citarea pârâţilor.

În motivare se arată că părţile se află în litigiu asupra terenului din titlul de proprietate nr. 149027/29.11.1994, acţiune ce face obiectul dosarului nr. 1513/270/2010, cu termen de judecată la 23.06.2010, iar pârâţii prin edificarea lucrărilor de grăniţuire încearcă să-şi preconstituie probe pentru a schimba situaţia de fapt şi a obţine soluţia pe care o doresc.

Pârâţii au depus întâmpinare prin care invocă excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, având în vedere că în litigiul ce se află pe rol din dosarul nr. 1513/270/2010, alături de …… sunt şi alte persoane, având calitate de pârâţi în acel dosar, excepţia ce va fi respinsă constatând că este justificată calitatea procesuală activă din prezentul dosar.

Potrivit art.581 Cod procedură civilă: ”instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara…”.

Texul menţionat mai sus stabileşte două condiţii de admisibilitate ale cererii de ordonanţă preşedinţială, anume urgenţa şi caracterul vremelnic al măsurii solicitate a se lua pe această cale, iar din aceasta din urmă decurge şi o a treia condiţie şi anume ca prin măsura luată să nu se prejudece fondul, ceea ce înseamnă că, pe această cale, nu pot fi luate măsuri definitive care să rezolve în fond litigiul dintre părţi.

În speţă, părţile se judecă în dosarul nr. 1513/270/2010, cu termen de judecată la 23.06.2010, pentru un teren situat pe raza comunei …, jud. Bacău, teren pe care pârâţii au început edificarea unui gard cu poartă în vederea grăniţuirii.

Cum situaţia terenului nu este legal clarificate, urmând să se stabilească situaţia juridică a terenului în urma soluţionării dosarului mai sus menţionat, instanţa apreciază ca întemeiată acţiunea reclamantei, fiind justificată urgenţa măsurii, aşa încât în temeiul art.581 Cod procedură civilă, urmează a fi admisă.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active, ridicată de către pârâţi.

Admite acţiunea reclamantei …, domiciliată în …..,jud. Bacău împotriva pârâţilor ……., …… şi …, toţi domiciliaţi în comuna ., sat …….. jud. Bacău.

Obligă pârâţii să sisteze lucrările de grăniţuire de pe terenul menţionat în titlul de proprietate nr. 149027/29.11.1994, sola 112/8, parcela 30, situat pe raza comunei ……, jud. Bacău până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 1513/270/2010 al acestei instanţe.

Obligă pârâţii să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 10,3 lei.

Executorie, fără somaţie.

Cu recurs în 5 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 23.04.2010.

Etichete: