Top

Obligatia de a face

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 2588/270/2007 OBLIGATIA DE A FACE

ÎNREG. 04.05.2007

SENTINTA CIVILA NR. 2522

Sedinta publica din data de 14.09.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – ANGHEL LUMINITA

GREFIER – ANDREI MIHAELA

Astazi a fost pe rolul instantei solutionarea cauzei civile pentru obligatia de a face formulata de reclamanta ……. – cu sediul în ……., împotriva pârâtului ……. – domiciliat în ……. si a intervenientei ……. ..

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta avocat ….. pentru reclamanta si avocat ….. care substituie pe avocat … pentru pârât, lipsind reclamanta si intervenienta.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Avocat ….. depune la dosar delegatie de substituire a avocatului ……

Avocat ……. insista ca instanta sa revina cu adresa la Primaria …. , urmând a se solicita sa ne înainteze actul normativ prin care s-a dispus demolarea baracilor. Prin adresa nr. 2315 s-a comunicat pârâtului ca s-a încheiat un contract de concesiune, dar se precizeaza si ca este proprietarul spatiului comercial conform contractului de vânzare – cumparare nr. 3226/2004. baraca pârâtului se afla în spatele blocului, iar terenul concesionat este terenul de sub spatiul comercial. Prin sentinta civila nr. 2348/2006 s-a perfectat vânzarea – cumpararea. Solicita ca Primaria ……sa înainteze si contractul de concesiune nr. 232/28.08.2007.

Avocat ……. precizeaza ca instanta s-a pronuntat la un termen anterior asupra cererii formulate de reclamanta prin aparator.

Instanta aduce la cunostinta ca s-a pronuntat asupra cererii privind revenirea cu adresa la Primaria ……..prin încheierea din 29.06.2010, iar cu privire la relatiile privind contractul de concesiune, respinge proba ca nefiind utila solutionarii cauzei.

Nefiind formulate cereri noi, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe exceptia inadmisibilitatii actiunii, exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, exceptia tardivitatii modificarii actiunii, exceptia lipsei de interes si pe fond.

Avocat ……. pentru reclamanta, având cuvântul, precizeaza ca prefera ca acest complet sa nu judece prezenta cauza având în vedere motivele inserate în cererea de recuzare. Solicita respingerea exceptiilor ridicate fata de faptul ca interesul reclamantei de a promova prezenta actiune este determinat de obtinerea unei hotarâri judecatoresti prin care sa se respecte dreptul de proprietate al reclamantei si sa se dispuna ridicarea baracii proprietatea pârâtului sau mutarea ei, pentru ca reclamanta sa poata folosi usa din spatele spatiului comercial. Cererea de modificare a actiunii a fost formulata dupa depunerea la dosar a întâmpinarii de catre pârât si s-a solicitat în subsidiar, obligarea pârâtului de a-si muta baraca. Obiectul acestei actiuni este obligatia de a face, deci aceasta actiune nu este inadmisibila. Reclamanta are calitate procesuala civila întrucât încearca sa-si protejeze dreptul de proprietate si este împiedicata sa se foloseasca de spatiul comercial. Pe fond, instanta a apreciat ca probele administrate la Tribunalul BACAU sunt legale, dar hotarârea Tribunalului BACAU a fost desfiintata, deci au fost anulate si toate actele procedurale administrate în cauza. Solicita admiterea actiunii, avându-se în vedere contractul de concesiune nr. 232/2007 privind terenul în suprafata de 2.810 mp situat în …….. pe care se afla o constructie proprietatea reclamantului conform contractului de vânzare – cumparare. Baraca metalica se afla în spatele spatiului comercial proprietatea reclamantei. În anul 1990 se primeste aviz de I.C.S.M.A.P. pentru o baraca din lemn, dar acest aviz a expirat si s-a solicitat ridicarea acestei baraci. În contractul de concesiune este vorba de un alt spatiu comercial si nu priveste terenul de sub baraca. Reclamanta a fost nevoita sa-si închida usa din spate si ferestrele întrucât baraca este lipita de spatiul comercial al reclamantei. Pârâtul nu a justificat dreptul de proprietate. Solicita a se dispune demolarea baracii de catre pârât, iar în caz contrar, sa fie autorizata reclamanta sa ridice baraca pe cheltuiala pârâtului. În subsidiar, solicita obligarea pârâtului sa mute baraca la o distanta de 1,90 cm, cu cheltuieli de judecata suportate la trei instante, onorariu de avocat si taxe judiciare.

Avocat ……. pentru pârât, având cuvântul, solicita admiterea exceptiei inadmisibilitatii actiunii si a tardivitatii formularii modificarii actiunii, invocând art. 132 alo. 1 si art. 134 cod procedura civila, admiterea exceptiei lipsei de interes întrucât reclamanta îsi poate folosi spatiul comercial, admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale active a reclamantei întrucât reclamanta nu are autorizatie de constructie, calitate procesuala având Primaria …….. Pe fond, solicita respingerea actiunii, fata de faptul ca reclamanta poate folosi cea de-a doua usa a spatiului comercial si a cumparat spatiul comercial în conditiile existente. Cu cheltuieli de judecata.

Avocat ……. pentru reclamanta, în replica , precizeaza ca pârâtul …… plateste concesiune pe constructie si nu pe baraca, iar reclamanta a cerut Primariei demolarea baracii dar a fost refuzata.

Avocat …….. pentru pârât, solicita a se avea în vedere ca exceptia lipsei calitatii procesuale active a fost invocata la termenul din 11.09.2007.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

– deliberând –

Asupra cauzei civile de fata,

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 04.05.2007 sub nr.2588/270/2007, reclamanta ….., a chemat în judecata pe pârâtul …….., solicitând a fi obligat sa ridice baraca metalica lipita de peretele de nord al spatiului comercial proprietate a reclamantului, iar în caz de refuz, autorizarea reclamantei de a ridica baraca pe cheltuiala pârâtului.

În motivare se arata ca pârâtul si-a construit , fara autorizatie, o baraca metalica, lipita de peretele spatiului comercial în partea de nord, pe domeniul public, anulând usa de acces si vederea prin cele trei ferestre , cu mentiunea ca, prin aceasta usa de acces s-a facut si trebuie sa se faca aprovizionarea cu marfuri. Aceasta usa asigura interventia pompierilor în caz de incendiu sau de avarii la coloana de scurgere a întregului bloc nr. 35.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 1074 si art. 1075 Cod civil, art. 610 Cod civil, art. 274 Cod procedura civila.

La termenul din 11.09.2007, reclamanta a chemat în judecata si pe pârâta ……… ca persoana care poate pretinde aceleasi drepturi ca si reclamanta.

Cererea a fost încuviintata, astfel ca , cel chemat în judecata a dobândit calitatea de intervenient în interes propriu.

În motivare se arata ca baraca metalica în litigiu se afla pe domeniul public, iar reprezentantii PRIMARIEI …….au impus pârâtului ridicarea acesteia.

În drept, a fost invocate art. 57 Cod procedura civila .

Prin sentinta civila nr. 3735/20.11.2007 a fost declinata competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului BACAU.

Prin sentinta civila nr. 84/26.02.2009 a Tribunalului BACAU actiunea reclamantei a fost respinsa, sentinta civila a fost apelata, iar Curtea de Apel BACAU, prin decizia civila nr. 13/05.02.2010 a anulat-o, statuând ca Judecatoria ONESTI este competenta a judeca pricina în prima instanta.

La reluarea judecatii, reclamanta a solicitat administrarea probelor cu interogatoriul, înscrisuri, martori, expertiza tehnica, cercetarea la fata locului.

În baza art. 167 cod procedura civila, instanta a respins proba cu cercetarea la fata locului ca nefiind utila cauzei.

Cu privire la celelalte probe solicitate, instanta a facut aplicarea dispozitiilor art. 160 cod procedura civila, respectiv, le-a respins deoarece mai fusesera administrate de instanta necompetenta (Tribunalul BACAU) si au ramas câstigate cauzei, neexistând motive temeinice pentru refacerea lor.

În temeiul art. 137 cod procedura civila, instanta va da rezolvare mai întâi exceptiilor formulate de pârât:

1. Exceptia inadmisibilitati actiunii

Reclamanta motiveaza aceasta exceptie prin aceea ca dreptul material subiectiv invocat nu este de natura a duce la desfiintarea unor constructii ci, eventual, modificarea acestora, ceea ce nu s-a cerut.

Exceptia inadmisibilitatii este un mijloc de aparare specific, cu trasaturi care o apropie si, în acelasi timp, o deosebesc de apararile de fond si de exceptiile de procedura. Pârâtul a declarat inacceptabila actiunea, sustinând ca instanta nu poate examina cererea ce i s-a respins.

Potrivit dreptului românesc, instanta poate examina cererea dedusa judecatii, natura pricinii este civila, si se poarta asupra unui bun, reclamându-se un drept de proprietate, deci exceptia urmeaza a fi respinsa.

2. Exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei

Calitatea procesuala activa presupune existenta unei identitati între persoana reclamantului si cel care este titularul dreptului afirmat.

În prezenta pricina, care are ca obiect „obligatia de a face”, reclamanta îsi justifica pe deplin calitatea procesuala activa, având interes sa actioneze pentru înlaturarea unei stari de fapt vatamatoare si pentru a fi obligat pârâtul la un anume comportament.

În acest caz, interesul si calitatea procesuala activa, desi sunt notiuni distincte, delimitarea nu este usor de facut; totusi, se poate spune ca interesul ar putea fi principala conditie de exercitiu a dreptului la actiune.

Asa fiind, aceasta exceptie va fi respinsa.

3. Exceptia tardivitatii modificarii actiunii

Prin cererea de la fila 63 dosar pârâtul a ridicat exceptia de mai sus fata de initiativa reclamantei de a chema în judecata …….. – prin Primar, în calitate de persoana care ar putea sa pretinda aceleasi drepturi ca si reclamantul.

Interventia fortata de mai sus s-a facut în temeiul art. 57 cod procedura civila: oricare din parti poate sa cheme în judecata o alta persoana care ar putea sa pretinda aceleasi drepturi ca si reclamantul.

Termenul în care se poate depune cererea de chemare în judecata a altor persoane ce ar putea sa invoce aceleasi drepturi ca si reclamantul difera, dupa cum este facuta de pârât sau reclamant. Conform art. 57 al. 3 cod procedura civila cererea facuta de reclamant se depune cel mai târziu pâna la închiderea dezbaterilor înaintea primei instante. Justificarea unui asemenea termen, pentru reclamant, rezida în aceea ca, de cele mai multe ori, el ia cunostinta în cursul judecatii de împrejurarea ca terte persoane ar putea sa pretinda aceleasi drepturi.

În speta, cererea de modificare a actiunii a fost facuta de reclamanta la termenul din 11.09.2007, deci înainte de închiderea dezbaterilor, motiv pentru care si aceasta exceptie va fi respinsa.

4. Exceptia lipsei de interes.

Prin aceeasi cerere de la fila 63 dosar, pârâtul a formulat si aceasta exceptie, motivat de faptul ca reclamanta nu poate invoca propria turpitudine si poate cere schimbarea unei situatii pe care a acceptat-o cu ocazia vânzarii – cumpararii spatiului.

Prin interes se întelege folosul practic urmarit de cel ce a pus în miscare actiunea civila.

Din motivarea în fapt a cererii principale reiese foarte clar de ce reclamanta se considera prejudiciata de situatia actuala si cere modificarea starii de fapt: lipsa iluminatului natural, îngradirea accesului, blocarea interventiei pompierilor în caz de incendiu sau avarie, imposibilitatea aprovizionarii etc.

Reclamanta a dovedit ca interesul sau legitim nu mai este proteguit , astfel ca exceptia urmeaza a fi respinsa.

Pe fondul cauzei, instanta va retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin contractul de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 1576/05.07.2004, reclamanta a cumparat imobilul, spatiu comercial situat în ………, judetul BACAU, cu o suprafata construita de 88,41 mp respectiv suprafata utila de 78,48 mp compus dintr-un spatiu desfacere, un hol, un birou si un grup sanitar, cu vecinii: la N teren domeniu public, …, la S teren domeniu public , la V si E spatiu comercial al SC ONSAL S.A..

Conform sentintei civile nr. 2348/2006 din dosarul nr. 4231/2006 al Judecatoriei ONESTI, se perfecteaza vânzarea – cumpararea facuta sub semnatura privata , prin care pârâtul …… primeste în concesiune si terenul aferent constructiilor.

Atât contractul de concesiune , cât si sentinta civila pronuntata de Judecatoria ONESTI respecta limitele de suprafata.

Potrivit raportului de expertiza, cele doua spatii, respectiv al reclamantei si pârâtului, au fost unificate.

Iluminatul, insuficient al atelierului de productie al reclamantei, provine atât din vina proprie (doua din cele trei geamuri ale spatiului, au fost zidite pe interior de însasi reclamanta) , dar si din vina pârâtului, dat fiind faptul ca toate cele trei geamuri dau în interiorul baracii.

În prezent , spatiile comerciale ale reclamantei au o usa de acces secundar si care este libera, situata pe fatada posterioara a blocului, în afara perimetrului baracii pârâtului si deci functionala.

Problema iluminatului se poate rezolva amiabil prin coborârea acoperisului pentru a asigura reclamantei lumina naturala prin deschiderea catre exterior pe care aceasta o detine.

Prin urmare mentinerea baracii în forma actuala, nu împiedica activitatea de productie a reclamantei, iar la data cumpararii de catre acesta, magazia pârâtului ….. cât si baraca metalica din exterior existau.

Vazând si concluziile Raportului de Expertiza Tehnica ing. METELESCU MARIA – IRINA, conform carora orice solutie tehnica prejudiciaza pe ambele parti, ca disfunctionalitatile spatiilor comerciale au existat la încheierea tranzactiilor, dar reclamanta le-a acceptat, instanta va respinge actiunea reclamantei.

Conform art. 274 cod procedura civila reclamanta va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata catre pârât, reprezentând onorariu de avocat.

Pentru aceste motive

În numele Legii

H O T A R A S T E :

Respinge exceptiile formulate de pârâtul ………

Respinge actiunea formulata de reclamanta …….. – cu sediul în ………, împotriva pârâtului ….. – domiciliat în ……… si a intervenientei …..

În conformitate cu art. 274 cod procedura civila obliga reclamanta sa plateasca pârâtului suma de 800 lei cheltuieli de judecata.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 14.09.2010.

Etichete: