Top

Plangere contraventionala

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 8236/270/2009 plângere contravenţională

Din 17.12.2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1466

Şedinţa publică din data de 05 mai 2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – ….

Grefier – …….

Astăzi a fost pe rol judecarea cauzei civile pentru plângere contravenţională formulată de petentul ……, împotriva intimatului Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu au răspuns părţile şi nici martorul ………

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă care invederează că:

– Postul de Poliţie ….. a depus la dosar la data de 09.04.2010, prin compartimentul registratură, procesul – verbal din care rezultă imposibilitatea executării mandatului de aducere emis pe numele martorului …….;

– s-a răspuns la relaţia solicitată.

Instanţa, având în vedere procesul – verbal încheiat de Poliţia ….. din care rezultă imposibilitatea executării mandatului de aducere întrucât ….. este plecat la muncă în Belgia din data de 06.04.2010, ridică amenda cu care a fost sancţionat acesta prin Încheierea din 17.03.2010 şi, nefiind alte cereri de formulat, având în vedere că intimatul a solicitat judecarea cauzei în lipsă, constată cauza în stare de judecată şi o lasă în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că prin plângerea formulată petentul ……. a solicitat, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău, anularea procesului-verbal seria C.C., nr. 3475639/05.05.2009, încheiat de Poliţia municipiului Oneşti – C.D.N.E., judeţul Bacău.

În motivarea plângerii, petentul arată că procesul – verbal a fost încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor legale, solicitând în principal anularea procesului verbal, iar în subsidiar înlocuirea amenzii cu avertisment, exonerarea de plata amenzii, înlăturarea măsurii suplimentare de reţinere a permisului de conducere şi restituirea acestuia.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi sub nr. 12.784/ 245/2009.

Intimatul a depus la dosar întâmpinare( fila 18 dosar nr. 12784/245/2009 al Judecătoriei Iaşi), solicitând respingerea plângerii ca fiind neîntemeiată, menţinerea procesului verbal şi a sancţiunii aplicate.

În conformitate cu art. 15 lit. „i” din legea nr. 146/1997, plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

Prin sentinţa civilă nr. 10773 bis/09.11.2009, Judecătoria Iaşi a declinat în favoarea Judecătoriei Oneşti competenţa de soluţionare a cauzei.

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 05.05.2009 Poliţia municipiului Oneşti a sancţionat pe petentul ……. cu amendă în cuantum de 600 lei pentru săvârşirea contravenţiilor prev. de art. 120 al. 1 lit. i şi art. 147 al. 1 din H.G. nr. 1391/2006, încheind în acest sens procesul-verbal seria CC, nr. 3475639/2009.

Agentul constatator a consemnat în procesul – verbal că, în ziua de 05.05.2009, ora 18,00, locul – …… din municipiul Oneşti, petentul în timp ce conducea autoturismul marca BMW ……., a efectuat depăşirea unui autoturism încălcând marcajul longitudinal continuu şi nu a avut permisul de conducere asupra sa.

La analiza din oficiu a legalităţii şi temeiniciei procesului – verbal, conform art. 34 al.1 din O.G. nr. 2/2001, nu au fost identificate cauze de nulitate a procesului – verbal, acesta fiind întocmit potrivit dispoziţiilor legale incidente în cauză respectiv, H.G. nr. 1391/2006 şi O.G. nr.2/2001.

În drept, instanţa reţine că, potrivit art. 120 al. a lit. i din H.G. nr. 1391/ 2006, se interzice depăşirea vehiculelor când pentru efectuarea manevrei se încalcă marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circulă, chiar şi parţial, pe sensul opus, ori se încalcă marcajul care delimitează spaţiul de interzicere.

În conformitate cu prevederile art. 147 al. 1 din H.G. nr. 1391/2006, conducătorul de autovehicul sau de tramvai este obligat să aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi, după caz, atestatul profesional, precum şi celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare.

Privitor la faptele contravenţionale reţinute în sarcina petentului, analizând întregul material probatoriu din dosarul cauzei, raportat la prevederile legale mai sus arătate şi la Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la faptele calificate în dreptul intern al anumitor state ca fiind contravenţii, instanţa constată că acuzatul – contravenient beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, sarcina probei contrare incumbă acuzatorului, respectiv agentului constatator.

Astfel, Curtea a stabilit că nu este valabil procesul – verbal întocmit de agentul instrumentator care nu este susţinut de nici o altă probă în afară de actul administrativ contestat şi raportul întocmit de agentul constatator.

Din cele ce preced se desprinde principiul potrivit căruia procesul – verbal nu beneficiază, ca atare, de prezumţia de legalitate şi veridicitate, fiind necesar un mijloc de probă din care să rezulte cu certitudine faptul că petentul a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa.

Procesul – verbal întocmit, fără a fi fundamentat pe un astfel de mijloc de probă, este valabil într-un singur caz: dacă petentul – contravenient recunoaşte săvârşirea faptei pentru care a fost sancţionat contravenţional.

Or, în speţa de faţă petentul contestă săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 120 al. 1 lit. i din H.G. nr. 1391/2006, situaţie consemnată de agentul constatator în procesul – verbal la rubrica „Alte menţiuni”, iar agentul constatator nu a dovedit săvârşirea de către petent a acestei fapte contravenţionale.

În legătură cu cealaltă faptă contravenţională reţinută în sarcina petentului este de observat faptul că prin plângerea formulată petentul nu face vorbire de contravenţia prevăzută de art. 147 al. 1 din H.G. nr. 1391/2006, astfel că, necontestând-o, recunoaşte implicit săvârşirea acesteia.

Privitor la nerespectarea de către agentul constatator a dispoziţiilor art. 16 al. 1 din O.G. nr. 2/2001 atunci când a întocmit procesul – verbal contestat, respectiv, faptul că procesul – verbal nu are menţiuni cu privire la ocupaţia şi locul de muncă al contravenientului şi nu a arătat toate împrejurările ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea pagubelor pricinuite, instanţa reaminteşte că, potrivit art. 17 din O.G. nr. 2/2001, lipsa menţiunilor arătate anterior nu atrage nulitatea absolută a procesului – verbal ci această situaţie se sancţionează cu nulitatea relativă şi duce la anularea actului constatator doar dacă prin aceasta i s-a pricinuit părţii o vătămare, ceea ce în cauză nu s-a dovedit.

Prin urmare, se va respinge excepţia invocată de petent.

Faţă de cele de mai sus şi de dispoziţiile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, constatând că intimatul nu a dovedit săvârşirea de către petent a contravenţiei prevăzută de art. 120 al. 1 lit. i din H.G. nr. 1391/2006, se va admite în parte plângerea în sensul că se va infirma procesul – verbal pentru contravenţia prevăzută de art. 120 al. 1 lit. i din actul normativ amintit anterior şi se vor menţine celelalte dispoziţii ale procesului – verbal.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge excepţia.

Admite în parte plângerea formulată de petentul ………, domiciliat în municipiul ….., judeţul Iaşi, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău.

Infirmă procesul – verbal seria C.C., nr. 3475639/05.05.2009, încheiat de Poliţia municipiului Oneşti – C.D.N.E. pentru contravenţia prevăzută de art. 120 al. 1 lit. i din H.G. nr. 1391/2006.

Menţine celelalte dispoziţii ale procesului – verbal.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 05 mai 2010.

Etichete: