Top

Contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1614/270/2010 contestatie la

înreg. 03.03.2010 executare

SENTINTA CIVILA NR.1533

Sedinta publica din data de 12.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Ladan Mihaela

Pe rol fiind judecarea contestatiei la executare promovata de contestatoarea …….. Onesti, în contradictoriu cu intimatii Biroul Executorului Judecatoresc ……, cu sediul în ….., Judet Bacau si ….., domiciliat în ………, judetul Bacau.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns reprezentantul legal …. pentru contestatoare si avocat … reprezentând intimatii, lipsind intimatul …….

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza instantei ca prin Compartimentul registratura la data de 10.05.2010, contestatorul prin aparator a depus la dosar întâmpinare în 2 exemplare.

Instanta înmâneaza un exemplar din întâmpinare, aparatorului intimatilor.

Avocat …., arata ca a luat cunostinta de întâmpinarea depusa si nu solicita acordarea unui nou termen de judecata.

Reprezentantul contestatoarei solicita anularea procesului –verbal de vânzare la licitatie din data de 12.03.2010.

Instanta a legitimat pe aparatorul contestatorului, …… care s-a identificat cu C.I. având C.N.P.-1770629045861.

Avocat ….. arata ca nu are obiectiuni cu privire la cerere.

Instanta pune în discutia partilor exceptiile invocate de avocat .., prin încheierea din data de 21.04.2010, respectiv exceptia lipsei calitatii procesual pasive a intimatului Biroul Executorului Judecatoresc … si exceptia tardivitatii formularii contestatiei, pentru intimatul ….

Avocat …., arata ca-si mentine exceptiile invocate, cu motivarea de la termenul din data de 21.04.2010.

Reprezentantul contestatoarei, ……, arata ca si-a precizat punctul de vedere prin întâmpinarea depusa la dosar. Acesta arata ca conf. art.399 Cod procedura civila s-a depus contestatie datorita erorilor efectuate. Desi s-a luat legatura cu intimatii cu privire la erorile comise, au aratat ca nu mai rectifica nimic, de aceea a depus contestatia mai târziu. Fata de cele precizate solicita respingerea exceptiilor. Daca aceste exceptii ar fi admise, s-ar crea un precedent si s-ar putea face executare si pentru un debit mai mare.

Instanta uneste cele doua exceptii cu fondul.

Partile, prin aparatori, arata ca nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, acorda cuvântul pe fond.

Reprezentantul contestatoarei, …, arata ca nu s-au respectat dispozitiile prav. de art.412 si 413 Cod procedura civila. Expertiza s-a facut cu scopul de a fi subevaluata, nu se precizeaza nici cele mai elementare lucruri. Expertul nu a trecut nimic. Nu i s-a comunicat lucrarea de expertiza. Fata de cele precizate a solicitat, respingerea exceptiilor, admiterea contestatiei si reluarea executarii silite pentru debitul real. Fara cheltuieli de judecata.

Avocat ….., pentru intimati, invoca exceptia lipsei calitatii procesual pasive a intimatului Biroul Executorului Judecatoresc …, precizând ca acesta nu are calitate procesuala. Ultimul act a fost emis în data de 02.02.2010, iar contestatia a fost depusa la instanta în data de 3.03.2010, fiind introdusa peste termen. Executarea s-a facut. A avut cerere de suspendare a executarii care a fost respinsa. La dosar exista dovada ca i s-a comunicat expertiza. Cu cheltuieli de judecata doar pentru ….

Reprezentantul contestatoarei, ….., arata ca nu s-a facut vânzarea.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

-deliberând-

Constata ca ….. Onesti a formulat în contradictoriu cu intimatii Biroul Executorului Judecatoresc ….. si ….., contestatia la executare silita initiata de Biroul Executorului Judecatoresc …… în dosarul nr.236/2009. A mai solicitat contestatoarea si suspendarea executarii silite. Contestatia a fost legal timbrata, iar în motivare contestatoarea arata ca din cauza problemelor financiare nu a putut returna în totalitate suma de bani împrumutata de la intimatul …….., iar acesta s-a adresat executorul judecatoresc pentru executare silita.

Executorul judecatoresc a început executarea silita pentru suma de 17.100 euro, desi suma datorata este de 17.000 euro, conf. declaratiei data de intimatul … la B.N.P. ……., din Bacau. Imobilul a fost scos la licitatie fara a fi evaluat de comun acord cu debitorul si creditorul, iar raportul de expertiza tehnica nu i-a fost comunicat.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Intimatul …., în calitate de creditor, a depus la Biroul Executorului Judecatoarei ……, din …., cerere de executare silita a contestatoarei debitoare, …… Onesti, având ca titlu executoriu Contractul de împrumut cu garantie imobiliara, autentificat sub nr.1272/18.05.2009 la Biroul Notarial „LEX VOLUNTATIS”, din Onesti.

Urmare acestei cereri, B.E.J. .., a solicitat instantei încuviintarea executarii silite.

Prin Încheierea din data de 11.12.2009, pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 7993/270/2009, s-a admis cererea si s-a încuviintat executarea silita a titlului executoriu precizat anterior.

În consecinta, executorul judecatoresc a întocmit dosarul de executare nr.236/2009 si a emis de executare silita.

Privitor la cele sustinute de contestator sunt de observat urmatoarele:

…….. a împrumutat contestatoarea cu suma de 22.100 Euro, conf. contractului de împrumut cu garantie imobiliara (fila 5,6 dosar), împrumutul urmând a fi restituit integral pâna la data de 20.07.2009.

În data de 29.09.2009 ……, conf. înscrisului de la fila 6 verso dosar, a declarat ca a primit de la societatea contestatoare suma de 5.100 euro, reprezentând parte din împrumut si este de acord sa primeasca diferenta de 17.000 euro la data de 25.10.2009.

Întrucât contestatoarea –debitoare nu a restituit diferenta de 17.000 euro, conform acceptului creditorului, acesta din urma s-a adresat executorului judecatoresc pentru a pune în executare silita titlului executoriu reprezentat de contractul amintit mai sus.

Potrivit acestuia, diferenta de achitat era de 17.100 euro.

Executorul judecatoresc a respectat dispozitiile art. 500 al.2 din Cod procedura civila, în sensul ca a solicitat efectuarea unei expertize tehnice pentru evaluarea imobilului, fata de faptul ca creditorul, prin cererea adresata executorului judecatoresc, a precizat ca nu este de acord cu nici o evaluare facuta de comun acord cu debitoarea, solicitând numirea unui expert.

Si sustinerea contestatoarei privind necomunicarea de catre executorul judecatoresc a raportului de expertiza tehnica este infirmata de înscrisul de la fila 35 dosar, din care rezulta ca raportul de expertiza precum si publicatia de vânzare din data de 02.02.2010 i-au fost comunicate de executorului judecatoresc în data de 03.02.2010.

Împotriva acestor acte de executare silita s-a formulat de catre debitoare contestatie la executare în data de 03.03.2010.

În sedinta de judecata din data de 21.04.2010, intimatul Biroul Executorului Judecatoresc ……, prin aparator a invocat exceptia lipsei calitatii procesual-pasive a Biroului Executorului Judecatoresc, motivat de faptul ca actul executional exista între …… si contestatoare, iar intimatul …., prin aparator a invocat exceptia tardivitatii contestatiei, ultimul acte de executare fiind emis la data de 02.02.2010, iar contestatia a fost depusa la data de 03.03.2010.

Contestatoarea a formulat întâmpinare la exceptiile invocate de B.E.J. … si ……., solicitând respingerea acestora, motivat de faptul ca executarea silita s-a facut cu încalcarea normelor legale si, de asemenea, arata ca a luat legatura în repetate rânduri cu …. si cu executorul judecatoresc în legatura cu erorile din procedura de executare si a fost asigurata ca acestea vor fi îndreptate si, de aceea, în data de 03.03.2010 s-a hotarât sa formuleze prezenta contestatie.

Privitor la introducerea unui nou capat de cerere, asa cum precizeaza contestatoarea în întâmpinare, este de aratat ca aceasta noua cerere presupune modificarea actiunii, ceea ce nu se mai poate face în aceasta faza procesuala, fata de dispozitiile art. 132 Cod procedura civila. În legatura cu exceptiile invocate de B.E.J. ….. si …… prin aparator instanta reaminteste urmatoarele:

În cof. cu dispozitiile art. 137 al.1 din Cod procedura civila, instanta se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra exceptiilor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

În situatia unui concurs între exceptii, instanta va solutiona cu întâietate aceea exceptie care face de prisos cercetarea celei urmatoare:

În consecinta, se va admite exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare si se va respinge contestatia formulata de ………, ca fiind tardiva.

Pentru considerentele expuse anterior se va respinge capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.

Se va dispune ca Judecatoria Onesti – Camera de valori sa restituie contestatoarei, la data ramânerii irevocabile a prezentei, recipisa de consemnare nr.620350/1/04.05.2010, emisa de CEC Bank- Agentia Onesti.

În conformitate cu art. 274 Cod procedura civila va fi obligata contestatoarea sa achite intimatului Nederi Mihai suma de 400 lei cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu avocat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A RA S T E:

Admite exceptia tardivitatii formularii contestatiei.

Respinge, ca fiind tardiva, contestatia formulata de ……., cu sediul în .., ……, jud. Bacau, în contradictoriu cu intimatii Biroul Executorului Judecatoresc …., cu sediul în ………, jud. Bacau si ……., domiciliat în Bacau, ………., jud. Bacau.

Respinge capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.

Dispune ca Judecatoria Onesti – Camera de valori sa restituie contestatoarei, la data ramânerii irevocabile a prezentei, recipisa de consemnare nr.620350/1/04.05.2010, emisa de CEC Bank – Agentia Onesti.

Obliga contestatoarea sa achite intimatului …..suma de 400 lei cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu avocat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 12.05.2010.

Etichete: