Top

Ordonanta presedintiala

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI – JUDETUL BACAU

Dosar nr. 7319/270/2010 – ordonanta presedintiala –

Înreg. 11.11.2010

SENTINTA CIVILA NR. 3248

Sedinta publica din data de 16.11.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Stroe-Munteanu

Grefier – Liliana Georgescu

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile promovata de reclamanta S.C. …… în contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ Teritoriala …. având ca obiect ordonanta presedintiala.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns administrator …..si avocat …. reprezentând reclamanta si consilier juridic ….. reprezentând pârâta, lipsa fiind partile.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care,

Administrator ….. semneaza cererea de chemare în judecata si aplica stampila societatii, complinindu-se astfel lipsa semnaturii.

Avocat …. depune la dosar împuternicirea avocatiala nr. 113/16.11.2010.

Consilier juridic ……. depune la dosar împuternicire de reprezentare juridica, întâmpinare si acte în dublu exemplar.

Instanta înmâneaza reclamantei, prin avocat, copie de pe întâmpinarea si actele depusa de catre pârâta.

Avocat ….. solicita lasarea cauzei peste ordine pentru a lua cunostinta de întâmpinarea si actele depuse de catre pârâta.

La reluarea cauzei, la apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns administrator …… si avocat …. reprezentând reclamanta si consilier juridic …. reprezentând pârâta, lipsa fiind partile.

Avocat …. precizeaza ca dupa introducerea actiunii s-au emis de catre pârâta acte unilaterale, respectiv: autorizatie de desfiintare si certificat de urbanism, însa evaluarea constructiei nu a fost justa.

Consilier juridic ….. precizeaza ca reclamanta a formulat o cerere de conexare ce vizeaza dosarul nr. 7205/270/2010 aflat pe rolul instantei, având acelasi obiect si privind aceleasi parti. Nu are cereri noi de formulat.

Avocat …. arata întra-adevar ca pârâta a formulat actiune având ca obiect obligarea societatii la eliberarea terenului însa nu mai solicita conexarea dosarelor. Nu are alte cereri de formulat.

Instanta, constatând ca nu sunt cereri noi de formulat si probe de administrat, considera cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat ….., având cuvântul, arata ca între parti s-a încheiat un contract de concesiune pe o durata de 10 ani, reclamanta edificând pe acest teren o constructie. Ulterior au fost somati sa paraseasca spatiul pentru interesul local si în temeiul art. 18 lit.b din contract urmând sa se faca o plata cu titlu de despagubire justa si prealabila. S-a facut o plata partiala însa nu este vorba despre o evaluare justa si suma oferita a fost derizorie chiar daca pârâta a realizat o expertiza tehnica întocmita de expert …. care stabilea un alt pret. S-au întocmit procese-verbale de predare-primire însa nu se respecta art. 18 indice 2 din contract, pârâta grabindu-se sa obtina o autorizatie fara a încalca dreptul de proprietate al reclamantului. Au formulat prezenta actiune întrucât urmeaza a se demola constructia si au depus procedura de conciliere conform art. 720 indice 1 Cod procedura civila, urmând sa formuleze actiune ulterior. Solicita admiterea actiunii si sistarea demolarii constructiei pâna la rezolvarea fondului întrucât exista riscul sa nu mai aiba ce evalua, ca apoi sa se impuna cu titlu de despagubire valoarea stabilita de catre pârâta unilateral. Cu cheltuieli de judecata.

Consilier juridic ……, având cuvântul, solicita respingerea actiunii. Arata ca s-au eliberat acte administrative, respectiv: certificatul de urbanism si autorizatia de desfiintare, acte ce nu au fost atacate de catre reclamanta si care produc efecte juridice fiind în vigoare. Precizeaza ca reclamanta poate formula pe calea contenciosului administrativ actiune pentru sistare lucrari. Pe fond, precizeaza ca s-au achitat de prevederile din contractul de concesionare si au facut o plata justa. A fost necesara preluarea acestei suprafete de teren în vederea modernizarii Spitalului Municipal Onesti, urmând a se construi o sala de asteptare si registratura, fiind urgente si necesare efectuarea acestor lucrari în scopul obtinerii autorizatiei de functionare pentru anul 2011. Acest spatiu a fost verificat si expertizat si nu invoca expertiza întocmita de expert Axinia Paul, existând un proces verbal pentru o comisie de evaluare care a stat la baza stabilirii valorii spatiului. Solicita respingerea cererii.

Avocat ……, în replica, precizeaza ca actele sunt unilateral întocmite. Daca reclamanta era de rea-credinta putea refuza eliberarea spatiului.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

– deliberând –

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca, prin actiunea înregistrata sub nr. 7319/270/2010 reclamanta …… a chemat în judecata pe pârâta Unitatea Administrativ Teritoriala …….solicitând a fi obligata sa nu se dispuna înca darâmarea sau dezafectarea spatiului pe care l-a construit cu aprobarea acestora, conform autorizatiilor emise, în scop comercial, pe terenul concesionat de la pârâta.

În motivarea actiunii arata ca între parti s-a încheiat un contract de concesiune pe 10 ani, denuntat în mod unilateral de catre pârâta fara o prealabila si justa despagubire.

Urgenta actiunii este motivata prin aceea ca exista riscul ca în cazul unui litigiu sa nu mai existe obiectul evaluarii.

Ordonanta s-a judecat cu citarea partilor.

În cauza s-au administrat probe cu acte.

Prin actiune reclamanta a solicitat si proba cu expertiza dar în fata instantei prin aparator a aratat ca nu doreste efectuarea altor probe.

Pârâta a depus întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii ca nefondata sau inadmisibila întrucât dezafectarea lucrarilor s-a dispus prin acte administrative care nu au fost atacate de catre reclamanta, iar pe fondul cauzei pârâta a virat deja reclamantei suma de 15.297 lei stabilita prin proces verbal administrativ.

Din actele si lucrarile dosarului se retin urmatoarele:

Între Primaria Onesti, în calitate de concedent si ….. ……, în calitate de concesionar s-a încheiat contractul de concesiune nr. 190/20.10.2005 ce are ca obiect cedarea si preluarea în concesiune a unui teren în suprafata de 103,29 m.p. situat în …..u destinatia spatiu comercial (filele 6.8).

Primaria Onesti a denuntat unilateral, începând cu data de 20.10.2005 contractul de concesiune nr. 190/2005, considerând ca spatiul este necesar extinderii Spitalului Municipal Onesti.

Prin notificarea nr. 18668/13.09.2010 i se aduc la cunostinta reclamantei cele aratate mai sus (fila 9).

Dupa primirea notificarii reprezentantul legal al …… Onesti, administratorul …… a încheiat procesul verbal de predare-primire nr. 19352/20.09.2010 prin care se preda terenul în suprafata de 103,29 m.p. ce a format obiectul contractului de concesiune nr. 190/2005 (fila 18).

Conform art. 18 lit.b din Contractul de Concesiune nr. 190/2005 încetarea contractului prin denuntare unilaterala de catre concedent se face cu plata unei prealabile si juste despagubiri în sarcina concedentului.

Pe terenul concesionat se afla amplasata o constructie în care a functionat societatea reclamanta si careia aceasta i-a adus importante îmbunatatiri pentru care i se cuvin despagubiri conform contractului.

Pentru evaluarea acestora s-au efectuat 2 expertize extrajudiciare de catre expert Axinia Paul (propus de pârâta) si respectiv de catre expert …….., depuse la filele 23-63 dosar, respectiv 64-71 dosar.

Reclamanta a functionat ca societate comerciala într-o constructie realizata în jurul anului 1999, având functia initiala de magazin, aflata pe terenul concesionat de pârâta, realizata din 2 pereti portanti din caramida si unul edificat ulterior, stâlpi din teava metalica, elemente pozitionate pe fundatii de beton (fila 23 raport expertiza Axinia Paul).

Ceea ce trebuia evaluat în vederea acordarii despagubirilor sun t lucrarile efectuate de catre reclamanta la constructia preexistenta.

În mod eronat expert Munteanu Valeria a evaluat întreaga constructie la valoarea de piata întrucât a pierdut din vedere ca exista deja o constructie si nu s-a referit la lucrarile de constructie efectuate de catre reclamanta astfel ca instanta nu poate lua în considerare aceste valori retinute de experta Munteanu pentru ca sunt superficiale si nu s-a realizat cel putin o separare a valorilor lucrarilor reclamantei de valoarea constructiei preexistente (filele 64-71).

În ce priveste raportul Axinia Paul, lucrarile efectuate de catre reclamanta au fost edificate, prezentate detaliat si s-a specificat modul de realizare a acestora si autorizarea lucrarilor (fila 63).

Asa fiind, reclamanta poate face dovada lucrarilor realizate cu acte si documente, în masura în care acestea au fost autorizate si aprobate de catre proprietar (pârâta), întrucât nici un chirias nu poate opune proprietarului lucrari pe care acesta nu le-a cunoscut si nu le-a aprobat într-un mod sau altul.

Prin actiune s-a solicitat de catre reclamanta obligarea pârâtei sa nu dispuna înca darâmarea sau dezafectarea spatiului construit.

S-a solicitat reclamantei prin aparator sa reformuleze cererea întrucât în formularea existenta, nefiind conditionata de nici un termen/conditie, ar avea un caracter perpetuu. Or, ordonanta presedintiala presupune conform art. 5811 Cod procedura civila o masura vremelnica.

Reclamanta prin aparator a precizat ca solicita a nu se dispune darâmarea pâna la solutionarea fondului, dar a aratat ca în acest moment nu exista nici un litigiu asupra fondului, existând doar invitatia la conciliere a pârâtei.

A mai aratat reclamanta prin aparator ca pâna la data judecatii nici actele administrative emise de pârâta (autorizatia de desfiintare nr. 65/15.11.2010) nu au fost atacate.

Asa fiind, instanta constata ca a se dispune stoparea dezafectarii pâna la solutionarea fondului, în ipoteza în care acesta ar exista în viitor si având în vedere ca la acest moment nu exista nici o actiune între parti referitoare la modul de încetare a contractului sau plata despagubirilor ar însemna considerarea ca certa a unei situatii, ipotetice, probabile dar inexistente la acest moment.

Pârâta a evaluat despagubirile la suma de 15.297 lei pe care i-a virat în contul reclaman tei (fila 28).

Esenta litigiului dintre parti nu consta în dezafectarea spatiului, reclamanta predând acest spatiu pârâtei (conform procesului verbal nr. 19352/20.09.2010) si valoarea despagubirilor acordate de pârâta reclamantei.

A se dispune stoparea lucrarilor pâna la o noua evaluare a lucrarilor efectuate de reclamanta în cadrul unei expertize cu participarea/convocarea ambelor parti ar însemna ca instanta sa încalce principiul de drept conform caruia „instanta nu poate da mai mult decât s-a cerut si nici ceea ce nu s-a cerut”.

Pe de alta parte, valoarea acestor lucrari consta în suma de bani investita la momentul efectuarii lucrarilor de catre reclamanta si nu la valoarea de piata. Asa fiind expertul în cazul unui litigiu va avea în vedere sumele asa cum rezulta din actele prezentate de reclamanta referitoare la lucrarile efectuate si nu este nevoie sa evalueze la fata locului lucrarile (care între timp au suferit o uzura, etc.) astfel încât nu se justifica stoparea dezafectarii pentru o evaluare a lucrarilor de constructie la fata locului.

Pentru cele aratate mai sus urmeaza a fi respinsa cererea reclamantei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Respinge actiunea formulata de reclamanta ……, cu sediul ales în Onesti, str. Aleea Parcului, bl.5, ap.54, judetul Bacau în contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ Teritoriala ….

Cu recurs în 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 16.11.2010.

Etichete: