Top

Contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A C A U

Dosar nr.6520/270/2007

SENTINTA CIVILA NR. 2851

Sedinta publica din data de 13.10.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – Gheorghe Andronache

Grefier -Mariana Ghihanis

La ordine a venit spre solutionare contestatia la executare promovata de contestatoarea ,,,,,. împotriva intimatilor ,,,,,,,,, …….. Bacau si ……..

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns administrator …… asistat de avocat …….., lipsa fiind intimatele.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat …… pentru contestatoare depune la dosar ziarul cu care face dovada citarii prin publicitate cu intimata …….

Instanta pune în discutie cererea de repunere pe rol a cauzei.

Avocat ….. pentru contestatoare, solicita repunerea cauzei pe rol, deoarece dosarul nr. 6207/2007 al Judecatoriei Onesti a fost solutionat irevocabil.

Instanta, având în vedere ca a disparut cauza pentru care a fost suspendat dosarul, prin solutionarea dosarului 6207/2007, dispune repunerea cauzei pe rol. Dispune comunicarea copiei întâmpinarii de la fila 15-16 dosar contestatoarei prin aparator. Avocat ……. pentru contestatoare arata ca a luat la cunostinta continutul acesteia si nu solicita lasarea dosarului peste ordine.

Instanta pune în discutie exceptiile invocate prin întâmpinarea de la filele 15-16 dosar, respectiv: exceptia insuficientei timbrarii, exceptia tardivitatii introducerii cererii si exceptia lipsei de interes.

Avocat …… pentru contestatoare arata ca taxa judiciara de timbru a fost achitata, solicita respingerea exceptiei insuficientei timbrarii actiunii.

Cu privire la exceptia tardivitatii arata ca s-a invocat necompetenta teritoriala a ……. Executarea s-a facut cu încalcarea legii teritoriale. Solicita respingerea exceptiei tardivitatii.

Cu privire la exceptia lipsei de interes arata ca interesul societatii este determinat de faptul ca din anul 2002 s-a încheiat un contract de vânzare liesing imobiliar care a fost achitat în totalitate, cu obligarea …..” sa se prezinte la Notariat în vederea perfectarii actelor. Solicita respingerea si a acestei exceptii.

Instanta uneste exceptiile cu fondul si acorda cuvântul pe fond.

Avocat …….. pentru contestatoare solicita admiterea contestatiei la executare asa cum a fost formulata. Invoca art. 400 pct. 1 cod procedura civila. B.E.J. si-a depasit competenta teritoriala. Conform art. 404 pct. 1 cod procedura civila solicita admiterea contestatiei si anularea formelor de executare. Cu cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata,

Constata ca …… a formulat în contradictoriu cu intimatii ……, ……..si ……, contestatie la executare împotriva formelor de executare silita din dosarul de executare nr. 460/2006 al B.E.J. „Bindeleu Eugen”, solicitând anularea executarii si, nemijlocit, actele de executare efectuate în baza acestei executari, inclusiv a procesului verbal de adjudecare.

Contestatia a fost legal timbrata, iar în motivare se arata ca, în baza sentintei civile nr. 245/22.06.2005 a Tribunalului Bacau, intimata-creditoare …… Bacau, a solicitat B.E.J. „…..” executarea silita, împotriva debitoarei …….

Dupa emiterea publicatiilor de vânzare s-a fixat termen pentru vânzarea la licitatie a unui imobil situat în …….., la data de 6.11.2007.

La acea data, contestatoarea a prezentat executorului judecatoresc acte din care rezulta ca aceasta societate a dobândit un drept de proprietate asupra acestui imobil, în baza contractului de leasing imobiliar cu clauza irevocabila, prin care ………, a vândut contestatoarei acel imobil, însa executorul judecatoresc a trecut la vânzarea la licitatie a imobilului în data de 6.11.2007, când s-a încheiat si procesul verbal de adjudecare.

Executarea silita, se continua în motivare, este lovita de nulitate, fiind efectuata cu încalcarea dispozitiilor legale imperative privind competenta executorului judecatoresc, stabilirea valorii imobilului si ignorarea faptului ca asupra imobilului, contestatoarea a dobândit un drept real de proprietate.

A mai solicitat contestatoarea si suspendarea executarii silite pâna la solutionarea contestatiei la executare.

Intimata ……. Bacau, a formulat întâmpinare, invocând exceptiile insuficientei timbrari a contestatiei, tardivitatii introducerii contestatiei si a lipsei de interes.

Pe fondul cauzei, intimata a solicitat respingerea contestatiei, ca netimbrata, având în vedere ca imobilul respectiv a fost scos la vânzare prin licitatie publica de mai multe ori, în cadrul executarii silite, iar executorul judecatoresc însotit de reprezentantul intimatei-creditoare si martori, s-au deplasat la sediul contestatoarei, însa aceasta nu a putut prezenta nici un înscris cu care sa faca dovada dreptului de proprietate asupra imobilului situat în ……….

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri si s-au atasat dosarele nr. 6207/270/2007 al Judecatoriei Onesti, nr. 4703/270/2006 al Judecatoriei Onesti si nr. 6207/270/2007 al Tribunalului Bacau, probatorii din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 5.07.2006 intimata …… Bacau,, în calitate de creditoare, a depus la B.E.J. ….. cerere de executare silita, privind pe debitoarea S.C. „ ……, în baza titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 245/22.06.2005, pronuntata de Tribunalul Bacau în dosar nr. 3812/2005.

Urmare acestei cereri, executorul judecatoresc a solicitat Judecatoriei Onesti încuviintarea executarii silite a titlului executoriu amintit anterior.

Prin Încheierea din data de 18.07.2006, pronuntata în dosar nr. 4703/2006 al Judecatoriei Onesti a încuviintat executarea silita.

În consecinta, executorul judecatoresc a întocmit dosarul de executare silita nr. 460/E/2006 si a emis acte de executare silita împotriva debitoarei S.C. „ ……

Privitor la exceptia insuficientei timbrari a contestatiei la executare:

Aceasta exceptie urmeaza a fi respinsa având în vedere ca s-a timbrat contestatia conform dispozitiilor legale (filele 6 si 25 dosar).

Exceptia lipsei de interes în promovarea contestatiei va fi respinsa, contestatorul încercând pe aceasta cale sa-si apere un interes derivând din contractul de leasing imobiliar precizat mai sus.

Având în vedere ca s-a formulat contestatia la executare în data de 23.11.2007, instanta va admite exceptia tardivitatii formularii contestatiei pentru actele de executare efectuate pâna la data de 6.11.2007, încheiate în dosarul de executare silita nr. 460/E/2006 al B.E.J. „….”.

Privitor la competenta executorului judecatoresc, rezulta din dosarul cauzei ca, ulterior suspendarii executorului judecatoresc Popa Valentin (B.E.J. „Popa Valentin” cu sediul în Onesti), dosarul de executare silita asupra imobilelor apartinând S.C. „ …… a fost preluat de B.E.J. „……..”, cu sediul …….., judetul Bacau.

Contestatoarea a solicitat anularea actelor de executare silita efectuate de executorul judecatoresc, inclusiv anularea procesului verbal de adjudecare, sustinând ca are un drept de proprietate asupra imobilului, în baza contractului de Leasing imobiliar.

Referitor la acest contract, instanta constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 1129/31.03.2010,pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 6207/27072007, în temeiul art. 1077 Cod Civil, a fost admisa actiunea formulata de …… în contradictoriu S…….., si s-a perfectat vânzarea-cumpararea intervenita între prima societate, în calitate de cumparator si cea de-a doua societate, în calitate de vânzator, asupra imobilului format din trei camere, construit din caramida, acoperit cu tabla, situat în …… judetul Bacau.

Sentinta amintita a ramas definitiva si irevocabila la data de 15.06.2010.

S-a retinut în considerentele sentintei civile nr. 1129/31.03.2010 a Judecatoriei Onesti ca în baza contractului de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vânzare-cumparare nr. 1468/19.04.2009 ca, de la data încheierii contractului, ……. a intrat în posesia si folosinta bunului vândut. Desi s-a achitat în totalitate pretul, conducerea vânzatoarei, a refuzat perfectarea contractului în forma autentica.

Instanta observa în acest context ca, potrivit art. 4 litera c din contractul de leasing, partile au înserat clauza conform careia, la sfârsitul perioadei de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vânzare, locatarul se obliga sa încheie cu utilizatorul un contract translativ de proprietate, având ca obiect bunul preluat în sistem leasing de catre cel din urma.

Însa, asa cum s-a aratat mai sus, fata de refuzul vânzatoarei de a perfecta contractul în forma autentica, cumparatoarea a formulat actiunea ce a format obiectul dosarului nr. 6207/270/2007 si în care s-a pronuntat sentinta civila nr. 1129/31.03.2010.

Privitor la procesul verbal de adjudecare a carui anulare se solicita, instanta retine urmatoarele:

În data de 06.11.2007, executorul judecatoresc a încheiat procesul verbal de vânzare la licitatie, în care s-a consemnat ca bunul mobil scos la vânzare prin licitatie, respectiv o casa din caramida, acoperita cu tabla, situata în orasul ….., judetul Bacau, se va adjudeca în favoarea numitului …., la suma de 8.000 lei, urmând ca în termen legal adjudecatorul sa achite diferenta de pret.

În data de 06.11.2007, adjudecatorul a achitat suma de 6.000 lei, iar în data de 07.11.2007 a achitat diferenta de pret de 2.000 lei.

Potrivit art. 516 din codul de procedura civila, dupa plata integrala a pretului sau a onorarului prev. de art. 515 si dupa expirarea termenului de 15 zile prev. de art. 401 alin. 1 litera a cod procedura civila, executorul, pe baza procesului verbal de licitatie, va întocmi actul de adjudecare.

Rezulta asadar, ca în termen de 15 zile de la data adjudecarii, orice persoana interesata poate contesta executarea.

Numai dupa expirarea termenului de contestatie sau daca a fost respinsa contestatia la executare, se va putea întocmi actul de adjudecare pe baza mentiunilor înscrise în procesul verbal de licitatie.

În data de 23.11.2007, executorul judecatoresc a încheiat proces verbal de adjudecare, ce constituie act de proprietate si titlu executoriu, conform art. 516 pct. 9 cod procedura civila.

Fata de cele de mai sus si de dispozitiile art. 399 din codul de procedura civila, constatând ca în cauza nu s-au facut greseli de executare, urmeaza a se respinge contestatia la executare formulata de S.C. .”…….cu sediul în ….. judetul Bacau, în contradictoriu cu intimatii S….., cu sediul în …… judetul Bacau si B.E.J.” …..” , cu sediul în …….., judetul Bacau, privind procesul verbal de adjudecare din data de 23 noiembrie 2007, încheiat în acelasi dosar de executare silita.

În sedinta de judecata din data de 12.06.2007, contestatoarea, prin aparator, a precizat ca nu mai insista în capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.

Asa fiind, instanta va lua act de aceasta situatie.

Pentru aceste motive,

În numele legii

H O T A R A S T E :

Respinge exceptia netimbrarii contestatiei la executare.

Respinge exceptia lipsei de interes.

Admite exceptia tardivitatii formularii contestatiei pentru actele de executare efectuate pâna la data de 6.11.2007, inclusiv în dosarul nr. 460/2006 al B.E.J. „…..”.

Respinge contestatia la executare formulata de S.C. .”……cu sediul în ……, judetul Bacau, în contradictoriu cu intimatii S.C. „ …….. Tg.Ocna, cu sediul în ……. judetul Bacau si B.E.J…..” , cu sediul în …….., judetul Bacau, privind procesul verbal de adjudecare din data de 23 noiembrie 2007, încheiat în acelasi dosar de executare silita.

Ia act de renuntarea la capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 13 octombrie 2010.

Etichete: