Top

Contestatie la executare

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 7872/270/2009 contestatie executare

Înreg. 30.11.2009

Sentinta civila nr.1775

Sedinta publica din 03.06.2010

Desfasurata la sediul instantei

Complet format din:

Presedinte – Ion Anghel

Grefier –Daniela Ghita

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile având ca obiect contestatie executare, privind pe contestatoarea …….., în contradictoriu cu intimatii: ….., ………, Biroul executorului judecatoresc ……..

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care: instanta constata cauza în stare de judecata si o lasa în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând

Asupra cauzei civile de fata;

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Moinesti la data de 23.07.2009 sub nr. 3394/260/2009 contestatoarea …….. cu sediul social …….. si cu sediul ales în ……. a solicitat în contradictoriu cu intimatii …., …….., ambii domiciliati în … si BEJ ……. cu sediul profesional în ………, în principal obligarea executorului judecatoresc la continuarea executarii silite a imobilului situat în ……., proprietatea intimatilor, iar în subsidiar sa se constate ca imobilul de mai sus este proprietatea comuna a intimatilor, ca ambii au o contributie egala la dobândirea imobilului si sa dispuna împartirea bunului prin atribuirea acestuia intimatului debitor ….. cu obligarea la sulta catre intimata ………

În motivarea cererii se arata ca, prin sentinta civila nr. 10017/31.10.2006 pronuntata de judecatoria Constanta s-a admis cererea privind emiterea ordonantei cu prinzând somatia de plata formulata de contestatoare împotriva debitorului ……., acesta fiind somat la plata mai multor sume de bani.

În drept cererea este întemeiata pe prevederile art. 493 din Codul de procedura civila, art. 29 si 32 din Codul familiei.

În dovedirea cererii contestatoarea propune proba cu acte.

Intimatii nu formuleaza întâmpinare.

Prin sentinta civila nr. 3032/12.11.2009 a Judecatoriei Moinesti, a fost admisa exceptia lipsei competentei teritoriale a Judecatoriei Moinesti si cauza a fost declinata în favoarea Judecatorie Onesti.

La data de 30.11.2009, cauza a fost înregistrata sub nr. 7872/270/2009.

Instanta a administrat proba cu acte si expertiza tehnica.

Din analiza probatoriului administrat în cauza, prin încheierea din 11.02.2010, instanta a retinut în fapt urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 10017/31.10.2006 pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul nr. 11318/2006 a fost admisa cererea privind emiterea ordonantei cuprinzând somatia de plata formulata de contestatoare împotriva debitorului ……….

Intimatul …… nu a executat de buna voie hotarârea de mai sus. În aceste conditii contestatoarea a solicitat în temeiul art. 4001 din Codul de procedura civila împartirea bunurilor comune. Potrivit contractului de vânzare-cumparare nr. 6311/24.07.1991, intimatii ….. si ….. au dobândit în timpul casatoriei un apartament situat în ………

Din adresa nr. 32/29.01.2010 Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Onesti confirma ca intimatii figureaza ca proprietari asupra acestui apartament, dreptul de proprietate fiind transcris sub nr. 6598/28.08.1991. acestia nu au solicitat intabularea dreptului de proprietate în cartea funciara.

În temeiul art. 6735 din Codul de procedura civila, instanta a retinut ca cei doi soti au dobândit în timpul casatoriei un apartament situat în ………..

Cotele de partajat retinute au fost de ˝ pentru fiecare parte.

Din concluziile raportului de expertiza întocmit de ing. Metelescu Irina rezulta ca valoarea totala a bunului este de 107736 lei.

Fata de cotele retinute, fiecare are dreptul la bunuri în valoare de 53868 lei.

Expertul concluzioneaza ca imobilul nu poate fi partajat în natura si propune ca apartamentul sa fie atribuit unuia dintre soti cu obligatia acestuia la plata sultei.

În temeiul art. 4001 Cod procedura civila, urmeaza ca instanta sa admita contestatia la executare si în consecinta va dispune împartirea bunurilor comune prin atribuirea bunului în lotul intimatului ……..

Vor fi obligati intimatii ……. si ………. sa achite reclamantei cheltuieli de judecata în suma de 600 lei reprezentând onorariu expert.

Pentru aceste motive

În numele Legii,

H O T A R A S T E :

Admite contestatia la executare formulata de creditoarea …… cu sediul social în …… si cu sediul ales în ……… în contradictoriu cu intimatii ….., ……, ambii domiciliati ……… si BEJ …….. cu sediul profesional în ………..

Dispune împartirea bunurilor comune prin atribuire de loturi conform expertizei ing. Metelescu Irina, dupa cum urmeaza:

Lotul nr. 1 se atribuie pârâtului …….. si se compune din:

– apartament cu 3 camere si dependinte situat în ……… în valoare de 107736 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 53868 lei si plateste sulta lotului nr. 2, pârâtei …… suma de 53868 lei.

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtei …. si se compune din suma de 53868 lei sulta, pe care o primeste de la lotul nr. 1 ……

Obliga pârâtii ….. si …… sa achite reclamantei cheltuieli de judecata în suma de 600 lei reprezentând onorariu expert.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 03.06.2010.

Etichete: