Top

Contestatie la executare

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 2134/270/2010 contestatie la executare

Înreg. 24.03.2010

SENTINTA CIVILA NR. 1674

Sedinta publica din data de 25.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – ANGHEL LUMINITA

GREFIER – ANDREI MIHAELA

Pe rol solutionarea cauzei civile privind pe contestatoarea ……. CLUJ – NAPOCA – Sucursala ONESTI, împotriva intimatilor …. – ambii domiciliati în ……, ……. , …. – ambii domiciliati în ….. judetul BACAU, .. – domiciliata în …. …… – domiciliata în ……, B.R.D. ….. – Sucursala BACAU.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta consilier juridic ….., pentru contestatoare, avocat ……. pentru intimata …, avocat …. pentru intimata ……., lipsind intimatii.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care: nefiind formulate cereri noi, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul în fond.

Consilier juridic ….., pentru contestatoare , având cuvântul, solicita admiterea contestatiei, având în vedere întâmpinarile depuse la dosar de catre intimati, faptul ca un imobil a fost evaluat la 90.000 lei, alt imobil la 140.000 lei, iar la toate executarile care au avut loc privind bunurile apartinând intimatilor …. SI …, au participat intimatii ……. – fin al intimatilor ……si …….. Considera ca întreaga licitatie a fost facuta cu fraudarea legii. Solicita admiterea contestatiei si restituirea taxei de timbru.

Avocat …….. pentru intimata ….. , având cuvântul, solicita respingerea contestatiei întrucât evaluarea imobilului a fost corect facuta, stabilindu-se pretul final, iar intimata …….. nu este ruda cu intimatii …..si nici angajata la S.A. ……. Nu solicita cheltuieli de judecata.

Avocat …… pentru intimata ……. , având cuvântul, solicita admiterea contestatiei, întrucât persoanele care au participat la vânzarea la licitatie sunt persoane interpuse, intimatul ……. este finul intimatilor …….. si ….. Intimata …… a participat la toate executarile silite, iar intimata …. a fost împiedicata de a-si recupera creanta. Nu solicita cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

DELIBERÂND

Asupra cauzei civile de fata;

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 24.03.2010 sub nr. 2134/270/2010, contestatoarea ….. CLUJ – NAPOCA – Sucursala ….a formulat contestatie la executare în contradictoriu cu intimatii …, .. – ambii domiciliati în …..4, ….. , … – ambii domiciliati în …, judetul BACAU…. – domiciliata în ….. ….. – domiciliata în ….., …. – Sucursala BACAU, împotriva formelor de executare din dosarul nr. 390/2009 al executorului judecatoresc …..

În motivare se arata ca prin procesul – verbal de licitatie imobiliara din data de 12.03.2010, s-a adjudecat în favoarea numitei … a unui imobil apartinând proprietarilor … si …. Desi la data acordarii creditului, imobilul a fost evaluat la valoarea de piata de 369.000 lei, valoarea de pornire a licitatiei a fost de 90.000 lei. contestatoarea considera ca a fost vorba de o pseudo – executare.

În drept , contestatoarea a invocat art. 399, 500 al. 2 si 507 alin. ultim cod procedura civila.

Contestatia a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru în suma de 2.471 lei si 5 lei timbru judiciar

Intimata … a formulat întâmpinare prin care a sustinut motivele contestatiei. Au calitatea de creditoare a debitorilor …. si …., ocazie cu care a constatat ca si la alte licitatii au participat aceleasi persoane ca si la licitatia din data de 12.03.2010. intimata a constat ca ofertantii …. si …… sunt persoane interpuse.

În drept, întâmpinarea a fost motivata pe dispozitiile art. 507 alin. 2 cod procedura civila.

Ceilalti intimati, desi au fost legal citati, nu au depus întâmpinare, nu s-au prezentat în instanta.

Contestatoarea a depus la dosar: proces – verbal de licitatie imobiliara nr. 390/2009/12.03.2010.

Executorul judecatoresc ….. a depus la dosar dosarul de executare nr. 390/2009.

În baza art. 167 cod procedura civila, instanta a încuviintat proba cu înscrisuri ca fiind utila, pertinenta si concludenta cauzei.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin procesul – verbal de licitatie imobiliara încheiat la data de 12.03.2010 de catre executorul judecatoresc …. s-a constatat adjudecarea de catre BOCANET ALINA, a unui imobil situat în ……. judetul BACAU, compus din : locuinta P + M construita din BCA , în suprafata de 161,41 mp, acoperita cu tabla, având la parter 2 garaje, salon, bucatarie, baie, împreuna cu teren în suprafata de 762 mp( din care 556 mp curti – constructii si 2006 mp teren arabil); imobilul este înscris în CF nr. 401/N …I având nr. cadastral 482 – C 1.

Imobilul este proprietatea debitorilor …. si .., soti, si constituie garantie (este ipotecat rang I în favoarea Bancii … la un credit , conform Contractului de credit nr. 071559/24.08.2007 acordat S.C. … S.R.L. cu sediul în ….. judetul BACAU, societate aflata în insolventa.

La data acordarii creditului imobilul a fost evaluat la valoarea de piata de 369.000 lei.

Potrivit Procesului – verbal contestat, valoarea de pornire a licitatiei, la primul termen, a fost stabilita cu acordul partilor la valoarea de 90.000 lei, la al doilea termen (12.03.2010) valoarea de pornire fiind diminuata cu 25% – 67.500 lei, valoarea de adjudecare fiind 46.500 lei.

Au fost încalcate prevederile legale referitoare la stabilirea valorii imobilului neapelându-se la un evaluator independent, fiind inadmisibil, chiar în conditia unei stagnari a vânzarilor pe piata imobiliara sau chiar a scaderii preturilor, ca pretul de pornire al imobilului sa fie stabilit,în mod arbitrar, la o valoare reprezentând 25% din valoarea evaluata initial, iar adjudecarea sa se faca la o valoare reprezentând 12% din aceasta valoare. Având în vedere realitatea pietii imobiliare si a faptului ca executorul judecatoresc avea cunostinta de faptul ca imobilul constituia garantie la un credit , în sold, la data prezentei de 775.127 lei, era imperios necesar ca evaluarea sa fie facuta de un evaluator independent atestat A.N.E.V.A.R.

Adjudecarea la licitatie a fost facuta cu fraudarea legii, pentru urmatoarele motive:

Adjudecarea s-a facut de debitor prin interpusi, încalcându-se prevederile art. 507 alin. 2 cod procedura civila, respectiv: …. – este finul debitorilor . si .. …. – este fratele lui … si asociatul acestuia în S.C. …. S.R.L.; adjudecatarul imobilului …. este angajata …… S.R.L.

Contractul de împrumut dintre nas si fin ( …. a fost încheiat în data de 10.11.2009, data la care era de notorietate starea de insolventa a S.C. …….., firma prin care debitorii …… îsi desfasurau afacerile.

Desi imobilul era ipotecat în favoarea Bancii ….., iar potrivit normelor legale, în caz de executare silita sumele provenite din vânzarea imobilului ar fi îndestulat cu prioritate creanta contestatoarei a carei valoare este cu mult peste valoarea imobilului, nu se întelege ratiunea pentru care un creditor, oricare ar fi acesta, solicita executarea silita a unui bun, avansând si cheltuieli de executare silita, stiind de la început ca nu va putea sa-si recupereze creanta.

În cadrul dosarului de executare cu nr. 196/2009 al B.E.J. …. a fost scos la vânzare la licitatie apartamentul debitorilor, licitatie la care s-au înscris ca si ofertanti … si ….., apartamentul fiind adjudecat de .., fiindca .. nu a facut nicio oferta.

Deci, si la acea licitatie au participat aceleasi persoane ca si la licitatia a carei anulare se solicita, fiind evident persoane interpuse, participând la toate licitatiile la care sunt executate silit bunurile debitorilor …. si …….

Fata de aspectele relatate mai sus, este evident ca cei doi intimati, ofertanti în cadrul vânzarii la licitatie din data de 12.03.2010 sunt persoane interpuse, participarea lor la toate licitatiile organizate pentru recuperarea debitelor acumulate de intimatii …, având drept scop real împiedicarea adjudecarii acestor bunuri de catre persoane straine si, totodata, obtinerea unui pret cât mai mic din vânzarea acestora, împiedicând astfel acoperirea debitelor datorate de acestia.

Instanta constata ca au fost încalcate dispozitiile imperative ale art. 507 al. 2 cod procedura civila care interzic participarea la licitatie a unor persoane interpuse , dar si dispozitiile art. 500 al. 2 cod procedura civila, în sensul ca ar fi trebuit sa ceara parerea unui evaluator (expert) în conditiile în care pretul de pornire al licitatiei a fost stabilit cu mult sub valoarea pietei.

Drept urmare, vazând si dispozitiile art. 723 al. 1 cod procedura civila, conform carora drepturile procedurale trebuie exercitate cu buna – credinta si potrivit scopului în vederea caruia au fost recunoscute de lege, instanta va admite contestatia la executare si va anula formele de executare din dosarul nr. 390/2009 al executorului judecatoresc ….., asa cum prevede art. 404 al. 1 cod procedura civila.

Conform art. 23 al. 1 lit. e Legea 146/1997 , se va dispune ca, la ramânerea irevocabila a prezentei, sa se restituie taxa judiciara de timbru în valoare de 2.471 lei, platita cu ordinul de plata nr. 171/22.03.2010.

Se va lua act ca nu s-au solicitat alte cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T A R A S T E :

Admite contestatia formulata de contestatoarea …. – Sucursala … împotriva intimatilor …., …. – ambii domiciliati în ………. , …. – ambii domiciliati în ….., judetul BACAU, …… – domiciliata în ……,….. – domiciliata în ….., ….. – Sucursala …….

Anuleaza formele de executare din dosarul nr. 390/2009 al executorului judecatoresc ……

Dispune ca, la ramânerea irevocabila a prezentei, sa se restituie contestatoarei taxa judiciara de timbru în valoare de 2471 lei.

Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 25.05.2010.

Etichete: