Top

Contestatie la executare

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 2605/270/2010 contestatie la executare

Înreg. 16.04.2010

SENTINTA CIVILA NR. 1321

Sedinta publica din data de 26.04.2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – …..

GREFIER – …..

Pe rol a venit solutionarea cauzei civile privind pe contestatoarea .., în contradictoriu cu intimatii …. si …, având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta avocat .., pentru contestatoare, intimata …., personal si asistata de avocat ….., lipsind celelalte parti.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Avocat ….. depune chitantele prin care face dovada achitarii suplimentelor de onorarii expert.

Instanta dispune plata catre expert …. a suplimentului de onorariu expert în cuantum de 300 lei, achitat de ….. cu chitanta nr. 3778839/1 din data de 26.04.2011 emisa de CEC Bank Onesti, si catre expert ….. suplimentului de onorariu expert în cuantum de 100 lei, achitat de … cu chitanta nr. 3778824/1 din data de 26.04.2011 emisa de CEC Bank Onesti.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe exceptia prematuritatii si pe fond:

Avocat …. solicita respingerea exceptiei prematuritatii. Pe fondul cauzei, solicita admiterea actiunii, atribuirea bunurilor catre …….., cu obligarea la sulta.

Avocat …. solicita respingerea contestatiei la executare, admiterea cererii reconventionale formulata de …….., în baza art. 4011 Cod de procedura civila si art. 1618 Cod civil. La atribuirea bunurilor, instanta urmeaza sa aiba în vedere interesele creditorului, varianta propusa de contestatoare, prin aparator, fiind ilegala. Pentru respectarea dispozitiilor art. 1618 Cod civil, varianta de lotizare corecta este nr. 2 din raportul de expertiza …., respectându-se astfel si principiile iesirii din indiviziune, al atribuirii în natura a bunurilor si al evitarii sultelor. Substratul atribuirii solicitata de catre contestatoare este fraudarea intereselor creditorului. Solicita obligarea celorlalte doua parti la plata cheltuielilor de judecata, reprezentând taxa judiciara de timbru, onorariu avocat si onorarii expert.

Avocat ….., având cuvântul în replica, precizeaza ca nu este vorba despre rea-credinta, ci despre apararea drepturilor contestatoarei care nu a semnat acel contract de împrumut.

Avocat …. precizeaza ca atunci când s-a facut împrumutul, cei doi soti erau împreuna.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata, constata ca:

Prin cererea formulata la data de 16.04.2010 sub nr. 2605/270/2010, contestatoarea …, domiciliata în … a formulat contestatie la executare în dosarul nr. 68/2010 al B.E.J. Popa Valentin, în contradictoriu cu intimatii …, domiciliata în ……, si ….., domiciliat în …..

În motivare se arata ca executorul judecatoresc a indisponibilizat doua suprafete de teren împreuna cu constructii, pentru un debit pe care ….. îl are fata de creditoarea …., desi actul sub semnatura privata nu-i este opozabil, pentru ca nu datoreaza nicio suma de bani creditoarei.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 399 si urmatoarele Cod de procedura civila.

Cererea a fost timbrata cu 194 lei taxa judiciara de timbru si 5,30 lei timbru judiciar.

Intimata …….. a depus întâmpinare si cerere reconventionala, timbrata cu 300 lei taxa judiciara de timbru si 5 lei timbru judiciar.

Prin întâmpinare a formulat exceptia prematuritatii. Pe cale reconventionala, intimata a solicitat împartirea bunurilor comune realizate de debitor si sotia sa.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 4011 si 274 Cod de procedura civila.

Contestatoarea a depus la dosar: procese-verbale de situatie imobiliara, somatii.

B.E.J. …… a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei, deoarece s-a luat numai masura indisponibilizarii bunurilor, necesara pâna la împartirea bunurilor comune. A depus dosarul de executare nr. 68/2010.

Intimata ….. a solicitat efectuarea de expertize tehnice (topo si constructii).

În baza art. 167 Cod de procedura civila, instanta a încuviintat probele cu înscrisuri si cu expertize tehnice, ca fiind utile, pertinente si concludente cauzei.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În calitate de creditoare, intimata …. a solicitat executorului judecatoresc punerea în executare a sentintei civile nr. 3477/6.11.2009 a Judecatoriei Onesti.

Prin încheierea din 4.03.2010, pronuntata în dosarul nr. 1488/270/2010 al Judecatoriei Onesti, a fost admisa cererea executorului judecatoresc … si s-a încuviintat executarea silita a sentintei civile nr. 3477/6.11.2009 a Judecatoriei Onesti împotriva debitorului ……

Executorul judecatoresc a identificat bunurile înscrise pe numele debitorului, respectiv: suprafata de 4821,282 m.p. teren arabil, împreuna cu un grajd C1 si una magazie C2, imobile situate în intravilanul mun. Onesti, T-55, P-1670/14, P-590/15, având ca megiesi …… si drum acces, C.F. cu identificatorul electronic 60297, nr. cadastral 917, 917-C1, 917-C2 – Onesti; suprafata de 430 m.p. teren curti-constructii si arabil, împreuna cu una casa C1 (P+1E), T-61/5/47, P-10, P-8, imobile situate în ….., megiesite cu …… ……., înscrise în cartea funciara cu identificatorul electronic 60334, nr. cadastral 373/C1;0, 373/C1;1 – Onesti, bunuri detinute în devalmasie cu sotia sa, ……… A emis procese verbale de situatii imobiliare, somatii si a solicitat notarea somatiilor în cartea funciara. Prin încheierea nr. 3570/30.03.2010 a Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Onesti, cererea de notare a somatiilor a fost admisa.

Potrivit art. 493 al. 1 Cod de procedura civila, creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevalmas nu vor putea sa urmareasca partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comuna, ci vor trebui sa ceara mai întâi împarteala acestora.

Conform art. 33 al. 1 Codul familiei, bunurile comune nu pot fi urmarite de creditorii personali ai unuia dintre soti. Cu toate acestea, stipuleaza mai departe alineatul al doilea, dupa urma urmarirea bunurilor proprii ale sotului debitor, creditorul sau personal poate cere împartirea bunurilor comune, însa numai în masura necesara pentru acoperirea creantei sale.

Prin extrasele de carte funciara pentru informare, contestatoarea a dovedit ca sotii …. si …au dobândit în timpul casatoriei suprafata de 4821,282 m.p. teren arabil, împreuna cu un grajd C1 si una magazie C2, imobile situate în intravilanul mun. ……. T-55, P-1670/14, P-590/15, având ca megiesi …… si drum acces, C.F. cu identificatorul electronic 60297, nr. cadastral 917, 917-C1, 917-C2 – Onesti; suprafata de 430 m.p. teren curti-constructii si arabil, împreuna cu una casa C1 (P+1E), T-61/5/47, P-10, P-8, imobile situate în ……., megiesite cu ……., înscrise în cartea funciara cu identificatorul electronic 60334, nr. cadastral 373/C1;0, 373/C1;1 – Onesti.

Cota de partajat va fi de 1/2 pentru contestatoare si 1/2 pentru intimatul ….

În conformitate cu dispozitiile art. 6736 Cod de procedura civila, instanta a dat încheiere care a cuprins bunurile comune si cotele.

Instanta a dispus efectuarea a 2 expertize tehnice (pentru constructii si pentru terenuri). Nu au fost aduse obiectiuni expertizelor tehnice.

Asa fiind, în temeiul art. 4001 Cod de procedura civila si art. 493 Cod de procedura civila instanta va admite atât contestatia la executare, cât si cererea reconventionala.

Va anula formele de executare întocmite în dosarul nr. 68/2010 al executorului judecatoresc ……

Va dispune împartirea bunurilor comune realizate de contestatoare si de intimatul ….., prin atribuire de loturi, conform Raportului de Expertiza Tehnica ing. …….

Pentru egalizarea loturilor se va plati sulta.

Prin exceptia prematuritatii, intimata a invocat unele lipsuri privind conditiile de exercitiu ale dreptului la actiune privind pe contestatoare.

Privit prin prisma dispozitiilor art. 4001 Cod de procedura civila conform carora, împartirea bunurilor proprietate comuna poate fi hotarâta, la cererea partii interesate, si în cadrul judecarii contestatiei la executare, coroborate cu dispozitiile art. 401 al. 2 Cod de procedura civila exercitiul dreptului la actiune pentru contestatoare în calitate de coindivizara a bunurilor dobândite în timpul casatoriei cu intimatul ……, nu este conditionat de termenul prevazut de art. 401 al. 2 Cod de procedura civila.

Drept urmare, exceptia va fi respinsa.

Cu privire la cheltuielile de judecata, instanta va retine ca acestea au fost achitate anticipat de catre contestatoare (taxa judiciara de timbru în valoare de 194 lei si timbru judiciar în valoare de 5 lei) si de catre intimata …… (taxe judiciare de timbru si timbru judiciar – 5 lei, 300 lei si onorarii experti – 601,8 lei, 601,8 lei, 101,7 lei, 301,7 lei).

Drept urmare, se vor compensa cheltuielile de judecata reprezentând taxa judiciara de timbru, timbru judiciar si onorariu avocat între contestatoare si intimata …… pâna la concurenta celei mai mici (art. 276 Cod de procedura civila).

Va da eficienta si dispozitiilor art. 274 Cod de procedura civila conform carora partea cazuta în pretentii va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata catre partea care a câstigat procesul.

Astfel, intimatul …… va fi obligat sa achite intimatei …… cheltuieli de judecata reprezentând ? din taxa judiciara de timbru, timbru judiciar, onorarii experti, onorariu avocat, iar contestatoarea va fi obligata sa plateasca aceleiasi intimate cheltuieli de judecata reprezentând ? din taxa judiciara de timbru, timbru judiciar si onorarii experti.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Respinge exceptia prematuritatii.

Admite contestatie la executare formulata de contestatoarea …., domiciliata în ….. împotriva intimatilor …., domiciliata în …. si ….., domiciliat în …

Anuleaza formele de executare din dosarul nr. 68/2010 al executorului judecatoresc …

Admite cererea reconventionala formulata de intimata ……

Dispune împartirea bunurilor comune realizate de contestatoarea ….. si intimatul …, prin atribuire de loturi, conform Raportului de Expertiza Tehnica ing. …, varianta a 2-a, dupa cum urmeaza:

Lotul nr. 1 se atribuie contestatoarei ….. si se compune din:

– suprafata de 434,97 m.p. teren curti-constructii, situat în ….), megiesita cu str. ……, culoare galbena, în valoare de 41695 lei;

– constructie P+1 formata din: parter (2 camere, 2 bai si holuri), etaj (mansarda, balcon, hol, casa scarii, pod), situata pe terenul de mai sus, în valoare de 95692 lei.

Primeste bunuri în valoare de 137387 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 134151 lei.

Plateste sulta Lotului nr. 2 …. suma de 3236 lei.

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtului ….. si se compune din:

– suprafata de 4821 m.p. teren curti-constructii, situata în ……., megiesita cu ….., conform schitei 2/2, culoare albastra, în valoare de 84005 lei.

– constructii situate în ……. respectiv grajd si magazie, construite din zidarie, chirpici, cu fundatii si elevatii reduse din beton, acoperis tip sarpanta cu învelitoare din placi de azbociment, în valoare de 46910 lei.

Primeste bunuri în valoare de 130915 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 134151 lei.

Primeste sulta de la Lotul nr. 1 ……. suma de 3236 lei.

Compenseaza cheltuielile de judecata dintre contestatoare si intimata ….., reprezentând onorariu avocat si taxele judiciare de timbru pâna la concurenta celei mai mici.

Obliga pe intimatul ……. sa plateasca intimatei ….. suma de 1956 lei cheltuieli de judecata.

Obliga pe contestatoare sa plateasca intimatei …. suma de 757 lei cheltuieli de judecata.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 26.04.2011.

Etichete: