Top

Cerere in anulare

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI – JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 6212/270/2010 – cerere în anulare –

Înreg. 21.09.2010

SENTINTA CIVILA NR.2989

Sedinta publica din data de 26.10.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Stroe-Munteanu

Grefier – Liliana Georgescu

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile privind pe debitoarea ……. în contradictoriu cu creditoarea ……, având ca obiect cerere în anulare.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, instanta fata de cererea debitoarei de a fi solutionata cererea si în lipsa sa, constata cauza în stare de judecata si o lasa în pronuntare.

I N S T A N T A

– deliberând –

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca debitoarea …… a formulat cerere în anulare împotriva încheierii de îndreptare a erorii materiale pronuntata în camera de Consiliu în data de 13.08.2010 precum si suspendarea executarii hotarârii, în contradictoriu cu creditoarea S…….

În motivare arata ca în dosarul nr. 5103/270/2010 s-a pronuntat sentita civila nr. 2269/2010 care a fost îndreptata prin încheierea din camera de Consiliu în sensul ca denumirea, sediile partilor si cuantumul debitului nu sunt cele din cererea de chemare în judecata si din motivarea hotarârii iar instanta în mod gresit, prin aceasta îndreptare de eroare a obligat debitoarea la plata sumei de 23587,86 lei si dobânda legala în suma de 19694,49 lei întrucât creanta nu era certa, lichida si exigibila.

De asemenea a mai invocat debitoarea ca instanta nu a motivat în nici un fel hotarârea iar obligarea debitoarei la plata dobânzilor legale s-a facut fara ca macar a se face vorbire si a se retine ca ar datora dobânda legala.

Întrucât taxa de timbru nu a fost achitata integral la introducerea actiunii a fost citata debitoarea cu mentiunea de a achita diferenta taxa de timbru în valoare de 20 lei si timbru judiciar în valoare de 0,30 lei.

Creditoarea la rândul sau prin întâmpinare ridica exceptia inadmisibilitatii cererii în anulare motivat de faptul ca cererea în anulare ar trebui sa se refere la sentinta civila nr. 2269/2010 si n u la încheierea de îndreptare a erorii, iar în ce priveste debitul datorat arata ca nu se poate retine ca debitoarea nu si-a însusit facturile.

Verificând dosarul nr. 5103/270/2010 în care s-a pronuntat încheierea la care se refera cererea în anulare se constata urmatoarele:

S.C. …… a formulat cerere de emitere a ordonantei de plata pentru suma de 23.587,86 lei reprezentând suma facturilor nr.0004470/30.07.2009, 0004111/16.06.2009 si 0004226/01.07.2009 si obligarea la plata dobânzilor legale.

Cererea a fost depusa initial la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, care prin sentinta civila nr. 9574/07.05.2010 a declinat competenta de solutionare în favoarea Judecatoriei Onesti, ca urmare a admiterii exceptiei de necompetenta teritoriala invocata de subscrisa-debitoare prin întâmpinarea depusa la dosar.

Prin sentinta civila 2269 pronuntata în dosarul nr. 5103/270/2010 instanta a admis cererea de ordonanta de plata, însa în dispozitivul hotarârii denumirea si sediile partilor si cuantumul debitului nu sunt cele din cererea de chemare în judecata si din motivarea hotarârii.

Prin încheierea de îndreptare a erorii materiale pronuntata în sedinta din camera de Consiliu din data de 13.08.2010, instanta dispune din oficiu îndreptarea erorilor materiale strecurate la tehnoredactarea dispozitivului sentintei civile nr. 2269/13.08.2010 în ceea ce priveste denumirea si sediile partilor, cuantumul debitului si data pronuntarii hotarârii.

Astfel, instanta în dispozitivul încheierii de îndreptarea erorii materiale dispune ca, cuantumul debitului este de 23.587,86 lei si dobânda legala în suma de 19.694,49 lei si modifica numele si sediile partilor.

În motivarea hotarârii instanta a retinut ca „în baza facturilor debitoarea a preluat marfuri de la creditoare” si „constata ca suma mentionata în cererea creditoarei este o creanta certa, lichida si exigibila, reprezentând obligatia de plata ce rezulta din contractul comercial încheiat între parti pentru marfurile preluate de catre debitoare”.

Conform art. 281 Cod procedura civila instanta poate îndrepta din oficiu erorile sau omisiunile din hotarâri prin încheiere data în camera de Consiliu, aceasta fiind supusa acelorasi cai de atac ca si hotarârea în care s-a îndreptat eroarea. În consecinta încheierea de îndreptare a erorii poate fi supusa la rândul sau, conform art. 13 din OUG 119/2007, acelorasi cai de atac, deci actiunii în anulare.

Urmeaza asadar ca instanta sa respinga exceptia inadmisibilitatii cererii în anulare împotriva încheierii de îndreptare a erorii din sentinta civila nr. 2269/2010 a Judecatoriei Onesti.

De altfel se observa (filele 29, 30 dosar) ca eroarea din s.c. nr. 2269/2010 consta de fapt în împrejurarea ca dispozitivul apartine altei hotarâri judecatoresti, absolut toate mentiunile (nume parti, sediu, debit) neavând nici o legatura cu speta.

Asa fiind, singurele referiri reale la cauza dedusa judecatii se regasesc în încheierea de îndreptare a erorii sentintei civile nr. 2269&2010, abia în aceasta admitându-se cererea creditoarei si stabilindu-se cuantumul ordonantei de plata.

De altfel si încheierea de îndreptare a erorii cuprinde erori, mentionându-se ca dateaza din sedinta din Camera de Consiliu din 13.08.20120 desi a fost pronuntata în data de 02.09.2010.

În ce priveste motivarea hotarârii cu nr. 2269/2010, întrucât încheierea de îndreptare face corp comun cu sentinta la care se refera, urmeaza a fi avuta în vedere de catre instanta pentru a verifica motivele invocate în cererea în anulare.

Prin sentinta civila nr. 2269/2010 s-a retinut ca în speta „suma mentionata în cererea creditoarei este o creanta certa, lichida si exigibila reprezentând obligatia de plata ce rezulta din contractul comercial dintre parti” dupa care constata ca sunt îndeplinite conditiile din OUG 119/2007.

Or, facturile depuse la dosar nu sunt însusite de catre debitoare prin semnatura si stampila, iar prin întâmpinare (în dosar nr. 5103/270/2010) debitoarea a contestat creanta.

Conform art. 9 al.2 din OUG 119/2007 instanta este obligata sa verifice daca contestatia debitoarei privind creanta este întemeiata.

Instanta nu a facut nici o referire în hotarârea nr. 2269/2010 la faptul ca exista aceasta contestatie, ca aceasta a fost respinsa si care sunt motivele pentru aceasta respingere precum nu s-a facut nici o referire cu privire la motivele pentru care aceasta creanta este lichida si exigibila.

În ce priveste dobânda legala în suma de 19.694,49 lei instanta nu a facut nici o referire în motivarea hotarârii nici macar cu privire la existenta acestui capat de cerere, si a admisibilitatii lui, cu atât mai putin asupra modalitatii de calcul a acestui cuantum.

Conform art. 26 al.1 pct.5 Cod procedura civila hotarârea cuprinde motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei, cum si cele pentru care s-au înlaturat cererile partilor.

Asa fiind se constata ca nu s-a respectat textul de lege invocat iar hotarârea a fost pronuntata fara a fi motivata.

În ce priveste ordonanta de plata, aceasta s-a dat cu încalcarea prevederilor art. 9 al.2 si al.3 precum si art. 2 din OUG 119/2007 referitoare la contestarea creantei si a lichiditatii/exigibilitatii creantei.

Asa fiind, conform art. 13 al.4 din OUG 119/2007 se va admite cererea în anulare, va fi anulata ordonanta de plata dispusa prin s.c. nr. 2669/13.08.2010 îndreptata prin încheierea din 2.09.2010 (sau din data de 13.08.2010 asa cum din eroare s-a mentionat).

În ce priveste cererea de suspendare a executarii hotarârii în temeiul art. 13 al.3 din OUG 119/2007 întrucât debitoarea (sau reprezentantii sai) nu s-au prezentat în instanta, nu s-a putut pune în discutie fixarea unei cautiuni.

Asa fiind acest capat de cerere urmeaza a fi respins, dar fata de solutia pronuntata ramâne fara obiect.

Pentru aceste motive,

În numele legii

H O T A R A S T E :

Respinge exceptia inadmisibilitatii cererii în anulare.

Admite cererea în anulare formulata de debitoarea …. cu sediul în ….. în contradictoriu cu creditoarea S.C…….. cu sediul în ………

Dispune anularea încheierii de îndreptare a erorii materiale pronuntate în sedinta din Camera de Consiliu din data de 02.09.2010 (sau 13.08.2010 cum gresit s-a mentionat) privind sentinta civila nr. 2269/13.08.2010 pronuntata în dosarul nr. 5103/270/2010.

Dispune anularea ordonantei de plata dispuse prin sentinta civila nr. 2269/13.08.2010 îndreptata prin încheierea din sedinta din Camera de Consiliu din data de 02.09.2010 (sau 13.08.2010 cum gresit s-a mentionat).

Respinge capatul de cerere privind suspendarea executarii sentintei civile nr. 2269/13.08.2010.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica azi, 26.10.2010.

Etichete: