Top

Contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA ON ESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2414/270/2010

Înreg. 07.04.2010 – contestatie la executare –

SENTINTA CIVILA NR. 2262

Sedinta publica din data de 13.08.2010

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

Presedinte – AGLAIA HOGEA

Grefier – Gabriela Valeanu

Pe rol fiind judecarea contestatiei la executare formulata de contestatorul —— si — în contradictoriu cu intimatii —–, —–, Banca Cooperatista —— si Corpul executorilor – prin executor ——- – Bacau.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, instanta constata cauza în stare de judecata si o lasa în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca la data de 7.04.2010, contestatorii ——– si ——- au formulat contestatie la executarea silita din dosarul nr. 020/4/24.03.2010, solicitând anularea formelor de executare, în contradictoriu cu intimatii: —–, –. -, Banca Cooperatista — si Corpul Executorilor prin executor —–Bacau.

Ulterior, contestatorii si-au restrâns actiunea în ceea ce priveste intimatul Corpul executorilor prin executor —- – Bacau, urmând a se lua act de aceasta.

Contestatia a fost timbrata cu 30,3 lei, iar în motivare se arata ca executarea silita este nelegala.

Banca Cooperatista —— a formulat întâmpinare (filele 101-104 dosar), prin care solicita respingerea contestatiei si continuarea executarii.

Ceilalti intimati, desi legal citati, nu s-au prezentat în instanta si nu au depus întâmpinare pentru a-si preciza punctul de vedere cu privire la contestatia formulata.

La dosar s-au depus acte din analiza carora instanta retine în fapt urmatoarele:

În data de 24.03.2010, la cererea intimatei-creditoare Banca Cooperatista ——–, s-a declansat procedura executarii silite împotriva contestatorilor —- si —— – în baza titlului executoriu – decizia civila nr. 458/31.03.2009 a Curtii Constitutionale, pentru care a fost încuviintata executarea silita prin încheierea din 18.03.2010, pronuntata în dosarul nr. 1921/270/2010 (fila 9 dosar), prin intermediul executorului bancar din cadrul Corpului executorilor Bancii Centrale Cooperatiste ————

Astfel, executorul a emis contestatorilor somatie (fila 7 dosar) în dosarul executional nr. 020/4 din 24.03.2010, prin care solicita ca în termen de o zi de la primirea somatiei, sa achite suma de 15.131 lei reprezentând: credit restant, dobânda restanta, penalitati si alte cheltuieli de executare silita calculate pâna la data de 8.03.2010, la care se vor adauga dobânzi, penalitati si cheltuieli de urmarire efectuate dupa aceasta data, aferente titlului executor.

Întrucât debitul nu a fost achitat, s-a înfiintat poprirea executorie prin intermediul tertului poprit ——–, conform art. 452 Cod de procedura civila si art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006.

Potrivit art. 144 Cod de procedura fiscala, în toate actele de executare silita trebuie sa se indice: titlul executor si sa se arate natura si cuantumul debitului ce face obiectul executarii.

În speta, executorul a mentionat în adresa de înfiintare a popririi doar cuantumul debitului nu si natura acestuia cum prevede textul de lege mai sus mentionat, situatia în care se va admite contestatia în temeiul art. 399 Cod de procedura civila si în consecinta, se vor anula formele de executare, luând act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite contestatia formulata de ——, domiciliat în ——-, jud. Bacau si ——–, domiciliat în ——-, jud. Bacau în contradictoriu cu intimatii: —-, domiciliat în ——–, jud. Bacau, ———, cu sediul în ——-jud. Bacau si Banca ———- cu sediul în —-, jud. Bacau.

Ia act ca, contestatorii si-au restrâns contestatia privitor la chemarea în judecata a intimatului Corpul executorilor prin executor ——-.

Anuleaza în totalitate formele de executare din dosarul de executare nr. 020/4 din 24.03.2010 al Bancii —— – Corpul executorilor – executor ———.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 13.08.2010.

Tags: